Prozor Ispit pred povjerenstvom sadrži podatke o održavanju ispita pred povjerenstvom koji se održava zbog ispunjenja nekog od pravila za izlazak na ispit pred povjerenstvom. 

Pravila za ispit pred povjerenstvom definirana su u katalogu Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom
Studenti koji zbog nekog od pravila za ispit pred povjerenstvom moraju na nekom roku izaći na usmeni ispit pred povjerenstvom, ne raspoređuju se za usmeni ispit zajedno s ostalim studentima, već se raspoređuju odvojeno, koristeći ovu opciju.

Opcija Ispit pred povjerenstvom omogućuje:

 • definiranje termina održavanja ispita pred povjerenstvom
 • definiranje članova koji čine ispitno povjerenstvo
 • raspoređivanje studenata za ispit pred povjerenstvom
 • ispisivanje rasporeda za oglasnu ploču
 • objavljivanje rasporeda na Studomatu
 • ispisivanje Odluke i Zapisnika o ispitu pred povjerenstvom
 • evidentiranje postignutih rezultata na ispitu pred povjerenstvom, tj. ocjena pojedinih članova ispitnog povjerenstva i konačne ocjene na ispitu.


Studenti koji moraju izaći na ispit pred povjerenstvom prikazani su u prozoru Prijava ispita crvenom bojom. Također je u prozoru Raspored za usmeni ispit, u gornjem okviru u polju Ispit pred povjerenstvom prikazan broj studenata koji na tom roku izlaze na ispit pred povjerenstvom.

Definiranje termina za ispit pred povjerenstvom i članova ispitnog povjerenstva može se obaviti ranije, ali se raspoređivanje studenata u termine za ispit obavlja nakon što prođe vrijeme prijave i vrijeme odjave studenata za ispitni rok za sve predmete koji se nalaze u ispitnoj grupi.

Za studenta koji je morao izaći na pismeni dio ispita, evidentiranje ocjene na ispitu pred povjerenstvom može se obaviti tek nakon evidencije njegove ocjene na pismenom ispitu. Ispitu pred povjerenstvom može pristupiti student koji je pristupio pismenom dijelu ispita, bez obzira na dobivenu ocjenu. 

Ako student na pismenom dijelu ispita ima evidentiranu ocjenu 0, tada na Studomatu neće moći vidjeti raspored ispita pred povjerenstovom.

Za rokove koji nemaju pismeni dio ispita, ocjene na ispitu pred povjerenstvom mogu se evidentirati odmah nakon završetka roka prijave i odjave, tj. preskaču se svi koraci vezani uz pismeni dio ispita. 
Posljedica pada na ispitu pred povjerenstvom može biti ponovni upis predmeta, ispis sa studija ili nema akcije, odnosno student nastavlja izlaziti na ispit iz predmeta ako nije iskoristio dozvoljeni broj izlazaka na ispit. Ako je posljedica pada ispis sa studija, student ne može nastaviti studirati na istom studiju. Ako želi nastaviti studirati na drugom studiju na visokom učilištu, potrebno mu je evidentirati promjenu smjera zbog gubitka prava na prethodnom studiju. Student će moći upisati samo onaj studij na kojem se ne izvodi predmet radi kojeg je student izgubio pravo studiranja.


 Slika 1. Prozor Ispit pred povjerenstvom


Prozor Ispit pred povjerenstvom sadrži informacije o ispitu pred povjerenstvom i sastoji se od 6 dijelova:


Dodatne akcije vezane uz izradu rasporeda za ispit pred povjerenstvom su:

Na ovoj stranici:
 

Podaci o ispitnoj grupi za ispit pred povjerenstvom


Prilikom unosa nove ispitne grupe potrebno je upisati samo datum roka, a po želji se može upisati i komentar. Nakon potvrde unosa odmah se nastavlja s evidentiranjem predmeta iz ispitne grupe jer svaka ispitna grupa mora sadržavati barem jedan predmet.

U istu ispitnu grupu mogu se evidentirati predmeti koji imaju isti datum roka, te imaju istu najužu ustrojstvenu jedinicu predmeta.

Brisanjem osnovnih podataka o ispitnoj grupi obavlja se brisanje i svih ostalih podataka o ispitnoj grupi. Brisanje osnovnih podataka o ispitnoj grupi nije dozvoljeno ako je objavljen raspored za neki termin za ispit pred povjerenstvom.


