Prozor Programski ugovori na visokom učilištu nalazi se u izborniku Ustanova. U prozoru sva visoka učilišta koja koriste programske ugovore evidentiraju koji programski ugovor koriste i u kojim se akademskim godinama taj programski ugovor primjenjuje. Programske ugovore evidentira ISVU Centar potpore u prozoru Programski ugovor koji se nalazi u izborniku Ustanova, podizborniku Katalozi.

Na ovoj stranici nalazi se:
 


Slika 1. Prozor Programski ugovori na visokom učilištu


Podaci u prozoru

Visoko učilište – šifra i naziv visokog učilišta

Programski ugovor – šifra i naziv programskog ugovora kojeg navedeno visoko učilište koristi

Primjenjuje se od ak. godine do ak. godine – akademske godine u kojima se navedeni programski ugovor primjenjuje. Nije obavezno navesti akademsku godinu do koje se navedeni programski ugovor primjenjuje.

Maksimalni broj rata - ukoliko se upiše broj rata, onda se automatski generiraju predlošci za školarine prema tom broju rata, od one godine od kad se programski ugovor primjenjuje na učilištu, do aktualne akademske godine. Ukoliko se programski ugovor već primjenjuje na učilištu neko vrijeme, onda je potrebno u prozoru Predložak za školarine upisati predloške za aktualnu akademsku godinu.

Okvir Korekcije vrijednosti ECTS boda za studenta

Visoka učilišta mogu dodatno korigirati iznos cijene ECTS boda uzimajući u obzir uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini. Iznos cijene ECTS boda je jednak iznosu pune participacije podijeljenom sa 60, a definiran je po područjima studiranja.

U pojedinoj akademskoj godini korekciju je moguće provesti samo po jednom kriteriju uspjeha studenta koji može biti prosjek ocjena ili osvojeni ECTS bodovi.

Akademska godina – akademska godina u kojoj se primjenjuje korekcija vrijednosti ECTS boda

Vrsta korekcije – vrsta korekcije vrijednosti ECTS boda. Moguće je odabrati korekciju Prema osvojenim ECTS bodovima ili Prema prosjeku ocjena.

Kod korekcije prema osvojenim ECTS bodovima moguće je različito definirati iznose korekcije ovisno o tome da li student ima invaliditet i da li je u prethodnoj akademskoj godini imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra.


Okvir Iznosi korekcije prema vrsti

U okviru se definira najmanji prosjek ili broj osvojenih ECTS bodova kojeg student treba imati u prethodnoj akademskoj godini da bi se cijena ECTS boda korigirala za određeni postotak.

Postotak korekcije vrijednosti ECTS boda ne može biti veći od postotka definiranog u programskom ugovoru koji se primjenjuje za dano visoko učilište. Ako postotak korekcije vrijednosti ECTS boda ima pozitivan predznak, vrijednost ECTS boda se uvećava za dani postotak, a ako ima negativan predznak, vrijednost ECST boda se umanjuje za dani postotak.

Primjerice, na Slici 1. u 2019./2020. akademskoj godini primjenjuje se korekcija prema prosjeku na slijedeći način:

 • student koji je ostvario prosjek od minimalno 2 plaća ECTS bod 10% više od pune cijene boda
 • student koji je ostvario prosjek od minimalno 3.010 plaća ECTS bod po punoj cijeni boda
 • student koji je ostvario prosjek od minimalno 3,810 plaća ECTS bod 10 % manje od pune cijene boda
 • student koji je ostvario prosjek od minimalno 4,210 plaća ECTS bod 20 % manje od pune cijene boda
 • student koji je ostvario prosjek od minimalno 4.510 do plaća ECTS bod 25 % manje  od pune cijene boda


Minimalni iznos za korekciju – najmanji broj ECTS bodova ili prosjek ocjena studenta kojeg student mora osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi mu se korigirala vrijednost ECTS boda

Korekcija vrijednosti boda (%) – postotak korekcije iznosa cijene ECTS boda


Evidencija podataka u prozoru


 • pokrenuti akciju unosa i evidentirati šifru programskog ugovora (ili prenijeti ju iz pomoćne tablice za polje).
 • evidentirati akademsku godinu od koje se primjenjuje programski ugovor i prihvatiti unos.
 • Označiti okvir Korekcije vrijednosti ECTS boda za studenta te pokrenuti akciju unosa.
 • evidentirati akademsku godinu za koju se primjenjuje korekcija vrijednosti ECTS boda.
 • Iz padajućeg izbornika odabrati vrstu korekcije koja se primjenjuje i prihvatiti unos.

Slika 2. Korekcije vrijednosti ECTS boda za studenta
 • označiti akademsku godinu za koju se unose iznosi korekcije
 • pokrenuti akciju unosa i upisati odgovorajuće vrijednosti u dodani redak
 • pomoću akcije unosa dodati novi redak
 • nakon što su evidentirani svi podaci, prihvatiti unos.