Prozor Upisni list za programe cjeloživotnog učenja sadrži podatke o upisima polaznika u pojedinim akademskim godinama na visokom učilištu za programe cjeloživotnog učenja. U ovom se prozoru nalaze podaci o upisanom programu, nastavnoj godini, temelju financiranja, popis upisanih predmeta i njihov trenutni status, te ostale informacije vezane uz upis polaznika. Ovaj prozor također omogućava i ispis naljepnica za indeks i upisnog lista na pisaču.


Prozor se pokreće odabirom opcije Upisni list za programe cjeloživotnog učenja

Prozor Upis godine na visokom učilištu sastoji se od dva okvira:

 • Osnovni podaci o upisu – upisana akademska i nastavna godina, temelj financiranja studija, indikator upisa i dr.
 • Upisani predmeti – popis predmeta koje je polaznik upisao na određenom elementu studija
Na ovoj stranici nalazi se:
 

Slika 1. Izgled prozora Upisni list za programe cjeloživotnog obrazovanja


Okvir Upisni list za programe cjeloživotnog učenja

U ovom okviru su sadržani osnovni podaci o Sadrži podatke:

 • Polaznik - JMBAG, ime i prezime polaznika
 • Studij paralelni - Prvi upisani program na visokom učilištu ima vrijednost u ovom polju postavljenu na Ne. Sljedeći upisani program na istom visokom učilištu bit će redom Prvi, Drugi... paralelan studij.
 • Zaključen - Polje je popunjeno ako je polaznik prestao studirati. Može poprimiti vrijednosti: Završio studij i Ispis sa VU.
 • Tip indeksa - Tip indeksa koji se koristi pri ispisu naljepnica za indeks. Izgledi svih tipova indeksa mogu se pogledati u izborniku Nastavni program u podizborniku Katalozi u opciji Tip indeksa. Pri evidenciji upisnog lista, sustav ponudi pretpostavljen tip indeksa na visokom učilištu definiran u prozoru  Parametri ustanove (izbornik Ustanova). Ukoliko se na visokom učilištu koristi više tipova indeksa, ponuđeni tip indeksa moguće je izmijeniti.
 • Studij u prekidu - Oznaka da li je studij u prekidu. Može poprimiti vrijednost Da ili Ne. Studij je u prekidu, ako je evidentiran prekid studija za istu akademsku godinu kao i na upisnom listu, a prekid studija vrijedi za barem jedan semestar unutar te akademske godine.
  Podaci o prekidu studija mogu se vidjeti odabirom opcije   Prekid studija iz izbornika Upis godine. Vrijednost u ovom polju se ne može izmijeniti, ali se prema njoj može raditi dohvat, primjerice svih polaznika koji u nekoj akademskoj godini imaju upisan prekid studija.
 • Akademska godina - Akademska godina u koju se polaznik upisuje
 • Nastavna godina - Nastavna godina u koju se polaznik upisuje
 • Obrazovni program - šifra programa koju polaznik upisuje.  
 • Rbr. izvođenja studija - redni broj izvođenja studija Podatak se evidentira u prozoru Nastavni plan-> Izvođenje programa cjeloživotnog učenja.
 • Početak i kraj izvođenja programa - datum od kad do kad se izvodi program u akademskoj godini
 • Indikator upisa - Šifra i opis indikatora upisa godine
 • Temelj financiranja - Temelj financiranja - 15 - cjeloživotno učenje -nije ga moguće mijenjati
 • Plaćanje - podatak plaća li polaznik program
 • Centar visokog učilišta - oznaka i naziv centra visokog učilišta u kojem se polaznik upisuje.
 • Datum upisa - datum upisa polaznika na program
 • Upis obavljen u cijelosti - može poprimiti vrijednost Da ili Ne. Vrijednost je potrebno postaviti na Da kada je provjerena točnost podataka na upisnom listu, pri čemu treba provjeriti popis upisanih predmeta i da li su upisani odgovarajući izborni predmeti. Također treba provjeriti da li je polaznik ispunio sve obaveze koje je visoko učilište propisalo - npr. obavio potreban liječnički pregled, vratio knjige u fakultetsku knjižnicu i slično.
 • Osvojeno ECTS bodova ukupno - ukupan broj osvojenih ECTS bodova (računaju se svi položeni predmeti, priznati ispiti i naknadno evidentirani položeni ispiti)
 • Osvojeno ECTS bodova u prikazanoj akademskoj godini - broj osvojenih ECTS bodova u akademskoj godini prikazanoj na upisnom listu. Primjerice, moguće je da polaznik na upisnom listu za neku akademsku godinu nema niti jedan predmet u statusu obavljen (položen), a u toj akademskoj godini ima osvojen određen broj ECTS bodova. Polaznik je te ECTS bodove osvojio polaganjem predmeta koje je upisao u ranijim akademskim godinama (nalaze se na prethodnim upisnim listovima). U broj osvojenih ECTS bodova u akademskoj godini ne zbrajaju se priznati ispiti.
 • Saldo/danas - ako polaznik plaća školarinu, ovdje se prikazuje njegov ukupni saldo i saldo na današnji dan

