Izbornik Ispis omogućava ispis naljepnica za indeks, upisnih listova, studenata po smjeru, ispis prisutstva studenta na nastavi, upis nastavnih obveza obzirom na zadnji upis godine, odnosno ispisn nastavnih obveza potrebnih za završetak studija.

Slika 1. Izbornik Ispis

Na ovoj stranici nalazi se:
 

Ispis naljepnica

Naljepnice se tiskaju na temelju podataka dohvaćenih u prozoru Upis godine na visokom učilištu, te je moguće ispisati naljepnice za trenutno prikazani upisni list ili za sve dohvaćene upisne listove.

Za svakog studenta će se ispisati naljepnica za onaj tip indeksa kojeg student ima evidentiranog na upisnom listu. Tip indeksa kojeg student koristi naveden je u polju Tip indeksa.


Slika 2. Gornji dio prozora Upis godine na visokom učilištu


Tip indeksa

Pri evidenciji upisnog lista sustav će u polju Tip indeksa ponuditi pretpostavljeni tip indeksa koji se koristi na visokom učilištu. Ukoliko visoko učilište koristi više tipova indeksa, ponuđenu vrijednost moguće je izmijeniti.

Pretpostavljeni tip indeksa na visokom učilištu definira se u izborniku Ustanova  opciji Parametri ustanove (polje Tip indeksa).

Ukoliko se na visokom učilištu koristi više tipova indeksa, za svaki tip indeksa i sve vrste nastave potrebno je definirati u kojim stupcima u indeksu će se ispisivati njihova satnica. Primjerice, ako indeks nema stupac za satnicu seminara, treba definirati da li će se satnica seminara ispisivati pod predavanja ili pod vježbe. Ispis vrsta nastave u indeksu definira se u izborniku Nastavni program  podizborniku Katalozi  opciji Vrsta nastave na visokom učilištu

Ukoliko za neki tip indeksa nije definirano u kojim stupcima će se ispisivati satnica pojedinih vrsta nastava, na naljepnicama će se u stupcima određenim za broj sati iz predmeta ispisivati vrijednost 0.


Tipovi indeksa mogu se pogledati u izborniku Nastavni program  podizborniku Katalozi  opciji Tip indeksa. Način prikazivanja opterećenja predmeta na naljepnicama ovisi o odabranom tipu indeksa (A, B, C, D ili E) i vrijednosti u prozoru Parametri ustanove  polje Način prikazivanja opterećenja predmeta. Opterećenje se može prikazati kao broj sati nastave tjedno (vrijednost Tjedno) ili ukupan broj sati nastave u semestru (vrijednost Ukupno).

Ukoliko je u polju Način prikazivanja opterećenja predmeta naveden način tjedno, opterećenje će se prikazivati u tjednom iznosu, a ako je naveden način ukupno, prikazivat će se u ukupnom iznosu. Promjenom ovog parametra mijenja se način ispisa opterećenja na naljepnicama za tipove indeksa A, C, D i E, dok se na naljepnicama za tip indeksa B uvijek ispisuje ukupno opterećenje neovisno o postavljenom načinu prikazivanja.

Tip indeksa za pojedinog studenta može se izmijeniti u prozoru Upis godine na visokom učilištu, ali i u izborniku Student  opciji Student na visokom učilištu  kartica Studentovi studiji na visokom učilištu  polje Tip indeksa.


Tiskanje i parametri ispisa naljepnica

Opcija Naljepnica za prikazani zapis odmah šalje naljepnicu na pisač bez prikazivanja dijaloga za odabir parametara ispisa sa Slike 3, pri čemu se ispisuje naljepnica samo za prikazani upisni list, obadva semestra, s pozicijom početne naljepnice na prvoj poziciji. 

Odabirom opcije Naljepnice omogućeno je definiranje parametara ispisa. Moguće je odabrati ispis naljepnica za trenutno prikazani upisni list ili ispis naljepnica za sve dohvaćene upisne listove. Također je moguće odabrati tiskanje naljepnica za zimski, za ljetni ili za oba semestra.


Slika 3. Parametri ispisa naljepnica


Na jedan papir veličine A4 ispisuju se četiri naljepnice raspoređene kako je to označeno na Slici 3. Korisnik treba odabrati poziciju početne naljepnice. To se odnosi na prvu naljepnicu na prvoj stranici. Na ostalim se stranicama naljepnice tiskaju po redu. Odabir pozicije početne naljepnice služi da bi se mogli u potpunosti iskoristiti A4 papiri na kojima se tiskaju naljepnice.

Nakon potvrde akcije  otvara se prozor s naljepnicama (Slika 4).


Slika 4. Ispisivanje naljepnice za indekse


Opcija Parametri u prozoru Ispisivanje naljepnica za indekse otvara prozor (prikazan dolje) na kojem se postavljaju parametri tiskanja naljepnica kao što su fontovi i margine. Moguće je postaviti margine unutar pojedinog polja na naljepnici kao i margine čitave stranice.