Ispitna grupa – šifru ispitne grupe generira sustav i ona jednoznačno određuje zapis u prozoru

Datum roka – datum ispitnog roka za predmete iz ispitne grupe

Komentar – slobodan komentar vezan uz unos podataka u ovaj prozor. Ovaj komentar je vidljiv samo u ovom prozoru i ne prikazuje se na Studomatu.

Broj studenata za ispit pred povjerenstvom – ukupan broj prijavljenih studenata na ispit iz svih predmeta navedenih u ispitnoj grupi koji moraju izaći na ispit pred povjerenstvom prema definiranim pravilima na visokom učilištu.

Raspoređeno – ukupan broj studenata iz svih predmeta u ispitnoj grupi koji su raspoređeni u termine za ispit pred povjerenstvom. Određuje se prema napravljenom rasporedu za ispitnu grupu. Ako se u ispitnoj grupi broj studenata koje je moguće rasporediti za ispit pred povjerenstvom (polje Broj studenata za ispit pred povjerenstvom) razlikuje od broja raspoređenih studenata, broj raspoređenih studenata je prikazan crvenom bojom.


Predmeti u ispitnoj grupi

U ovom okviru evidentiraju se predmeti za koje se želi izraditi raspored za ispit pred povjerenstvom. Dodavanje i brisanje predmeta u ispitnoj grupi moguće je sve do objavljivanja rasporeda za ispit pred povjerenstvom. Brisanjem predmeta iz grupe obavlja se brisanje svih studenata iz tog predmeta raspoređenih za ispit pred povjerenstvom, kao i svih njihovih evidentiranih ocjena na ispitu pred povjerenstvom.

Brisanje predmeta iz ispitne grupe nije dozvoljeno ako postoje studenti koji su već raspoređeni u termine za ispit pred povjerenstvom, a rasporedi za te termine su već objavljeni.


Prilikom unosa predmeta u ispitnu grupu moguće je koristiti pomoćnu tablicu Lista-Predmet, odnosno pomoćnu tablicu Lista-Rok u kojoj su prikazani samo rokovi za predmete s kojima korisnici smiju raditi i:

 • nisu već navedeni u nekoj drugoj ispitnoj grupi za ispit pred povjerenstvom
 • nisu zaključani
 • imaju isti datum roka koji je naveden u osnovnim podacima o ispitnoj grupi.
Predmet – šifra i naziv predmeta za koji se želi napraviti raspored za ispit pred povjerenstvom

Broj studenata za ispit pred povjerenstvom - broj studenata za svaki predmet u ispitnoj grupi koji moraju izaći na ispit pred povjerenstvom. Određuje se na osnovu prijava ispita iz predmeta i evidentiranih pravila na visokom učilištu o polaganju ispita pred povjerenstvom.

Raspoređeno - broj studenata za svaki predmet naveden u ispitnoj grupi koji su raspoređeni u termine ispita pred povjerenstvom.

Termin pokazivanja zadaća

Prilikom izrade rasporeda za ispit pred povjerenstvom moguće je evidentirati i termin u kojem studenti mogu doći pogledati zadaće (pismeni ispit) i uložiti reklamaciju. Ta će se informacija ispisati na rasporedu za oglasnu ploču.

Za jednu ispitnu grupu moguće je definirati samo jedan termin pokazivanja zadaća.Slika 2. Kartica Termin pokazivanja zadaća


Datum i vrijeme – datum  i vrijeme kada studenti mogu pogledati zadaće.

Samo negativne zadaće – mogu li zadaće doći pogledati:

 • samo oni koji su negativno ocijenjeni na pismenom dijelu ispita (u polje se postavlja vrijednost Da )
 • svi studenti koji su pristupili pismenom dijelu ispita (u polje se postavlja vrijednost Ne)

Dvorana – šifra i oznaka dvorane u kojoj studenti mogu pogledati zadaće.

Opis mjesta pokazivanja zadaća – opis mjesta pokazivanja zadaća navodi se ako se pokazivanje zadaća ne odvija u dvorani navedenoj u prozoru Dvorana, već npr. u kabinetu nekog profesora ili na zavodu/katedri. U tom slučaju polje Dvorana ostavlja se neispunjeno. 

