Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Opcije kojima se definiraju parametri su slijedeće:


Ustrojstvena jedinica- sadrži osnovne podatke o ustrojstvenim jedinicama u sustavu ISVU: sveučilištima, visokim učilištima, visokim školama, veleučilištima, fakultetima.

Za ispravan rad u ISVU-a potrebno je evidentirati naziv ustrojstvene jedinice u određenom padežu  kako bi se ispravno ispisivale potvrde.

Parametri ustanove - ovdje se nalaze opći podaci, akademska godina od kada je VU u ISVU, tip indeksa koji se koristi, vode li se školarine vode kroz ISVU i slično.

Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI)- definira parametre za svaku vrstu povezanosti podržanu u ISVU-u koji utječu na ponašanje sustava prilikom održavanja AAI imenika kroz ISVU.

Centri visokog učilišta - svako VU mora evidentirati svoj centar u kojem izvodi nastavu.

Školarina na visokom učilištu - ako se školarine vode kroz ISVU, u ovom se prozoru evidentiraju opći podaci o školarini.

Predložak za školarine- u prozoru se definiraju se datumi dospijeća rata školarina.

Vrsta zabrane na visokom učilištu - u ovom se prozoru može evidentirati vrsta zabrane koja se koristi na visokom učilištu.

Vrsta nagrade studenta na visokom učilištu - u ovom se prozoru evidentiraju vlastite vrste nagrada koje mogu biti dodijeljene studentu na određenom visokom učilištu.

Programski ugovori na visokom učilištu -  u ovom se prozoru evidentiraju pocai o vrsti programskog ugovora koja se koristi, podatak o akademskoj godini od koje se primijenjuje te do koje je bio u upotrebi, kao i maksimalan broj rata za plaćanje školarine.

Znanstveno područje za ustanovu - definira se znanstveno područje za ustanovu kao i puni iznos participacije.

  • No labels