Moguće je promijeniti sljedeće fontove:

 • nositelji - font kojim se ispisuju nositelji predmeta
 • predmet - font kojim se ispisuje naziv predmeta
 • opterećenje - font kojim se ispisuje opterećenje predmeta
 • student - font kojim se u dnu naljepnice ispisuju ime, prezime i JMBAG studenta
 • naslov - font kojim se ispisuje naslov skupine upisanih predmeta (npr. ponovno upisani predmeti, predmeti iz više godine i sl.)


Središnji dio glavnog prozora za tiskanje naljepnica prikazuje jednu stranicu veličine A4. Ako se ispisuje više stranica, one se mogu pregledavati koristeći brojač stranica u donjem desnom dijelu prozora.
Ispis započinje pokretanjem opcije za ispis u alatnoj traci.


Sadržaj naljepnice

Ako se na naljepnicama želi ispisivati nositelje, potrebno je:

Studentu će se na naljepnicama ispisivati svi nositelji predmeta. Ako za predmet nije definiran niti jedan nositelj, polje će biti prazno.


Ako se na naljepnicama želi ispisivati izvođače, potrebno je:

Na naljepnicama će se ispisivati samo oni izvođači koji studentu drže nastavu.

Ispis upisnih listova

Mogućnost ispisa upisnih listova na pisaču omogućava njihovu pohranu u papirnatom obliku.

Odabirom opcije Ispis upisnog lista za prikazani zapis, moguće je ispisati trenutno prikazani upisni list. Odabirom opcije Ispis upisnog lista za sve dohvaćene zapise ispisuju se svi dohvaćeni upisni listovi.
Primjer upisnog lista prikazan je na Slici 5. Za ispis upisnog lista potrebno je pokrenuti akciju ispisa.


Slika 5. Ispis upisnog lista

Ispis upisanih studenata po smjeru

Opcija za ispis popisa studenata omogućuje izradu raznih izvještaja. Prethodno je potrebno dohvatiti upisne listove studenata po nekom kriteriju (npr. svi studenti koji su u nekoj akademskoj godini upisali prvi put prvu nastavnu godinu), te se onda podaci o dohvaćenim studentima mogu ispisati.

Dohvaćene studente je prije samog ispisa moguće sortirati prema sljedećim uvjetima:


Slika 6. Način grupiranja studenata


 • samo po smjeru: studenti se sortiraju prema upisanom elementu strukture studija
 • po smjeru i nastavnoj godini: studenti se sortiraju prema upisanom elementu strukture studija i upisanoj nastavnoj godini
 • po smjeru, nastavnoj godini i indikatoru upisa: studenti se sortiraju prema upisanom elementu strukture studija, upisanoj nastavnoj godini i indikatoru upisa (prvi upis, ponovni upis)
 • po smjeru, nastavnoj godini i indikatoru upisa (apsolventi): jedina razlika između treće opcije i ove opcije je u zaglavlju izvještaja u kojem je navedeno da se na popisu nalaze apsolventi


Ovo je primjer jednog od izvještaja:


Slika 7. Izvještaj


Prisustvo studenata nastavi

Ovisno o podacima o prisustvu nastavi, evidentiranim u prozoru Održana nastava, moguće je ispisati izvještaj o prisustvu studenta na nastavi.

Prilikom pokretanja ispisa, moguće je postaviti parametre za koje se želi dobiti ispis podataka.

Slika 8. Prisustvo nastavi

Slika 9. Pregled ispisa prisustva studenta nastavi

U Izvještaju o prisustvu nastavi studenta u semestru se prikazuju sljedeći podaci:

U zaglavlju izvještaja:

Podaci o visokom učilištu: naziv i nadređena ustanova (ako postoji)

Podaci o studentu: ime, prezime, JMBAG

Podaci o upisu godine: akademska godina, upisani studij(i)

Datum ispisa

Period za kojeg se radi ispis

 U popisu predmeta:

Podaci o predmetu: naziv, šifra i kratica

Ukupnu dolaznost na nastavu

Postotak dolaznosti na nastavu

Dolaznost na nastavu po vrstama nastave

Postotak dolaznosti na nastavu po vrstama nastave.

Nastavnih obveza obzirom na zadnji upis godine

Ovaj izvještaj je u skladu sa studentovim zadnjim upisnim listom na studiju, te određuje nastavni program kojeg je student trebao ispoštovati.

Više o tome možete pročitati na poveznici: Izvještaji o ispunjenju obveza - izbornik Student

Nastavnih obveza potrebnih za završetak studija

Pomoću ovog izvještaja moguće je provjeriti za pojedinog studenta:

 • Da li je student obavio sve što je potrebno da bi mogao završiti studij (pristupiti izradi završnog rada)?
 • Obzirom na to što je do sada, odnosno do zadnje akademske godine u kojoj je upisan, student obavio (položio) te na kojem studiju/smjeru/profilu/modulu je najbliži završetku.

Više o tome možete pročitati na poveznici: Izvještaji o ispunjenju obveza - izbornik Student

Save

Save

Save

 • No labels