Termini ispita pred povjerenstvom

Prije raspoređivanja studenata potrebno je navesti termine - mjesta i vremena održavanja ispita pred povjerenstvom za predmete iz ispitne grupe. Ispiti pred povjerenstvom se mogu održavati u više termina (npr. istovremeno u više dvorana ili u različitim vremenima).


Slika 3. Okvir Termini ispita pred povjerenstvom


Datum ispita – datum održavanja ispita pred povjerenstvom u formatu dd.mm.gggg.

Početak ispita – vrijeme početka održavanja ispita pred povjerenstvom. Vrijeme se navodi u obliku hh:mm (npr. 08:00).
Šifra dvorane, Dvorana – šifra i naziv dvorane u kojoj se održava ispit pred povjerenstvom.

Istovremeno se u istoj dvorani može održavati ispit pred povjerenstvom za više predmeta koji pripadaju različitim ispitnim grupama za ispit pred povjerenstvom. Međutim, nije dozvoljeno u istoj dvorani istovremeno održavati ispit pred povjerenstvom i usmeni dio ispita ili pismeni dio ispita.


Opis mjesta ispita – opis mjesta održavanja ispita, primjerice kabinet ili zavod/katedra. Navodi se samo ako ne postoji u pomoćnoj tablici Lista-Dvorana.

Kapacitet – kapacitet dvorane za ispit.

Ukupno u dvorani – ukupna popunjenost dvorane u navedeno vrijeme održavanja ispita. Kako se u istoj dvorani istovremeno mogu održavati ispiti pred povjerenstvom za više ispitnih grupa, taj broj ne mora odgovarati broju studenata iz prikazane ispitne grupe koji su raspoređeni u navedeni termin (polje Raspoređeno u terminu).

Raspoređeno u terminu – ukupan broj studenata iz ispitne grupe (bez obzira na predmet) koji su raspoređeni u navedeni termin ispita.

Datum odluke – datum koji se ispisuje na dokumentu Odluka i Zapisnik o ispitu pred povjerenstvom. Odluku je moguće ispisati samo za one termine za koje je objavljen raspored.

Potpisnik odluke, Prezime potpisnika, Ime potpisnika – oznaka djelatnika koji je donio odluku o održavanju ispita pred povjerenstvom, tj. osobe koja potpisuje taj dokument. Potpisnik odluke mora biti osoba koja u trenutku donošenja odluke obavlja funkciju kojom dobiva pravo potpisivanja dokumenta Odluka o ispitu pred nastavničkim povjerenstvom. Potpisnik odluke mora biti nastavnik, odnosno u prozoru Osoba (aplikacija ISVU Kadrovi), u polju Nastavnik za tu osobu mora biti navedena vrijednost Da.Da bi se mogao navesti potpisnik odluke:

 • moraju biti evidentirani podaci o samom dokumentu Odluke u katalogu Vrsta dokumenta na visokom učilištu. Tamo je navedeno koju dužnost obavlja osoba/osobe koje mogu donositi te odluke (u jednom trenutku to može biti samo jedna dužnost).
 • nakon toga treba upisati tko (točno koja osoba/e) u kojem vremenskom razdoblju obavlja tu dužnost, koristeći prozor Obavljanje dužnosti.

Objavljen raspored – Vrijednost može biti Ne - raspored nije objavljen, ili Da - raspored je objavljen i više nije dozvoljena njegova izmjena.

Nakon objavljivanja rasporeda nije dozvoljena izmjena termina ispita, članova povjerenstva, te brisanje raspoređenih studenata iz tog termina. Međutim, u termin za koji je objavljen raspored, moguće je dodati još neraspoređene studente.

Nakon objavljivanja rasporeda moguće je mijenjati podatke o ocjenama na ispitu pred povjerenstvom (djelatnik usmeni, datum ispita, ocjene pojedinih članova i konačnu ocjenu, broj rješenja).
Ako se nakon objavljivanja rasporeda želi izmijeniti podatak o terminu ispita, članovima povjerenstva ili premjestiti raspoređene studente u drugi termin, potrebno je evidentirati storno odluke o ispitu pred povjerenstvom. Ovisno o tome koji se podatak želi promijeniti, nakon storna potrebno je evidentirati ili novi termin ispita ili ako se radi samo o promjeni termina za studente, premjestiti sve studente u drugi termin.

