Prozor Izračun participacije studenta u akademskoj godini služi za prikaz podataka o već obavljenom izračunu participacije prema parametrima vezanim za programske ugovore, za pojedinog studenta na visokom učilištu, u akademskoj godini.

Ukoliko visoko učilište koristi programske ugovore za financiranje studiranje u ISVU, u ovom prozoru moguće je dohvatiti podatke za izračunate participacije studenata ako je za njih obavljen izračun prilikom upisa godine putem Studomata, ili ako je nakon upisa naknadno napravljen izračun kroz modul Studiji i studenti.

Izračun se obavlja prema shemi izračuna. Parametri izračuna uz programski ugovor definirani su od strane ISVU Centra potpore i mogu se vidjeti u prozoru Programski ugovor ukoliko je potrebno, Centar potpore može evidentirati novi programski ugovor s parametrima koji više odgovaraju pojedinom sveučilištu/visokom učilištu).

Podaci prikazani u prozoru Izračun participacije studenta u akademskoj godini predstavljaju trenutno stanje relevantnih podataka obzirom na shemu izračuna u samom trenutku izračuna, i omogućavaju naknadni uvid u stanje sustava u tom vremenu i provjeru važnih podataka koji utječu na izračun participacije. U nastavku ove stranice je za pojedine podatke naveden način na koji se računaju ili određuju njihove vrijednosti.

Napomene

  • Izračun se vrši prema podacima s aktualnog upisnog lista studenta.
  • Za studente izvanrednih studija (točka 2 u shemi izračuna) i studente koji nisu državljani EU (točka 3 u shemi izračuna) se izračun participacije ne obavlja, nego oni participiraju u troškovima školovanja sukladno odluci visokog učilišta, tako da njihovi podaci neće biti vidljivi u ovom prozoru.
  • Za studente koji studiraju na studiju koji se izvodi na engleskom jeziku, automatski će se izračunati temelj financiranja 12 - PU - puni iznos participacije. 
  • Zbog bržeg izračuna, u određenim slučajevima se ne izračunavaju oni podaci koji nemaju utjecaja na konkretni izračun, te će oni u ovom prozoru biti prazni. Samo za primjer, ukoliko se na osnovu nekoliko podataka može zaključiti da je studentu subvencionirana participacija (točke 4-9 u shemi izračuna), onda nije potrebno računati koliko je student godina iskoristio subvenciju na određenom studiju, niti koliko je osvojio bodova u prethodnoj akademskoj godini.Slika 1. Prozor Izračun participacije studenta u akademskoj godini

Podaci u prozoru

Visoko učilište - učilište na kojem student studira i za koje se izračun obavlja

Student - JMBAG, ime i prezime studenta za kojeg je obavljen izračun

Upisani element strukture studija - upisani studij/smjer (šifra, kratica, naziv, znanstveno područje kojem pripada, da li je nastavnički unutar STEM) u akademskoj godini koju student upisuje

Upisani drugi element strukture studija (za dvopredmetne studije) - drugi upisani studij/smjer (šifra, kratica, naziv, znanstveno područje kojem pripada, da li je nastavnički unutar STEM) u akademskoj godini koju student upisuje, pokazuju se u slučaju da student studira dvopredmetni studij


Podaci o upisu - podaci o aktualnom upisnom listu temeljem kojeg se obavlja izračun

Akademska godina - akademska godina koju student upisuje i za koju se obavlja izračun

Nastavna godina - nastavna godina koju student upisuje

Indikator upisa - indikator upisa na upisnom listu

Razina studija - razina studija onog studija/smjera s upisnog lista

Redni broj studija na razini - redni broj studija na razini studija koju student upisuje (vidjeti prozor Studentov studij na visokom učilištu)


Parametri izračuna - podaci važni za izračun, preslikani ili izračunati iz raznih prozora modula Studiji i studenti

Programski ugovor - programski ugovor koji je primjenjen za prikazani izračun, koji vrijedi za visoko učilište u akademskoj godini (vidjeti Programski ugovori na visokom učilištu)

Već studirao/la na ovoj razini - 'Da' ako postoji zapis u Studentov studij na visokom učilištu za istu razinu studija na učilištu, na nekom drugom rednom broju studija; inače 'Ne'

