Prozor Sumarni podaci o studentu služi za pregled podataka o studentu koji su evidentirani u više različitih prozora, te olakšava korisnicima pregled nekih od podataka vezanih uz određenog studenta. U ovom slučaju se mogu na jednom mjestu provjeriti podaci o studentima kao što su: razina prava na prehranu, temelj financiranja studija, podaci o položenim, odnosno, nepoloženim predmetima i sl.

Prozor Sumarni podaci o studentu, prikazan na slici 1., pokreće se odabirom opcije Sumarni podaci o studentu iz izbornika Student.

U prozoru Sumarni podaci o studentu moguće je samo pregledavati podatke. Zbog velikog broja informacija, moguće je dohvatiti samo određenog studenta, za kojeg se žele pregledati podaci.


Slika 1.  Prozor Sumarni podaci o studentu (pogled prava na prehranu)

Na ovoj stranici:

Prozor Sumarni podaci o studentu podijeljen je na nekoliko okvira:

  • Opći podaci o studentu
  • Podaci o studentovom pravu na prehranu
  • Podaci o nepoloženim predmetima
  • Podaci o položenim predmetima

Opći podaci o studentu

U gornjem okviru prozora prikazani su osnovni podaci o studentu. Podaci odgovaraju trenutnom stanju u ISVU sustavu.


Slika 2.  Opći podaci o studentu

Prikazani su sljedeći podaci:

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na koje je student upisan.

Studij - Šifra i naziv elementa strukture studije koji je student upisao.

Student -  Jedinstveni matični broj akademskog građana (JMBAG), ime i prezime studenta.

Elementi strukt. studija (šifra) - Naziv i šifra studija na koji se odnose sumarni podaci. Ukoliko student studira na dvopredmetnom studiju, prikazat će se zapis sa vrijednostima oba studija te njihovim šiframa.

Temelj financiranja studija - Temelj financiranja studija na zadnjem evidentiranom upisnom listu, koji ovisi i  o studiju koji je student upisao.

Studij paralelni - U koliko student studira na jednom studiju na visokom učilištu tada je vrijednost ovog polja 'Ne'. U koliko student upiše još jedan studij na visokom učilištu tada je vrijednost ovog polja za taj studij 'Prvi'; ako student upiše još jedan studij vrijednost ovog polja za taj studij je 'Drugi' itd.

Akademska godina - Akademska godina u koju je student upisan.

Nastavna godina - Nastavna godina u koju je student upisan.

Status - Podatak da li je student završio neki studij ili se ispisao sa visokog učilišta.

Podaci o studentovom pravu na prehranu

U kartici Pravo na prehranu, prikazani su podaci o trenutnoj razini prava na prehranu koju student ima, kao i podaci iz kojih razloga student ostvaruje odgovarajuće pravo na prehranu.


Ovdje se također može vidjeti podatak na kojem visokom učilištu student ostvaruje pravo na prehranu. Primjerice student paralelno studira na drugom visokom učilištu i tamo ostvaruje pravo na prehranu, u tom slučaju, ovdje će se nalaziti podaci sa drugog visokog učilišta.Slika 3.  Odgovarajući podaci vezani uz pravo na prehranu

Prikazani podaci:

Datum upisa zadnjeg upisnog lista - Datum kada je evidentiran upisni list, bilo da se radi o klasičnoj evidenciji upisnog lista, ili o upisu putem Studomata.

Trenutna razina prava na prehranu / ostvaruj se na visokom učilištu - Studentova trenutna razina prava na prehranu, kao i podatak (šifra i naziv visokog učilišta) na kojem visokom učilištu ostvaruje pravo na prehranu.

Prava vrijede od/do - Period u kojem vrijedi razina prava na prehranu.

U donjem okviru prikazani su podaci koji utječu na studentovu razinu prava na prehranu. Navedene su vrste prava koje student može ostvarivati, te podaci da li student ostvaruju određeno pravo. U primjeru na slici 1., student ima razinu prava na prehranu 30 iz sljedećih razloga:

  • Evidentiran upisni list
  • Posebno pravo na prehranu prema rješenju Hrvatskog olimpijskog odbora
  • Potvrda o prebivalištu evidentirana 08.07.2005.
Više o razini prava na prehranu, kao i čimbenicima koji utječu na razinu prava na prehranu možete saznati u poglavlju: Upis godine Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenta.

Podaci o nepoloženim predmetima

Nakon odabira kartice Nepoloženi predmeti, prikazati će se podaci o predmetima koje student nije položio, statusu svakog od nepoloženih predmeta, ukupnom broju sati nepoloženih predmeta….


Slika 4. Podaci o nepoloženim predmetima

Kartica Nepoloženi predmeti podijeljena je na nekoliko okvira, zavisno od vrste podataka koje se želi pregledati.

Okvir sa osnovnim podacima o nepoloženim predmetima:

Ukupan broj sati nepoloženih predmeta - Ukupno opterećenje predmeta po svim vrstama nastave koje su evidentirane za predmet.

Ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta - Zbroj ECTS bodova predmeta koje student nije položio.

Ukupan broj nepoloženih ispita - Ukupan broj nepoloženih ispita koji se računa neovisno o nastavnoj ili akademskoj godini.

Okvir Nepoloženi predmeti:

Predmet i Naziv predmeta - Šifra i naziv predmeta koji student nije položio.

ECTS bodovi - Decimalan broj koji određuje vrijednost predmeta u ECTS bodovima.

Sati ukupno - Ukupno opterećenje predmeta izraženo u satima za sve vrste nastave koje se izvode na tom predmetu.

Status predmeta i Opis statusa predmeta - Šifra i opis statusa u kojem se nalazi nepoloženi predmet.

Datum prijave - Aktivan prijava na ispit iz nepoloženog predmeta.

Zadovoljen preduvjet - Podatak je li student zadovoljio preduvjete (u slučaju da ih ima) za nepoloženi predmet.

Okvir Nepoloženi predmeti u nastavnoj godini:

Nastavna godina - Nastavna godina iz koje student još ima nepoloženih predmeta.

Ukupno sati - Ukupan broj nepoloženih sati u toj nastavnoj godini.

Ukupno predmeta - Ukupan broj predmeta koje student nije položio iz navedene nastavne godine.

Ukupno ECTS - Ukupan broj ECTS bodova koje student nije položio iz navedene nastavne godine.

Okvir Nepoloženi predmeti u akademskoj godini:

Akademska godina - Akademska godina u kojoj student nije položio određeni broj ispita.

Ukupno sati - Ukupan broj nepoloženih sati u toj akademskoj godini.

Ukupno predmeta - Ukupan broj predmeta koje student nije položio iz navedene akademske godine

Ukupno ECTS - Ukupan broj ECTS bodova koje student nije položio iz navedene akademske godine.

Podaci o položenim predmetima


Nakon odabira kartice Položeni predmeti, prikazati će se podaci o predmetima koje je student položio, prosjeku ocjena, ukupnom broju sati položenih predmeta…


Slika 5. Podaci o položenim predmetima

Kartica Položeni predmeti podijeljena je na nekoliko okvira, zavisno od vrste podataka koje se želi pregledati.

Okvir sa osnovnim podacima o položenim predmetima:

Ukupan broj osvojenih sati - Ukupan broj sati iz predmeta koje je student položio.

Ukupan broj osvojenih ECTS bodova - Zbroj ECTS bodova predmeta koje je student položio.

Ukupan broj obavljenih ispita - Ukupan broj položenih ispita koji se računa neovisno o nastavnoj ili akademskoj godini.

Prosjek ocjena - Prosjek ocjena za položene predmete.

Okvir Položeni predmeti:

Predmet i Naziv predmeta - Šifra i naziv predmeta koje je student položio.

ECTS bodovi - Decimalan broj koji određuje vrijednost predmeta u ECTS bodovima.

Sati ukupno - Ukupno opterećenje predmeta izraženo u satima za sve vrste nastave koje se izvode na tom predmetu.

Datum ispita - Datum kada je student položio ispit iz navedenog predmeta.

Ocjena i Uspjeh - Ocjena i opis uspjeha kojim je student ocijenjen na pojedinom predmetu.

Okvir Položeni predmeti u nastavnoj godini:

Nastavna godina - Nastavna godina za koju se gleda broj položenih predmeta.

Ukupno sati - Ukupan broj položenih sati u toj nastavnoj godini.

Ukupno predmeta - Ukupan broj predmeta koje je student položio iz navedene nastavne godine.

Ukupno ECTS - Ukupan broj ECTS bodova za predmete koje je student položio iz navedene nastavne godine.

Okvir Položeni predmeti u akademskoj godini:

Akademska godina RH - Akademska godina u kojoj je student položio određeni broj ispita.

Ukupno sati - Ukupan broj položenih sati u toj akademskoj godini.

Ukupno predmeta - Ukupan broj predmeta koje je student položio iz navedene akademske godine

Ukupno ECTS (RH)- Ukupan broj ECTS bodova za predmete koje je student položio u akademskoj godini propisanoj u RH

Ukupno ECTS (VU) - Ukupan broj bodova postavljan u Parametrima studija u akademskoj godini u polju Parametri ispita - Akademskoj godini pripadaju ispitni rokovi od - do.

Ukoliko se priznaju ispiti iz predmeta studentu koji studira po modelu prema preduvjetima, samo Visoko učilište određuje koji će mu ispiti ulaziti u zbroj ECTS bodova za tu godinu; to je određeno datumom priznavanja ispita. Bitno je obratiti pažnju da se unese datum kada je student položio ispit, a ne datum s kojim mu je taj ispit priznat. Navedeni podatak vrlo je bitan ukoliko je na tom studiju postavljeno pravilo u parametrima studija u akademskoj godini. Primjerice student mora osvojiti minimalno 35 ects bodova unutar 2 akademske godini.
  • No labels