Okvir Upisani predmeti

U ovom okviru nalazi se popis predmeta koje je polaznik upisao na danom elementu studija. U okviru su navedeni sljedeći podaci:

 • Predmet – Šifra predmeta
 • Izvedba – Redni broj izvedbe predmeta. Predmet ima dvije izvedbe ako se predaje različitom dinamikom različitim polaznicima.
 • Komponenta – Redni broj komponente predmeta. Predmet ima dvije komponente ako traje dva semestra, tri ako traje tri semestra, itd. Prva komponenta je prvi semestar trajanja predmeta.
 • Naziv predmeta – Naziv predmeta
 • Polaže predmet – Polaže li se predmet. Može poprimiti vrijednosti Da ili Ne.
 • U prosjek – Ulazi li predmet u prosjek. Može poprimiti vrijednosti Da ili Ne.
 • Osvojeno ECTS-a – Prelaskom predmeta u status 4 - priznat ispit iz predmeta i status 5 - obavljen (položen), u ovom polju prikazuje se broj osvojenih ECTS bodova iz tog predmeta. Isti se podatak može vidjeti i u izborniku Student ->   Sumarni podaci o polazniku.
 • Način upisa – indikator načina na koji polaznik upisuje predmet. Opisuje mogući razlog ponovnog upisa predmeta. Polje može poprimiti sljedeće vrijednosti:
 • Semestar – Semestar studija u kojem je polaznik upisao neku komponentu predmeta
 • Status upisanog predmeta – Šifra statusa predmeta
 • Opis statusa – Opis statusa upisanog predmeta.
 • Oslob. polaganja – Polje može poprimiti vrijednost Da ili Ne. Predmeti koji su oslobođeni polaganja se ne ispisuju na naljepnicama
 • Izborna grupa – Šifra grupe izbornih predmeta
 • Naziv izborne grupe – Ovdje se ispisuje naziv grupe izbornih predmeta kojoj neki predmet pripada
 • Pravilo mora biti zadovoljeno u – ovo polje se odnosi na pravilo izborne grupe iz koje je predmet, a može poprimiti sljedeće vrijednosti:
 • Način unosa - način na koji je predmet ušao na ovaj upisni list.
 • Sudjeluje u pravilima prijenosa – kad se upisuje viša godina, definiraju se pravila koja polaznik mora ispuniti da bi mogao upisati višu godinu. Ovo polje govori da li se ovaj predmet uzima u obzir prilikom računanja da li je polaznik ispunio definirana pravila za upis godine. Može poprimiti samo vrijednosti Da ili Ne. Ako je postavljena vrijednost Ne, predmet se ne uzima u obzir prilikom upisa godine.
 • Ulazi u stjecanje kvalifikacije - za svaki predmet s upisnog lista moguće je odrediti ulazi li u stjecanje kvalifikacije ili ne. Pretpostavljena vrijednost ovog atributa je Da.