Stariji/a od 25 godina - da li je od dana rođenja studenta do datuma izračuna prošlo točno ili više od 25 godina

Maturirao/la prije više od 5 godina - da li je od 1. svibnja godine završetka škole (prozor Matični podaci studenta) do datuma izračuna prošlo više od 5 godina

Invaliditet od 60% ili više - 'Da' ako ima evidentiran poseban status 8 (osoba sa 60% ili više tjelesnog oštećenja) i na aktualnom upisnom listu evidentirano da ga koristi; inače 'Ne'

Oslobođen/a participacije po odluci VU/Senata - 'Da' ako ima evidentirano Rješenje o oslobođenju studenta od participacije na rednom broju studija na razini i u akademskoj godini koju upisuje; inače 'Ne'

Iznimno uspješan/a - student je evidentiran kao iznimno uspješan na rednom broju studija koji upisuje na razini i u akademskoj godini koju upisuje (podaci s upisnog lista; vidjeti prozor Iznimno uspješan student)

Subvencioniran drugdje - govori da li student istovremeno studira drugdje na istoj razini studija, i tamo je trenutno subvencioniran temeljem programskih ugovora (podatak se upisuje u prozoru Student na visokom učilištu).

Trajanje studiranja studija - broj godina koje student studira studij s istim rednim brojem studija na visokom učilištu, uključujući akademsku godinu prikazanog izračuna. U taj broj  ne ulaze semestri u kojima je student bio u mirovanju ili na boravku.

Broj subvencioniranih godina - broj godina u kojima student ima punu subvenciju prema programskim ugovorima, ne računajući akademsku godinu prikazanog izračuna.

Maks. trajanje studiranja za subvenciju - trajanje studija kojeg student upisuje zbrojeno s najvećim mogućim produljenjem za tu razinu studija (parametar programskog ugovora temeljem kojeg se obavlja izračun - vidjeti okvir Dopušteno produljenje studiranja prema razini studija u prozoru Programski ugovor). Ukoliko student studira dvopredmetne studije različitog trajanja, uzima se u obzir trajanje duljeg studija, na korist studenta.

Puni iznos participacije za znan. područje - puni iznos participacije za znanstveno područje kojem pripada studij kojeg je student upisao (vidjeti prozor Znanstveno područje za ustanovu). Ukoliko student studira dvopredmetne studije koji pripadaju različitim znanstvenim područjima za koje su propisani različiti puni iznosi participacije, onda se ovaj podatak računa kao aritmetička sredina za ta dva znanstvena područja.

Vrijednost ECTS boda - dobiva se dijeljenjem punog iznosa participacije sa 60

Prethodna akademska godina (PAG) - prva prethodna akademska godina u kojoj student nije nikako bio u mirovanju, ili je bio u mirovanju samo jedan semestar (vidjeti prozor Prekid studija)

Miruje jedan semestar u PAG - ima li student u toj akademskoj godini mirovanje tijekom jednog semestra

Osvojeno ECTS u PAG - zbroj ECTS bodova osvojenih polaganjem ispita ili priznavanjem predmeta (statusi na upisnim listovima: 4 ili 5) koji ulaze u stjecanje kvalifikacije (parametar upisanog predmeta na Upis godine na visokom učilištu), a datum ispita je unutar PAG (od 1. listopada do 30. rujna). Ako student ima više paralelnih studija koji su na istom rednom broju studija na istoj razini, uzimaju se u obzir predmeti sa svih tih paralelnih studija. Ako je student polagao ispite dok je bio u mirovanju, ti se ispiti također uzimaju u obzir.

Upisano, a neosvojeno ECTS u PAG - zbroj ECTS bodova predmeta s upisnog lista koji pripada PAG, koji nisu u semestru u semestru u kojem student miruje (ako ima mirovanje jednog semestra), ulaze u stjecanje kvalifikacije, nisu priznati niti obavljeni (nisu u statusima 4 ili 5), i koji nisu oslobođeni polaganja. Ako student ima više paralelnih studija koji su na istom rednom broju studija na istoj razini, uzimaju se u obzir predmeti sa svih tih paralelnih studija.

