U prozoru Elementi strukture studija opisuje se struktura studija na visokom učilištu, odnosno definiraju se studiji i smjerovi koji postoje na visokom učilištu.

U ovom se prozoru definiraju podaci o studiju/smjeru, naziv, trajanje, načinu izvedbe (redovni ili izvanredni, stručni naziv koji će student dobiti nakon što završi određeni element strukture studija. Navode se podaci od koje se godine taj element strukture studija pojavljuje u nastavnom program, radi li se o dvopredmetnom studiju, model upisa studija (prema preduvjetima ili prema nastavnom program) te se definira i jezik izvođenja.


Prozor se otvara odabirom izbornika Nastavni program, a zatim odabirom opcije Elementi strukture studija.


Slika 1. Prozor Elementi strukture studija


Prozor Elementi strukture studija podijeljen je na 5 okvira:

 • U gornjem se okviru evidentiraju podaci o studiju/smjeru koji se izvode na Visokom učilištu
 • u okviru stručni naziv evidentira se stručni naziv koji se stječe završetkom određenog studija
 • u okviru Podaci iz Upisnika studijskih programa evidentira se šifra studija koja se nalazi u Upisniku studijskih programa
 • u okviru Područje studija (PPU) evidentira se kojem području studij pripada, što je povezano s izračunom participacije za Programske ugovore 
 • U okviru Područje/polje/grana za završne dokumente evidentira se koje područje, polje i grana vrijede za određeni studij u akademskoj godini, dok se podatak o polju studija ispisuje na završnim dokumentima.
Na ovoj stranici:

Podaci o prozoru Elementi strukture studija


 

Slika 2. Okvir Elementi strukture studija
 


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad.

Tip - Šifra tipa elementa kojeg se opisuje (studij, smjer, usmjerenje). Pomicanjem u sljedeće polje prikazat će se naziv tipa za koji je unesena šifra. Ako se ne zna šifra, može je se prenijeti iz Pomoćnih tablica.

Razina studija - Razina studija kojoj element pripada. Ako element strukture studija ima nadređeni element, vrsta studija navedenog elementa mora biti jednaka vrsti studija nadređenog elementa.

Šifra i naziv - Prilikom unosa sustav ponudi šifru koju korisnik po potrebi može promijeniti. Ova šifra na jedinstveni način određuje element strukture studija koji se opisuje. Kao naziv upisuje se znakovni niz maksimalne duljine 60 znakova. Moguće je postojanje više elemenata strukture studija s istim nazivom.

Npr., ako se Studij strojarstva dijeli na Smjer brodostrojarski i Smjer konstrukcijski, radi pojednostavljenja rada s aplikacijom, preporučuje se da:

 • Studij strojarstva ima šifru 1
  • Smjer brodostrojarski ima šifru 11
  • Smjer konstrukcijski ima šifru 12

VAŽNA NAPOMENA: Kod pripreme podataka za uvođenje ISVU-a na visoko učilište, postupak prebacivanja podataka o studentima iz ISSP-a u ISVU neće biti pokrenut ukoliko podaci o studijima nisu usklađeni u oba sustava. Zato je važno da se u koraku 4. kod evidencije studija u ISVU evidentiraju isti podaci kao što su evidentirani u ISSP-u (iste šifre, nazivi, trajanje, razina, vrsta, način izvedbe, upisuje li se paralelno s drugim elementom).

Kratica - Upisuje se kratica elementa strukture studija, odnosno znakovni niz maksimalne duljine 10 znakova. Poželjno je navesti šifru koju element ima u sustavu studentske prehrane.

Način izvedbe - Studij može biti  redovan ili izvanredan. Jednu od opcija se može odabrati iz padajućeg izbornika, klikom na strelicu.

Ako se neki studij izvodi i kao redovan i kao izvanredan, evidentira se dva puta i dobiva različite šifre.Ako element strukture studija ima nadređeni element, način izvedbe navedenog elementa mora biti jednak načinu izvedbe nadređenog elementa.


Trajanje u semestrima - Upisuje se broj semestara koliko traje element strukture studija od prvog semestra u kojem se studenti mogu upisivati na taj element do završetka studija.