Rasporediti u terminu – Polje se koristi kod automatskog raspoređivanja studenata u termine ispita pred povjerenstvom. Prilikom prikaza podataka o terminima za ispit pred povjerenstvom, polje je prazno.  

Raspoređivanje studenata u termine ispita može se obaviti tek nakon završetka roka prijave i odjave studenata za ispit iz SVIH predmeta iz ispitne grupe.

Članovi ispitnog povjerenstva

Za svaki se termin navode članovi ispitnog povjerenstva. Povjerenstvo se mora sastojati od najmanje tri člana, a može imati najviše devet članova. Redni brojevi članova ispitnog povjerenstva se ne smiju preskakati. Ako nisu evidentirana barem 3 člana povjerenstva, nije moguće evidentirati ocjene pojedinih članova, kao ni konačnu ocjenu.
Predsjednik ispitnog povjerenstva se upisuje kao 1. član povjerenstva i on mora biti zaposlen na visokom učilištu za koje se unose podaci,ali ne mora biti nastavnik, odnosno imati nastavno, znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno umjetničko zvanje. Ostali članovi ispitnog povjerenstva moraju biti nastavnici s visokog učilišta koje provodi ispit pred povjerenstvom.

Članove ispitnog povjerenstva moguće je mijenjati sve do objavljivanja rasporeda za termin ispita pred povjerenstvom. Ako nije objavljen raspored, vrijede sljedeća pravila:

a. brisanjem člana ispitnog povjerenstva obavlja se i brisanje svih evidentiranih ocjena tog člana

b. predsjednika ispitnog povjerenstva nije moguće promijeniti ako su evidentirane ocjene iz ispita pred povjerenstvom. Ako se želi promijeniti predsjednika ispitnog povjerenstva, potrebno je obrisati sve evidentirane ocjene članova povjerenstva i konačnu ocjenu za studente u tom terminu.


Slika 4. Okvir Članovi ispitnog povjerenstva


Redni broj člana – redni broj člana ispitnog povjerenstva

Član povjerenstva, Ime člana, Prezime člana – Oznaka, ime i prezime djelatnika koji je član ispitnog povjerenstva.

Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom

U okviru Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom nalaze se  podaci o studentima raspoređenim u neki od termina ispita pred povjerenstvom. U ovom okviru evidentiraju se ocjene studenata na ispitu pred povjerenstvom.

Obavezno je navesti ocjene svih članova ispitnog povjerenstva i konačnu ocjena, te datum ispita i ocjenjivača ispita (djelatnik usmeni). Evidentirane konačne ocjene prikazuju se u prozoru Rezultati usmenih ispita . Evidentirane podatke (broj rješenja, ocjene, datum ispita i djelatnika na usmenom) moguće je mijenjati sve do zaključavanja ispitnog roka.

Evidentiranje ocjena na ispitu pred povjerenstvom moguće je nakon evidentiranja rezultata na pismenom dijelu ispita, a za ispitne rokove bez pismenog dijela ispita, odmah nakon završetka roka prijave i odjave ispita.Studenti koji su raspoređeni u termine za ispit pred povjerenstvom, a još im se ne mogu evidentirati rezultati na ispitu pred povjerenstvom prikazani su crvenom bojom. Rezultati na ispitu pred povjerenstvom za studenta se ne mogu evidentirati ako ispitni rok ima pismeni dio i još nije evidentirana ocjena pismenog dijela ispita ili je evidentirano da student nije pristupio pismenom dijelu ispita (ocjena 0).
Slika 5.  Okvir Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom


JMBAG, Ime studenta, Prezime studenta – JMBAG studenta raspoređenog u termin za ispit pred povjerenstvom.Za ispit pred povjerenstvom moguće je rasporediti studente koji prema pravilima visokog učilišta moraju izaći na ispit pred povjerenstvom.