ECTS za izračun - stvarni broj bodova temeljem kojih se računa iznos participacije, ako student sudjeluje u participaciji. Ovisno o parametru Pretpostavljeni broj ECTS-a u ak. godini (prozor Programski ugovor), to je ili broj neosvojenih bodova u PAG (ako parametar nije postavljen), ili razlika između vrijednosti tog parametra i broja osvojenih bodova u PAG

Maksimalni iznos participacije za studenta - puni iznos participacije za područje studiranja umanjen za pripadni koeficijent, ovisno o tome da li student ima invaliditet i/ili mirovanje jednog semestra (vidjeti shemu izračuna i prozor Programski ugovor)

Primjenjena vrsta korekcije vrijednosti boda - ako su visokom učilištu definirane korekcije vrijednosti ECTS boda za akademsku godinu koju student upisuje (prozor Programski ugovori na visokom učilištu), i student pripada u neku od definiranih kategorija te se na njegov izračun primjenjuje korekcija vrijednosti boda, ovaj podatak kazuje o koja je točno vrsta korekcije primjenjena u prikazanom izračunu

Bodovi ili prosjek za korekciju - ako je primjenjena korekcija vrijednosti ECTS boda, ovaj podatak je izračunata vrijednost za korekciju, za prikazanog studenta. Ukoliko se radi o vrsti korekcije prema prosjeku svih ocjena ili prosjeku ocjena u PAG, ovdje je prikazan odgovarajući prosjet ocjena studenta. Prosjek svih ocjena računa se na isti način kao prosjek ocjena u prozoru Sumarni podaci o studentu. Prosjek ocjena u PAG se računa kao prosjek ocjena predmeta sa svih upisnih listova na istom rednom broju studija na istoj razini studija, koji se polažu, ulaze u prosjek, ulaze u stjecanje kvalifikacije i položeni su ili priznati unutar PAG (od 1. listopada do 30. rujna). Ukoliko se radi o vrsti korekcije prema broju osvojenih bodova u PAG, prikazan je broj osvojenih bodova, pri čemu je taj broj bodova isti koji je izračunat u podatku Osvojeno ECTS u PAG.

Postotak korekcije - ako je primjenjena korekcija vrijednosti ECTS boda, ovaj podatak je postotak korekcije vrijednosti boda - pripadna kategorija korekcije prema vrsti primjenjene korekcije i izračunatog broja bodova ili prosjeka iz prozora Programski ugovori na visokom učilištu


Izračunate vrijednosti - izlazni podaci iz postupka izračuna

Datum izračuna - kada je izračun obavljen

Temelj financiranja - izračunati temelj financiranja za aktualni upisni list (10, 11 ili 12). Ukoliko je participacija subvencionirana, temelj financiranja koji se veže uz aktualni upisni list je 10: PU - subvencija troškova studija. Ukoliko student plaća maksimalni iznos participacije (uzevši u obzir moguća umanjenja zbog invaliditeta ili mirovanja jednog semestra), tada se određuje temelj financiranja 12: PU - puni iznos participacije. U ostalim slučajevima, kada se iznos participacije izračunava temeljem osvojenih i neosvojenih ECTS bodova, određuje se temelj financiranja 11: PU - participiranje u troškovima studija.

Iznos participacije - iznos participacije za studenta - 0 ako je student subvencioniran, odnosno bilo koja druga vrijednost sukladno shemi i parametrima programskog ugovora

Poruka uz izračun - dodatne informacije o tome kako se došlo do izračunatog iznosa, sukladno shemi izračuna

Ako VU koristi programski ugovor, da bi studentima koji studiraju na engleskom jeziku, prilikom evidencije upisnog lista automatski bio izračunat temelj financiranja 12 - PU - puni iznos participacije i generirana zaduženja s potrebnim iznosima školarina, potrebno je:

  1. Definirati element strukture studija tipa 'studij' za koji je navedeno da se izvodi na engleskom jeziku (polje Jezik izvođenja studija).  Jezik izvođenja studija moguće je postaviti samo za studij, a svi podređeni elementi tog studija se izvode na navedenom jeziku. Više o tome na Elementi strukture studija.
  2. Za element strukture studija i temelj financiranja 12 navesti iznose školarina za ak. godinu (prozor Školarina na visokom učilištu).

Save

Save