Nadređeni element - Nadređeni element može biti onaj element koji se dijeli na više drugih elemenata (npr. studij se dijeli na više drugih studija ili smjerova, ili smjer se dijeli na više usmjerenja). Takav element je nadređeni element smjerovima na koje se dijeli, dok su oni njemu podređeni element. U ovo polje upisuje se šifra elementa koji se dijeli na smjerove.


*Nakon  semest(a)ra se upisuju podređeni elementi* - Ovo polje definira kada se točno student odlučuje za neki smjer, odnosno koliko semestara on studira prije nego se može odlučiti za upis podređenog elementa.

Upisuje se paralelno s drugim elementom - Odabire se Da ako student upisuje dvopredmetni studij.

Ako je navedeni element strukture studija nadređen nekom drugom elementu strukture studija, ovo polje mora biti popunjeno. Ovaj podatak ne smije se mijenjati ako postoji barem jedan student koji je upisao neki od podređenih elemenata.
Stručni naziv - Vidljiv je podatak o trenutno važećem stručnom nazivu koji se unosi u okviru Stručni naziv.  

U nastavnom programu od - Unosi se akademska godina od koje se opisuje nastavni program za taj element strukture studija u ISVU, i ako se više ne opisuje, do koje se godine opisivao. Ako se element strukture studija još uvijek nalazi u nastavnom programu, završna akademska godina se ne navodi.

U nastavnom programu do - godina koja se upisuje odnosi se na zadnju ak. godinu upisa prve nastavne godine. Studenti mogu upisivati ponavljanje zadnje nastavne godine bez da je studij u nastavnom programu, samo moraju biti opisani Parametri studija u akademskoj godini.

Ispisuje se na potvrdi - Klikom na strelicu se, iz padajućeg izbornika, odabire želi li se naziv elementa ispisivati na potvrdi.

Ispisuje se na završnim dokumentima - Klikom na strelicu iz padajućeg izbornika, odabire se da li će se dani element strukture studija ispisivati na svjedodžbi, diplomi i dopunskoj ispravi o studiju.

Na potvrdama o upisu i potvrdama o stečenom nazivu/završetku studija se uvijek ispisuje završni element strukture studija, bez obzira na vrijednost parametra Ispisuje se na potvrdi odnosno Ispisuje se na završnim dokumentima.

U indeksu se ispisuje - Vrijednost je moguće upisati samo za studij. Upisuje se podatak da li se u indekse ispisuju nositelji ili izvođači predmeta.

Model upisa - Podatak vezan uz bolonjski proces, a odnosi se na vrstu modela studiranja. Može biti Prema nastavnom programu ili Upis predmeta prema preduvjetima.

Šifra studijskog programa u Mozvagu - šifra koju navedeni studijski program ima u modulu Mozvag. Šifra iz Mozvaga se navodi samo za elemente strukture studija tipa studij. Ovaj podatak je nužno navesti za izradu izvještaja o prijavnim listovima koji se šalje Državnom zavodu za statistiku.

Jezik izvođenja studija - označava jezik na kojem se studij izvodi, evidentira se samo uz element strukture studija tipa "studij", za druge vrste studija ovo polje se ostavlja prazno. Pri inicijalnom kreiranju studija polje se automatizmom postavlja na hr. Ovaj parametar može utjecati na izračun temelja financiranja studija. Više o tome na Izračun participacije studenta u akademskoj godini

Važno - Programski ugovori

Visoko učilište koje vodi programske ugovore može definirati školarinu za studij koji se izvodi na engleskom jeziku. Informacije o iznosu školarine unose se u prozoru Školarina na visokom učilištu - potrebno je evidentirati temelj financiranja 12 i postaviti iznos školarine koji će student trebati platiti. 


Završetak studija

Završni/diplomski rad - Informacija da li se završetak prati kroz ISVU, te ukoliko se prati, o kakvom se završetku radi. Element strukture studija može završiti na više načina. Za studij koji se dijeli na smjerove, način završetka evidentira se uz njegov posljednji element, bez obzira kojem on tipu studija pripadao. Dakle, u zapisu o tom studiju ovo polje ostaviti prazno.

