Opcija Prekid studija služi za evidenciju prekida studija studenta. Prekid studija se uvijek odnosi na trenutni upisni list studenta u akademskoj godini ili, ako student nema upisni list, odnosi se na tu akademsku godinu za koju je evidentiran.


Prozor opcije Prekid studija se pokreće se na dva načina:

 1. Odabirom izbornika Upis godine, a zatim opcije Prekid studija.
 2. Odabirom izbornika Upis godine, zatim opcije Upis godine na visokom učilištu


Prozor opcije Prekid studija sastoji se od tri dijela:

 • Podaci o prekidu studija
 • Semestri na koje se odnosi prekid
 • Upisani predmeti

Ti okviri su detaljnje obješnjeni u poglavlju Pregled podataka opcije Prekid studija.


  Pravila kod evidencije prekida studija:

 • Ako prekid studija traje više od jedne akademske godine, tada se mora unijeti zapis o prekidu studija za svaku akademsku godinu kroz koju se proteže prekid studija.
 • Ne može se evidentirati prekid studija u prošlosti, ako nakon toga postoji upisni list na istom studiju na visokom učilištu.
 • Ako se želi na Upisu godine na visokom učilištu vidjeti studente kojima je studij u prekidu, onda za te studente mora biti evidentiran prekid koji vrijedi barem u jednom semestru.
 • Prekid studija se evidentira uvijek za tekuću akademsku godinu, tj. prekid studija nije moguće retrogradno evidentirati.


Retroaktivno evidentiranje mirovanja u kontekstu izračuna školarina temeljem programskih ugovora kakvo se provodi u ISVU, uvodi jako veliki kaos u povijest podataka i u sve buduće izračune participacija za takve studente jer i drugi sustavi koji se vežu uz ISVU (ISSP; ISAK itd) koriste taj parametar te naknadna evidencija prekida nije opcija. Centar potpore ISVU savjetuje da se prekid studija evidentira u akademskoj godini na koju se i odnosi.

Slika 1. Prozor Prekid studija

Ukoliko se studentu želi evidentirati prekid studija za tekuću godinu, koristi se opcija Prekid studija.
Ukoliko se studentu želi evidentirati ponavljanje godine na sljedećem upisnom listu, a koja se studentu neće brojati u zbroj godina koje student studira uz potporu MZO-a, koristi se  Rješenje o neračunanju ponavljanja. -> Ova opcija se ne može koristiti s programskim ugovorima
Te dvije opcije NIKADA ne koristiti zajedno.
U ovoj opciji nalazi se sljedeće:

Podaci o prekidu studija

U ovom dijelu prozora nalaze se podaci o prekidu studija studenta.


 
Slika 1.
Pregled okvira s podacima o prekidu
studija


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem student studira i na kojem se želi evidentirati prekid studija.

Student - Matični broj, ime i prezime i lokalni matični broj studenta kojemu se evidentira prekid studija. Podaci o studentu se mogu dobiti iz pomoćnih tablica Student na visokom učilištu ili Studentov studij na visokom učilištu.

Akademska godina - Akademska godina za koju se želi evidentirati prekid studija. Unutar jedne akademske godine može se evidentirati samo jedan zapis o prekidu studija. Ako se želi unijeti novi zapis, potrebno je obrisati ili izmijeniti podatke o postojećem zapisu za istu akademsku godinu.

Paralelni studij - Oznaka da li je studij za koji se evidentira prekid paralelan. Može poprimiti vrijednosti Ne, Prvi, Drugi... Oznaka identificira studentov studij na visokom učilištu.

Generirani broj rješenja - Jedinstveni broj rješenja o prekidu studija na visokom učilištu. Generira se programski i ne može se izmijeniti.

Prekid studija od - do - Datumi koji označavaju vremenski interval na koji se odnosi prekid studija. Oba datuma moraju biti unutar akademske godine na koju se prekid studija odnosi.

Miruju - Oznaka da li za vrijeme prekida studija studentu miruju Obveze ili Prava i obveze.

 • Ako studentu za vrijeme prekida miruju obveze može prijavljivati ispite
 • Ako studentu za vrijeme prekida miruju prava, neće se moći koristiti studomatom, a time niti prijavljivati ispite, niti upisivati godinu.

Razlog prekida studija - Šifra i opis razloga prekida studija.  

