Opcija Status slušanja predmeta sadrži popis statusa predmeta koje student može imati na upisnom listu, a otvara se odabirom izbornika Upis godine, podizbornika Katalozi, te zatim opcije Status slušanja predmeta.

Na ovoj stranici nalazi se:
 


Slika 1. Prikaz prozora i liste opcije Status slušanja predmeta


U svakom se trenutku može pogledati status predmeta kojeg student ima na upisnom listu, u izborniku Upis godine, opciji  Upis godine na visokom učilištu. 


Ovaj katalog, koji sadrži vrijednosti prikazane na slici dolje, održava Centar potpore, te ga korisnici ne mogu mijenjati.

Opis statusa predmeta

Preliminarni upis - Prilikom evidencije upisnog lista studenta u izborniku Upis godine, opciji Upis godine na visokom učilištu, prva komponenta višekomponentnog predmeta ima status upisana komponenta, a ostale komponente se nalaze u statusu preliminarni upis.

Upisana komponenta - Svaki predmet kojeg student upiše nalazi se u statusu upisana komponenta, izuzev višekomponentnih predmeta koji mogu imati i status preliminarni upis.

Odslušana komponenta - Kod višekomponentnog predmeta po završetku trajanja semestra, sve upisane komponente koje nisu posljednje prelaze u status odslušana komponenta.

Odslušan predmet - Predmet može prijeći u status odslušan predmet:

Priznat ispit iz predmeta - Predmet prelazi u taj status kada se studentima prelaznicima s drugih visokih učilišta, predmeti priznaju kroz aplikaciju Ispiti  izbornik Ispiti  opcija Priznavanje ispita ili aplikaciju Studiji i studenti  izbornik Upis godine  opcija Priznavanje ispita.

Obavljen (položen) - Predmet prelazi u taj status nakon što se za njega evidentira ocjena u aplikaciji Ispiti  izborniku Ispiti  opcija Rezultati usmenih ispita ili nakon što se naknadno evidentira ocjena položenog ispita u aplikaciji Studiji i studenti  izbornik Upis godine  opcija Naknadno evidentiranje ocjena .

Ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom - U taj status prelazi predmet nakon što student padne na ispitu pred povjerenstvom, a posljedica pada na ispitu pred povjerenstvom je ponovni upis predmeta.

Ponovo upisati komponentu - neispunjenje nastavnih obveza - U taj status prelazi predmet ako po završetku semestra student nema pravo na potpis iz predmeta. Zabrana na potpis iz predmeta evidentira se u aplikaciji Ispiti  izborniku Ispiti  opciji Studenti bez prava na potpis iz predmeta.

Ima nasljednika - nakon pada pred povjerenstvom - Evidencijom novog upisnog lista, predmet koji je na prošlom upisnom listu bio u statusu Ponovo upisati predmet - pad pred provjerenstvom, prelazi u status Ima nasljednika - nakon pada pred povjerenstvom.

Ima nasljednika - nakon neobavljanja nastavnih obveza - Evidencijom novog upisnog lista, predmet koji je na prošlom upisnom listu bio u statusu Ponovo upisati predmet - neispunjenje nastavnih obveza, prelazi u status Ima nasljednika - nakon neobavljanja nastavnih obveza.

Ima nasljednika - ponovo upisan na studentov zahtjev - Ako iz nekog razloga student želi ponovno upisati predmet s prošlog upisnog lista, onda će evidencijom novog upisnog lista, predmet na prošlom upisnom listu preći u status Ima nasljednika - ponovo upisan na studentov zahtjev.

Nepoznat rezultat ispita pred povjerenstvom - U tom statusu će se nalaziti predmet u periodu između prijave za ispit pred povjerenstvom do evidencije rezultata ispita pred povjerenstvom u aplikaciji Ispiti  izbornik Ispit  opcija Ispit pred povjerenstvom.

Pad pred povjerenstvom - ispis sa studija - Predmet prelazi u taj status kada student padne na ispitu pred povjerenstvom, a posljedica pada je ispis sa studija.

Ima nasljednika - zbog nepolaganja ispita - Ako je na visokom učilištu obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta, onda će ponovnim upisom tog predmeta, predmet na prošlom upisnom listu preći u status Ima nasljednika - zbog nepolaganja ispita.  • No labels