Kao način završetka studija može se navesti ili način završetka koji odgovara načinu završetka razine studija kojem pripada taj element ili se navodi da se ne obavlja evidencija završnih/diplomskih ispita, upisujući vrijednost Nema.

Potrebno ECTS bodova - Ako se na visokom učilištu koristi vrednovanje predmeta u ECTS bodovima, u ovom polju može se navesti koliko je bodova potrebno da bi se mogao upisati diplomski/završni zadatak na elementu strukture studija

Prilikom prijave diplomskog rada kontrolira se da li je student na tom studiju skupio dovoljan broj bodova, ali samo onaj student koji diplomski/završni izrađuje od akademske godine navedene u polju Od akademske godine.Ovo polje se ispunjava samo kod elemenata koji su završni.

Od akademske godine - Ako je naveden broj ECTS bodova u polju Potrebno ECTS bodova, u ovo polje unosi se od koje akademske godine se kontrolira da li je student na tom studiju sakupio dovoljan broj bodova.

Naziv elementa strukture studija na ostalim jezicima - Zbog ispisa na izvješćima i drugim dokumentima moguće je naziv elementa strukture studija evidentirati na svakom od ponuđenih jezika. Prilikom ispisa bit će ispisan naziv upisan u ovom okviru. Ako se želi evidentirati naziv elementa na jeziku koji nije ponuđen, potrebno je taj jezik najprije evidentirati u prozor Jezik koji se nalazi u izborniku Zajednički katalozi.

Okvir Stručni naziv

Podaci u ovom okviru omogućavaju praćenje povijesti stručnih naziva koji se stječu završetkom studija. Podaci se evidentiraju u ovom okviru. 

Stručni naziv se navodi samo uz element tipa Studij

Ako u ISVU nije evidentiran stručni naziv, potrebno je Centru potpore e-mailom poslati sljedeće podatke: kraticu stručnog naziva, te naziv u ženskom i muškom licu i po potrebi kraticu i nazive na ostalim jezicima. Također je potrebno poslati podatak o razini studija koju je potrebno završiti kako bi se stekao stručni naziv.
Svi stručni nazivi evidentirani su u prozoru Stručni naziv, u izborniku Zajednički katalozi.

Periodi u kojima se primjenjuje stručni naziv na elementu strukture studija ne smiju se preklapati. Pri tome nije nužno navesti obje granice perioda za vrijeme trajanja jednog stručnog naziva (vidjeti sliku). Važno je da se zna kad jedan stručni naziv završava, a drugi počinje i da se ta dva datuma ne preklapaju. Podatak se unosi tako da se prvo unosi podatak do kada je trajao stari stručni naziv, a tek onda podatak o početku novog stručnog naziva.

Ako neki stručni naziv vrijedi cijelo vrijeme, nije potrebno navesti niti jednu granicu perioda.

Okvir Podaci iz Upisnika studijskih programa

U ovom okviru navodi se šifra studijskog programa iz Upisnika studijskih programa pri MZOM-u. Podatke u ovom okviru moguće je evidentirati samo za elemente strukture studija koji su tipa Studij.

Vrijedi od akademske godine - Uz šifru studijskog programa iz Upisnika obavezno se navodi od koje akademske godine vrijedi. U slučaju većih promjena nastavnog programa, što može rezultirati novom šifrom u Upisniku, moguće je evidentirati novu šifru koja će vrijediti od neke druge akademske godine.

Šifra iz Upisnika - Šifra koju navedeni studijski program ima u Upisniku studijskih programa


Okvir Područje studija (PPU)


Područje studija povezano je s iznosom participacije studenata na visokim učilištima koja koriste programske ugovore.

Za jednopredmetne studije (koji se ne upisuju paralelno s drugim elementom), područje studija se navodi samo za studije koji nemaju nadređeni element strukture studija. Za dvopredmetne studije (koji se upisuju paralelno s drugim elementom), područje studija navodi se samo za studije podređene korijenskom studiju dvopredmetnih studija (tj. dvopredmetnom studiju bez nadređenog elementa strukture studija).

Iste akademske godine studij može pripadati samo jednom području.