Bočna traka - Alati

Slika 2. Bočna traka - Alati

Izborni predmeti

Upis izbornih predmeta obavlja se odabirom opcije Izborni predmeti iz izbornika Alati. Upis izbornih predmeta obavlja studentska služba.

Ukoliko se upisni list evidentira koristeći aplikaciju Studiji i polazniki, potrebno je polazniku upisati izborne predmete.

Prekid studija

Odabirom opcije Prekid studija, preko prozora Upis godine na visokom učilištu otvara se prozor Prekid studija (izbornik Upis godine).

Ako je studij u prekidu (upisni list ima u polju Studij u prekidu vrijednost Da), u prozoru Prekid studija će se prikazati podaci o prekidu studija koji se odnose na taj upisni list. Moguća je izmjena podataka o prekidu studija.

Ako studij nije u prekidu, u prozoru Prekid studija bit će započeta akcija unosa, te je moguće unijeti zapis o prekidu studija koji se odnosi na prikazani upisni list.

Ako se u prozoru Prekid studija ukine ili vrati pravo na potpis nekim predmetima, zatvaranjem prozora promjena će biti vidljiva na upisnom listu.

Dok je otvoren prozor Prekid studija, prozor Upis godine na visokom učilištu je u pozadini i u njemu je onemogućen rad. Zatvaranjem prozora Prekid studija, prozor Upis godine na visokom učilištu ponovo postaje aktivan.

Opcija Prekid studija detaljno je objašnjena u dijelu uputa Upis godine   -> Prekid studija .

Predmeti koje polaznik nije upisao, a ispunio je preduvjete za upis

Pri evidenciji upisnog lista provjerava se da li je polaznik ispunio preduvjete za upis svih predmeta koje treba prema nastavnom programu upisati. Ako postoje takvi predmeti prikazuje se poruka prikazana na Slici 6. Ako se želi, može se nastaviti s upisom godine pri čemu na upisni list neće biti dodani ti predmeti.

Nakon što polaznik ispuni preduvjete za upis nekog predmeta, taj mu se predmet može "ručno dodati" na upisni list unosom šifre predmeta u okviru Upisani predmeti.

Da bi se olakšao unos takvih predmeta na upisni list, odabirom opcije Predmeti koje polaznik nije upisao a ispunio je preduvjete za upis prikazuju se svi predmeti koje je polaznik do tog trenutka trebao upisati, a nije, te je u međuvremenu ispunio preduvjete za njihov upis.

Bočna traka - Ispis

Bočna traka - Ispis omogućava ispis više važnih podataka npr. naljepnica, upisnog lista, prisustvo polaznika na nastavi

Slika 3. Bočna traka - Ispis

Ispis naljepnica

Naljepnice se tiskaju na temelju podataka dohvaćenih u prozoru. Mogu se je ispisati naljepnice za jednog (trenutno dohvaćnog polaznika) ili za sve dohvaćene zapise. Za svakog polaznika će se ispisati naljepnica za onaj tip indeksa kojeg polaznik ima evidentiranog na upisnom listu. Tip indeksa kojeg polaznik koristi naveden je u polju Tip indeksa.

Opcija Naljepnica za prikazani zapis odmah šalje naljepnicu na pisač bez prikazivanja dijaloga za odabir parametara ispisa.

Odabirom opcije Naljepnice omogućeno je definiranje parametara ispisa. Moguće je odabrati ispis naljepnica za trenutno prikazani upisni list ili ispis naljepnica za sve dohvaćene upisne listove. Također je moguće odabrati tiskanje naljepnica za zimski, za ljetni ili za oba semestra.