Datum rješenja - Datum izdavanja rješenja o prekidu studija.

Broj rješenja - Broj „papirnatog“ rješenja po kojemu se studentu odobrava prekid studija. Ovaj unos je opcionalan.

Komentar - Opcionalan komentar.

Zadnji upisni list prije prekidainformacija sa zadnjeg upisnog lista prije prekida, tj. upisnog lista u akademskoj godini manjoj ili jednakoj akademskoj godini prekida. Sadrži podatke o elementu strukture studija, akademskoj godini i nastavnoj godini

 

Semestri na koje se odnosi prekid

 Slika 2. Pregled okvira s podacima o semestrima na koje se odnosi prekid

Rbr. semestra - Redni broj semestra u akademskoj godini. Može biti 1 ili 2. Vrijednost podatka u ovom polju se ne može mijenjati.

Semestar - Naziv semestra s navedenim rednim brojem. Može biti Zimski ili Ljetni. Vrijednost podatka u ovom polju se ne može mijenjati.

Prekid vrijedi - Oznaka da li vrijedi prekid u navedenom semestru. Vrijednosti u polju mogu biti Da - ako prekid vrijedi u semestru ili Ne - ako prekid ne vrijedi u semestru. Unosom podataka o prekidu studija inicijalno je za svaki semestar postavljena vrijednost u polju na Da što se naknadno može promijeniti.

Upisani predmeti

Unosom podataka o prekidu u gornji dio ekrana, automatski će se u listi Upisani predmeti prikazati lista predmeta koje je student upisao upisnim listom na kojeg se prekid studija odnosi. U listi se prikazuju predmeti s upisnog lista iz zimskog ili ljetnog semestra u ovisnosti o odabranom semestru iz liste u okviru Semestri na koje se odnosi prekid.

Slika 3. Pregled okvira s podacima o upisanim predmetima

Ako se u listi upisanih predmeta ne prikaže niti jedan predmet, moguće je da se prekid studija evidentira za akademsku godinu u kojoj student:

 • nema upisni list, pa student u toj akademskoj godini nema upisan niti jedan predmet

 • upisni list postoji, ali na njemu nema upisanih predmeta

Predmet + Rbr. izvedbe + Rbr. komponente + Naziv predmeta - Šifra i naziv predmeta, te redni broj izvedbe i redni broj komponente predmeta koju je student upisao u semestru.

Polaže se - Oznaka da li se predmet polaže. Može imati vrijednost Da ili Ne.

U prosjek - Oznaka da li ocjena iz predmeta ulazi u prosjek ocjena studenta. Može imati vrijednost Da ili Ne.

Način upisa - Indikator načina na koji student upisuje predmet. Ako student ponovno upisuje predmet, onda sadrži opis razloga ponovnog upisa.

Status slušanja predmeta + Opis statusa- Šifra i opis statusa slušanja predmeta.

Oslob. polaganja - Oznaka da li je student oslobođen polaganja ispita iz tog predmeta. Može imati vrijednost Da ili Ne.

Pravo na potpis - Može imati vrijednost Da - student ima pravo na potpis ili Ne - student nema pravo na potpis. Studenti bez prava na potpis iz nekog predmeta ne mogu izlaziti na ispit iz tog predmeta niti se prijavljivati na rokove iz tog predmeta.

Može se postavljati/ukinuti samo za predmete koji:

 • nisu u statusu za koji se ne može ukinuti pravo na potpis (npr. predmeti koji su već položeni)

 • nisu istovremeno upisani na drugom studiju na kojem ne postoji prekid

Sustav broji svaki upis predmeta pa čak i ako je student ima evidentiran prekid studija. Kako bi student ponovno mogao upisati predmet može se evidentirati Rješenje o ponovnom upisu predmeta

Česta pitanja vezana uz prekid studija

Studentu je evidentiran prekid studija u trajanju od jedne akademske godine, ali u okviru Upisani predmeti nije evidentiran niti jedan predmet.

Ako se u listi upisanih predmeta ne prikaže niti jedan predmet, moguće je da se prekid studija evidentira za akademsku godinu u kojoj student:

 • nema upisni list, pa student u toj akademskoj godini nema upisan niti jedan predmet

 • upisni list postoji, ali na njemu nema upisanih predmeta.

 • No labels