Okvir Područje studija (PPU) ne nalazi se u aplikaciji Poslijediplomski studiji

Akademska godina početka - Akademska godina od koje studij pripada određenom znanstvenom području

Područje - Znanstveno područje kojem pripada dani studij

Okvir Područje/polje/grana za završne dokumente

U okviru se evidentiraju podaci koji se koriste na diplomama i dopunskim ispravama o studiju. 

Ako podatak o području i polju studija nije evidentiran, neće se moći ispisati diplome niti dopunske isprave.

Unos polja

U okviru pokrenuti unos i evidentirati podatak o šifri područja/polja/grane za završne dokumente. Podatak o šifri moguće je dohvatiti pomoćnu pomoćnih tablica Znanstveno područje ili iz liste Lista znanstveno područje.

Evidencija studija koji se ne dijeli na smjerove

Najjednostavnija je evidencija onih studija koji se ne dijele na smjerove, odnosno nemaju podređenih elemenata.

Pravila pri evidenciji studija:

 • Potrebno je evidentirati tip, razinu studija, naziv, kraticu, način izvedbe te trajanje u semestrima.
 • Evidentirati od koje je godine studij u nastavnom programu
 • Evidentirati da li se naziv elementa ispisuje na potvrdi.
 • Evidentirati da li se naziv elementa ispisuje na završnim dokumentima.
 • Evidentirati model upisa
 • Evidentirati podatke u polja koja se odnose na završetak studija (Završni/diplomski rad, Potrebno ECTS bodova, Od akademske godine).  

 • Evidentirati da li se u indeks ispisuju izvođači ili nositelji na predmetu.
 • Evidentirati da li se provodi kontinuirano praćenje nastave.
 • Definirati kojoj grupaciji studija pripada element, odnosno upisati šifru grupacije studija

Evidencija studija koji se dijeli na smjerove

Studij koji se dijeli na smjerove je onaj koji ima podređene elemente. Kod evidencije ovakvog studija posebnu pozornost treba imati pri unosu podataka o nadređenom elementu i o broju podređenih elemenata koje student upisuje. 

Najprije se opisuje onaj element strukture studija koji se dijeli, dakle nadređeni element.

Pravila pri evidenciji studija koji se dijeli na smjerove:

 • Potrebno je evidentirati ukupno trajanje studija u semestrima bez obzira dijeli li se studij ili ne
 • Potrebno je evidentirati nakon koliko semestara se student odlučuje za smjer, i da li ih upisuje paralelno s drugim elementom. Kod evidentiranja podataka važno je:
   • upisati nakon koliko semestara se upisuju podređeni elementi
   • ostaviti polje Završni/diplomski rad praznim, jer Nadređeni element nije i završni element (završni element je jedan od smjerova)
   • samo uz element tipa Studij navesti stručni naziv koji se stječe diplomom

Potrebno je evidentirati šifru stručnog naziva kojeg student dobiva diplomom. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice.

Stručni naziv evidentira se samo za tip elementa strukture studija 1- Studij
 • Definirati od koje se godine smjer opisuje u ISVU i da li se naziv elementa ispisuje na potvrdama  ili izvješćima.
 • Ne evidentiraju se podaci u poljima vezanim za završetak studija
 • Evidentirati da li se u indeks ispisuju izvođači ili nositelji na predmetu. Informacija o tome koji se nastavnik ispisuje u indeksu navodi se samo uz studij, te vrijedi za sve njegove podređene elemente.


Evidencija podređenih elemenata


Pravila pri evidenciji podređenih elemenata:

 • Potrebno je evidentirati nadređeni element strukture studija, kao i ukupno trajanje studija u semestrima bez obzira dijeli li se studij ili ne
 • Ne evidentiraju se podaci o podređenom elementu kao ni o paralelnom upisu drugog elementa strukture studija
 • Ne evidentira se stručni naziv jer se to popunjava samo za element tipa Studij
 • Definirati od koje se godine smjer opisuje u ISVU i da li se naziv elementa ispisuje na potvrdama  ili izvješćima
 • Kako je smjer završni element, polja koja se odnose na završetak studija se popunjavaju. Ako se opisuje element koji je završni, ovo polje se mora ispuniti. Ako se na završnom elementu predmeti vrednuju u ECTS bodovima, u polja je potrebno upisati koliko je bodova potrebno da bi se moglo završiti studij, i od koje godine će se od studenata tražiti da za završavanje studija skupe određen broj ECTS bodova.

