Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opcija Prekid studija služi za evidenciju prekida studija studenta. Prekid studija se uvijek odnosi na trenutni upisni list studenta u akademskoj godini ili, ako student nema upisni list, odnosi se na tu akademsku godinu za koju je evidentiran.


Prozor opcije Prekid studija se pokreće se na dva načina:

  1. Odabirom izbornika Upis godine, a zatim opcije Prekid studija.
  2. Odabirom izbornika Upis godine, zatim opcije Upis godine na visokom učilištu


Prozor opcije Prekid studija sastoji se od tri dijela:

  • Podaci o prekidu studija
  • Semestri na koje se odnosi prekid
  • Upisani predmeti

Ti okviri su detaljnje obješnjeni u poglavlju Pregled podataka opcije Prekid studija.


  Pravila kod evidencije prekida studija:

  • Ako prekid studija traje više od jedne akademske godine, tada se mora unijeti zapis o prekidu studija za svaku akademsku godinu kroz koju se proteže prekid studija.
  • Ne može se evidentirati prekid studija u prošlosti, ako nakon toga postoji upisni list na istom studiju na visokom učilištu.
  • Ako se želi na Upisu godine na visokom učilištu vidjeti studente kojima je studij u prekidu, onda za te studente mora biti evidentiran prekid koji vrijedi barem u jednom semestru.
  • Prekid studija se evidenetira uvijek za tekuću akademsku godinu, tj. prekid studija nije moguće retrogradno evidentirati.


Retroaktivno evidentiranje mirovanja u kontekstu izračuna školarina temeljem programskih ugovora kakvo se provodi u ISVU, uvodi jako veliki kaos u povijest podataka i u sve buduće izračune participacija za takve studente jer i drugi sustavi koji se vežu uz ISVU (ISSP; ISAK itd) koriste taj parametar te naknadna evidencija prekida nije opcija. Centar potpore ISVU savjetuje da se prekid studija evidentira u akademskoj godini na koju se i odnosi.
Ukoliko se studentu želi evidentirati prekid studija za tekuću godinu, koristi se opcija Prekid studija.
Ukoliko se studentu želi evidentirati ponavljanje godine na sljedećem upisnom listu, a koja se studentu neće brojati u zbroj godina koje student studira uz potporu MZOS-a, koristi se  Rješenje o neračunanju ponavljanja. -> Ova opcija se ne može koristiti s programskim ugovorima
Te dvije opcije NIKADA ne koristiti zajedno.


Slika 1. Prozor Prekid studija


  • No labels