Predmet, Naziv predmeta – šifra i  naziv predmeta iz ispitne grupe iz kojeg student polaže ispit pred povjerenstvom

Rbr. izlaska na ispit – redni broj izlaska na ispit

Broj rješenja – broj rješenja koji se ispisuje na Odluci i Zapisniku o ispitu pred povjerenstvom

Generirani broj rješenja – generirani broj rješenja za dokument Odluka i Zapisnik o ispitu pred povjerenstvom, jedinstven za visoko učilište. Na Odluci i Zapisniku o ispitu pred povjerenstvom se ispisuje ili broj rješenja ili generirani broj rješenja ovisno o evidentiranim podacima. Ako je naveden broj rješenja, na Odluci i Zapisniku o ispitu pred povjerenstvom se ispisuje broj rješenja. Ako broj rješenja nije naveden, ispisuje se generirani broj rješenja.

Ocjena pism., Reklam. uvažena – ako ispit ima pismeni dio, u ovom polju prikazuje se ocjena pismenog dijela ispita. Reklamaciju je moguće uložiti jedino na negativnu ocjenu iz pismenog dijela ispita.

Datum ispita – datum stvarnog održavanja ispita pred povjerenstvom. Moguće je da se ispit ne održi na datum naveden u rasporedu. Kako se podaci o terminu održavanja ne mogu mijenjati nakon objavljivanja rasporeda, u ovom se polju navodi točan datum održavanja ispita.

Djelatnik usm., Ime nast., Prezime nast. – djelatnik koji je ocijenio studentov ispit. Prilikom evidencije rezultata, kao ocjenjivač se postavlja prvi član povjerenstva, ali ga je moguće promijeniti i postaviti na bilo kojeg člana povjerenstva.

Konačna ocjena – konačna ocjena na ispitu pred povjerenstvom. Konačnu ocjenu sustav ne izračunava automatski iz pojedinačnih ocjena članova ispitnog povjerenstva, već je ona rezultat dogovora članova ispitnog povjerenstva.

Ocjena 1., 2., 3., N. člana – ocjena člana ispitnog povjerenstva. Broj stupaca za evidenciju ocjena ovisi o broju članova ispitnog povjerenstva, a svaki stupac odgovara točno jednom rednom broju člana povjerenstva.

Dodatna polja - kroz ovu opciju (crveni okvir na slici 1.) moguće je odabrati prikaz dodatnih polja u prozoru Studenti prijavljeni na ispitni rok.

 • Centar visokog učilišta i način izvedbe - za svakog studenta  je vidljivo kojem centru visokog učilišta pripada i kakav je način izvedbe studija.
 • Predmet upisan na el. strukt. studija (izbornoj grupi) - Informacija o upisanom elementu strukture studija i izbornoj grupi  u kojoj se nalazi predmet.

Raspoređivanje studenata u termin ispita pred povjerenstvom

Raspoređivanje studenata u termine za ispit pred povjerenstvom može se obaviti tek nakon završetka roka prijave i odjave studenata za ispit iz SVIH predmeta iz ispitne grupe, a može se obaviti na dva načina:

 • automatski
 • ručno

Automatsko raspoređivanje studenata za ispit pred povjerenstvom

Automatskim raspoređivanjem raspoređuju se SVI prijavljeni studenti iz svih predmeta u ispitnoj grupi. Studenti se raspoređuju po abecedi (bez obzira na predmet iz grupe), redom po ispitnim terminima za koje nije objavljen raspored.


Pri automatskom raspoređivanju u polja Rasporediti u terminu navodi se broj studenata koje se želi rasporediti u svaki od termina. Pri unosu broja studenata koje se želi rasporediti, u polju će se ponuditi broj studenata koji odgovara kapacitetu dvorane ili, ako je ostalo manje studenata od kapaciteta dvorane, broj preostalih neraspoređenih studenata. Ponuđene vrijednosti moguće je promijeniti.
Automatsko raspoređivanje moguće je samo ako se pri tome rasporede svi prijavljeni studenti (obavezno se mora podudarati broj prikazan u polju Broj stud. za isp. pred povj. i ukupan broj studenata koje se raspoređuje u dani termin/e).

Nakon potvrde akcije, raspoređeni studenti se prikazuju u okviru Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom.

U polju Raspoređeno u terminu prikazuje se broj raspoređenih studenata u danom terminu. Ako je prethodno napravljen raspored, u slučaju izmjene samo jednog broja u polju Rasporediti u terminu, obavlja se ponovno raspoređivanje SVIH studenata iz SVIH predmeta po svim terminima.