Opisivanje dvopredmetnih studija


 Opisivanje dvopredmetnih studija podržano je samo za studije koji imaju model upisa Upis predmeta prema preduvjetima, jer su to bolonjski studiji. Za studije s modelom upisa Prema nastavnom programu, opisivanje dvopredmetnih studija nije podržano.

Dvopredmetne studije moguće je u ISVU opisati na dva načina.

 • Ukoliko na visokom učilištu postoji ograničeni broj dvopredmetnih kombinacija, u prozoru Elementi strukture studija evidentiraju se sve fiksne kombinacije kao zasebni studiji, primjerice studij Hrvatskog jezika i književnosti i povijesti (Slika 1). Za ovako evidentirane studije vrijede ista pravila kao i za sve druge jednopredmetne studije.
 • Ukoliko na visokom učilištu postoji velik broj dvopredmetnih kombinacija, studije je potrebno opisati kao dvopredmetne. U ovom prozoru evidentira se nadređeni studij koji se općenito nazove, primjerice "dvopredmetni studij". Za taj dvopredmetni studij se evidentira da se nakon 0 semestara dijeli na podređene elemente. Kao podređeni elementi evidentiraju se svi studiji koji se mogu studirati kao dvopredmetni. Brucoši odmah upisuju odgovarajuću dvopredmetnu kombinaciju, pri čemu su moguće sve kombinacije studija. Zbog velikog broja dvopredmetnih kombinacija na visokim učilištima, ovaj način se u praksi češće koristi.
Ako student mijenja jedan od upisanih studija, ili obadva upisana studija, potrebno je evidentirati novi paralelni studij. Kod dvopredmetnih studija nije podržana evidencija promjene smjera.Slika 4 prikazuje primjer dvopredmetnog studija koji je evidentiran kao fiksna kombinacija dvaju studija, studija hrvatskog jezika i književnosti i studija povijesti. Navedeni studij nema podređenih elemenata, jer je polje Nakon _ semest(a)ra se upisuju podređeni elementi neispunjeno. Za navedeni studij naveden je odgovarajući stručni naziv, te budući da se radi o završnom elementu studija, obavezno se navodi podatak o tome da li studenti izrađuju završni/diplomski rad. Fiksna kombinacija

Ovaj način je preporučljivo koristiti ukoliko postoji do 20tak fiksnih dvopredmetnih kombinacija. Prednost ovog načina je što je ovakvo opisivanje jednostavnije. Nedostatak je u tome što ukoliko treba mijenjati nastavni program jednog studija, primjerice studija engleskog jezika, onda je potrebno izmijeniti nastavni program svih fiksnih kombinacija s engleskim jezikom.Slika 4. Dvopredmetni studij - fiksna kombinacija

Dvopredmetni studiji

Ukoliko postoji veći broj dvopredmetnih kombinacija, u prozoru Elementi strukture studija evidentira se dvopredmetni studij odgovarajuće razine studija.Slika 5. Općeniti dvopredmetni studij


Za taj "općeniti" dvopredmetni studij (Slika 5.) evidentira se:

 • da se odmah dijeli na podređene elemente, odnosno nakon 0 semest(a)ra se upisuju podređeni elementi
 • da se upisuje paralelno s drugim elementom Da. Za dvopredmetne studije se u polju Upisuje se paralelno s drugim elementom postavlja vrijednost Da.
 • da se ne ispisuje na potvrdiU polju Ispisuje se na potvrdi se evidentira vrijednost Ne, kako se općeniti naziv "Dvopredmetni studij" ne bi ispisivao na potvrdama studenta, ispisu upisnog lista i slično. Na potvrdama će se ispisivati nazivi podređenih elemenata, primjerice, Student Ivan Horvat upisan ... na studij Anglistika i studij Portugalski jezik i književnost.
 • polje Stručni naziv ostavlja se neispunjeno