Slika 4. – Parametri ispisa naljepnica

Na jedan papir veličine A4 ispisuju se četiri naljepnice raspoređene kako je to označeno na Slici 3. Korisnik treba odabrati poziciju početne naljepnice. To se odnosi na prvu naljepnicu na prvoj stranici. Na ostalim se stranicama naljepnice tiskaju po redu. Odabir pozicije početne naljepnice služi da bi se mogli u potpunosti iskoristiti A4 papiri na kojima se tiskaju naljepnice.

Nakon potvrde akcije otvara se prozor s naljepnicama.

 
Slika 5. – ispisivanje naljepnice za indekse


Opcija Parametri u prozoru Ispisivanje naljepnica za indekse otvara prozor (prikazan dolje) na kojem se postavljaju parametri tiskanja naljepnica kao što su fontovi i margine. Moguće je postaviti margine unutar pojedinog polja na naljepnici kao i margine čitave stranice.


Slika 6. – Postavljanje parametara

Moguće je promijeniti sljedeće fontove:

 • nositelji - font kojim se ispisuju nositelji predmeta
 • predmet - font kojim se ispisuje naziv predmeta
 • opterećenje - font kojim se ispisuje opterećenje predmeta
 • student - font kojim se u dnu naljepnice ispisuju ime, prezime i JMBAG studenta
 • naslov - font kojim se ispisuje naslov skupine upisanih predmeta (npr. ponovno upisani predmeti, predmeti iz više godine i sl.)

Središnji dio glavnog prozora za tiskanje naljepnica prikazuje jednu stranicu veličine A4. Ako se ispisuje više stranica, one se mogu pregledavati koristeći brojač stranica u donjem desnom dijelu prozora.
Ispis započinje pokretanjem opcije za ispis u alatnoj traci.


Sadržaj naljepnice

Ako se na naljepnicama želi ispisivati nositelje, potrebno je:

Polazniku će se na naljepnicama ispisivati svi nositelji predmeta. Ako za predmet nije definiran niti jedan nositelj, polje će biti prazno.


Ako se na naljepnicama želi ispisivati izvođače, potrebno je:

Na naljepnicama će se ispisivati samo oni izvođači koji polazniku drže nastavu.

 

Ispis upisnih listova

Mogućnost ispisa upisnih listova na pisaču omogućava njihovu pohranu u papirnatom obliku.

Odabirom opcije Ispis upisnog lista za prikazani zapis, moguće je ispisati trenutno prikazani upisni list.

Odabirom opcije Ispis upisnog lista za sve dohvaćene zapise ispisuju se svi dohvaćeni upisni listovi.
Primjer upisnog lista prikazan je na Slici 7. Za ispis upisnog lista potrebno je pokrenuti akciju ispisa.


Slika 7. – Ispis upisnog lista

 

Prisustvo studenta nastavi

Ovisno o podacima o prisustvu nastavi, evidentiranim u prozoru Održana nastava, moguće je ispisati izvještaj o prisustvu polaznika na nastavi.

Prilikom pokretanja ispisa, moguće je postaviti parametre za koje se želi dobiti ispis podataka.Slika 8. Prisustvo nastavi


Slika 9. Pregled ispisa prisustva polaznika nastavi

U Izvještaju o prisustvu nastavi polaznika u semestru se prikazuju sljedeći podaci:

U zaglavlju izvještaja:

Podaci o visokom učilištu: naziv i nadređena ustanova (ako postoji)

Podaci o polazniku: ime, prezime, JMBAG

Podaci o upisu godine: akademska godina, upisani studij(i)

Datum ispisa

Period za kojeg se radi ispis

 U popisu predmeta:

Podaci o predmetu: naziv, šifra i kratica

Ukupnu dolaznost na nastavu

Postotak dolaznosti na nastavu

Dolaznost na nastavu po vrstama nastave

Postotak dolaznosti na nastavu po vrstama nastave.Izbornik Redanje

izborniku Redanje odabire se kojim će redoslijedom biti prikazani dohvaćeni upisni listovi.

Slika 10. Izbornik Redanje
 • No labels