Prebacivanje studenta iz jednog termina u drugi obavlja se brisanjem studenta iz termina u koji je raspoređen i unosom tog studenta u termin u koji ga se želi rasporediti. Potrebno je obrisati studenta iz okvira Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom, označiti redak s terminom u kojeg se želi premjestiti studenta, te rasporediti studenta u novi termin ručnim unosom JMBAG-a studenta u okvir Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom.U slučaju naknadne prijave nekog studenta nakon što je obavljeno raspoređivanje studenata, moguće je samo tog studenta dodati u neki od termina.
Ako nisu raspoređeni svi prijavljeni studenti, u polju Raspoređeno u gornjem okviru prozora, broj raspoređenih studenata je prikazan crvenom bojom.


Ručno raspoređivanje studenata

Studente je moguće ručno rasporediti u termine na način da se evidentiraju termini, pri čemu polje Rasporediti u terminu treba ostaviti neispunjenim. Studenti se zatim raspoređuju na način da se označi željeni termin i u okviru Studenti u terminu ispita pred povjerenstvom  pokrene akcija unosa  i evidentira JMBAG-ove studenata koje se želi rasporediti u taj termin.Slika 6. Ručno raspoređivanje studenata


Pri tome je moguće koristiti pomoćne tablice Studenti za ispit pred povjerenstvom ili Studenti za ispit pred povjerenstvom (s izvođačima) u kojima su prikazani svi još neraspoređeni studenti za ispit pred povjerenstvom.

U listi Studenti za ispit pred povjerenstvom (s izvođačima) za svakog je studenta prikazana nastavna grupa u koju je raspoređen i izvođač za tu nastavnu grupu. Izvođači nastave za studente bit će navedeni ako su napravljene grupe za predmet, studenti raspoređeni u nastavne grupe, te definirani izvođači nastave za pojedine grupe studenata.

Objavljivanje rasporeda za termin


Nakon raspoređivanja studenata u termin(e) za ispit pred povjerenstvom potrebno je objaviti napravljeni raspored.

Raspored se objavljuje za svaki termin posebno. Objavljivanje rasporeda za termin je dozvoljeno:

 • ako je prošao rok prijave i odjave za sve predmete iz ispitne grupe
 • ako su navedeni datum i potpisnik odluke
 • ako postoje studenti raspoređeni u taj termin
 • ako su za dani termin navedena barem 3 člana povjerenstva 
Nakon objavljivanja rasporeda za termin više nije moguće mijenjati podatke o tom terminu, članovima ispitnog povjerenstva, niti je moguće obrisati studente dodane u taj termin. Međutim, u termin za koji je objavljen raspored moguće je dodati još neraspoređene studente.Nakon objavljivanja rasporeda dozvoljena je izmjena ocjena na ispitu pred povjerenstvom, datuma ispita, te nastavnika-ocjenjivača.

Raspored za termin se proglašava objavljenim pokretanjem izmjene u okviru Termini ispita pred povjerenstvom i izmjenom vrijednosti u polju Objavljen raspored iz Ne u Da.


Slika 7. Objavljivanje rasporeda


Termini za koje je objavljen raspored prikazani su crvenom bojom.


Tek nakon objavljivanja rasporeda:

Jednom objavljen raspored se ne može proglasiti neobjavljenim (vrijednost u polju Objavljen raspored ne može se promijeniti iz Da u Ne).

Ako se ispit pred povjerenstvom za nekog studenta ne može održati u definiranom terminu ili dođe do promjene članova ispitnog povjerenstva, a raspored za ispit pred povjerenstvom je objavljen, potrebno je stornirati odluku o ispitnom povjerenstvu koristeći opciju Storno odluke o ispitu pred povjerenstvom.


Nakon storniranja odluke o ispitu pred povjerenstvom potrebno je evidentirati novi termin ispita, članove povjerenstva u tom terminu, te rasporediti studenta u novi termin.

Opcije Ispis rasporeda, Ispis ispitnih obveza i Obavijesti

Opcija Ispis omogućuje ispis rasporeda za oglasnu ploču i za djelatnike koji će ispitivati studente, te ispis Odluke i Zapisnika o ispitu pred povjerenstvom

Ispis izvještaja o rasporedu dozvoljen je samo za termine za koje objavljen raspored.