Ovim načinom opisivanja, brucoši odmah upisuju odgovarajuću dvopredmetnu kombinaciju, s tim da su moguće sve kombinacije podređenih elemenata.
U prozoru Elementi strukture studija zatim se evidentiraju svi studiji koji se izvode kao dvopredmetni studiji (Slika 12).Slika 6. Studij koji se izvodi kao dvopredmetni


Za studije koji se izvode kao dvopredmetni studiji (Slika 12) evidentira se:

 • da su po tipu studiji (polje Tip)
 • odgovarajuća razina studija koja mora biti ista kao razina studija nadređenog elementa (polje Razina studija)
 • odgovarajući način izvedbe koji mora biti isti kao način izvedbe nadređenog elementa (polje Način izvedbe)
 • odgovarajuće trajanje u semestrima (polje Trajanje u semestrima) U većini slučajeva trajanje u semestrima je jednako trajanju nadređenog elementa.
 • da im je nadređeni element općeniti dvopredmetni studij (polje Nadređeni element)
 • da se upisuju paralelno s drugim elementom Da
 • odgovarajući stručni naziv u polju Stručni naziv
 • da se ispisuju na potvrdi DaNa potvrdama se ispisuju nazivi studija koje je student upisao, primjerice, upisan ... na studij Anglistika i studij Mađarski jezik i književnost.
 • ako je navedeni studij završni element, obavezno se u polju Završni/diplomski rad navodi da li studenti izrađuju završni/diplomski rad ili se na studiju ne izrađuje rad

HTML pregled

Glavni cilj opisivanja  nastavnog programa je njegovo objavljivanje na Internetu. U prozoru Elementi strukture studija postoji opcija HTML pregleda pomoću koje se može kontrolirati opisivanje nastavnog programa. HTML pregled nalazi se pod dodatnim akcijamaOpisani nastavni programi svih ustanova koje su u ISVU mogu se vidjeti na službenim stranicama ISVU-a, pod linkom Visoka učilišta.
Kada se otvori HTML pregled, sustav nudi mogućnost otvaranja pregleda na više jezika.


                  

Kada se odabere jezik, prikaže se struktura studija onako kako je definirana u prozoru Elementi strukture studija.
HTML pregled za Studij 1 koji se ne dijeli je jednostavan:

Studij 1


HTML pregled za Studij 2 koji se dijeli na Smjer 1 i Smjer 2 izgleda malo drugačije:

Studij 2

Smjer 1

Smjer 2


Na službenim stranicama ISVU-a  (www.isvu.hr), pod linkom Visoka učilišta, mogu se vidjeti potpuno definirani nastavni programi onih ustanova koje su već u ISVU, i koje su objavile svoje nastavne programe.

Razlikovni studiji

Za razlikovne studije potrebno je opisati element strukture studija. Način izvedbe je razlikovni studij uz pravila:

 1. Razlikovni studij može trajati najviše 2 semestra
 2. Razlikovni studij se ne može postaviti za studije prve razine i integrirane studije
 3. Razlikovnim studijom se ne može steći stručni naziv
 4. Tip razlikovnog studija mora uvijek biti studij
 5. Razlikovni studij ne može imati podređene elemente (smjerove, usmjerenja, module…)


Cjeloživotno učenje


Slika 7. Unos podataka za cjeloživotno učenje

Prilikom evidentiranja cjeloživotnog učenja, potrebno je evidentirati Tip 4- obrazovni program, razinu studija i način izvedbe cjeloživotno učenje, te postaviti podatak o završnom radu.

Za cjeloživotno učenje nije moguće evidentirati podređene elemente (smjerove, usmjerenja, module…).


Česta pitanja u vezi elemenata strukture studija

 • Kod definiranja elementa strukture studija evidentira se od kada postoji nastavni program za taj element. Misli li se tu na ukupno javljanje tog studija (npr. od 2008.), ili na konkretan nastavni program po kojem su upisani studenti 1. godine u ak. god. 2020./2021., ili pak od kada je ISVU u primjeni, pa se stavlja npr. 2020./2021. za sve elemente?

Elementi strukture studija za sve elemente definiraju od akademske godine od koje je ISVU u primjeni. 


Save

Save

Save