 

Slika 8. Opcije ispisa


Raspored za oglasnu ploču i Raspored za ispitivače


Da bi se ispisao Raspored za oglasnu ploču, potrebno je označiti termine za koje se želi ispisati raspored, odabrati Ispis rasporeda, a zatim izabrati oblik izvještaja koji se želi napraviti. Prije ispisa rasporeda otvara se prozor u kojem je potrebno postaviti dodatne parametre vezane uz izgled izvještaja.


  

Slika 9. Definiranje parametara ispisa rasporeda za oglasnu ploču


Slika 10. Raspored za oglasnu ploču

Slika 11. Ispis rasporeda za ispitivače


 

Omogućen je i ispis Odluke i Zapisnika o ispitu pred povjerenstvom.Slika 12. Odluka i zapisnik o ispitu pred povjerenstvom


Na odluci se kao potpisnik ispisuje osoba koja je evidentirana kao potpisnik te vrste dokumenta u prozoru Vrsta dokumenta na visokom učilištu i prozoru Obavljanje dužnosti. Broj odluke se sastoji od predbroja koji je opcionalan i navodi se u prozoru Vrsta dokumenta na visokom učilištu i broja rješenja ili generiranog broja rješenja iz prozora Ispit pred povjerenstvom.Slika 13. Broj Odluke i zapisnika o ispitu pred povjerenstvomIspitne obaveze studenata na zadani datum i Ispitne obaveze neraspoređenih studenata na zadani datum


Prilikom izrade rasporeda za ispit pred povjerenstvom pomoću ovih se opcija može provjeriti da li neki od prijavljenih studenata na neki (zadani) datum ima još neku ispitnu obvezu.  

Datum za koji se provjerava da li već raspoređeni ili još neraspoređeni studenti imaju neku drugu ispitnu obvezu mora biti veći ili jednak današnjem datumu.Slika 14. Izvještaj o ispitnim obvezama studenata na dan 25.02.2008.


Ako raspoređeni, odnosno još neraspoređeni studenti na zadani datum nemaju ispitnih obveza prikazat će se poruka koja glasi, primjerice: Studenti dana 25.02.2008. nemaju ispitnih obveza.
Na izvještaju se prikazuje zbirna informacija o ispitnim obvezama studenata na zadani dan po pojedinim predmetima, vremenski interval trajanja obveze, te ukupan broj studenata s tom obvezom.
Ako ispitna grupa obuhvaća više predmeta, zbirne informacije za svaki predmet prikazane su u zasebnoj tablici.
Vrsta obveze može biti:

 • pismeni dio - ako je za studente iz ispitne grupe u nekoj drugoj ispitnoj grupi izrađen i objavljen raspored za pismeni dio ispita
 • pokaz. zadaća - ako je za studente iz ispitne grupe u nekoj drugoj ispitnoj grupi evidentirano vrijeme pokazivanja zadaća s pismenog dijela ispita
 • usmeni dio - ako je za studente iz ispitne grupe u nekoj drugoj ispitnoj grupi izrađen i objavljen raspored za usmeni dio ispita
 • ispit pred pov. - ako je za studente iz ispitne grupe u nekoj drugoj ispitnoj grupi izrađen i objavljen raspored za ispit pred povjerenstvom (bez obzira radi li se ispitu zbog pravila ili žalbe)
 • ispitni rok - ako su studenti iz ispitne grupe prijavljeni na ispitni rok na zadani datum, ali za taj ispitni rok nisu napravljeni i objavljeni rasporedi (može se pretpostaviti da će na taj dan biti održan pismeni/usmeni dio ispita)

Unutar opcije Alati nalazi se opcija Obavijest uz ispitni rok odabirom koje se otvara istoimeni prozor u kojem je omogućena evidencija obavijesti vezane uz dani ispitni rok.

Česta pitanja vezana uz ispit pred povjerenstvom

Kako se računa ukupna ocjena komisije?

Ukupna ocjena iz ispita pred povjerenstvom se ne izračunava, već se evidentira kao posebna ocjena.

Ima li student koji nije došao na pismeni ima pravo na komisiju?

Student koji nije pristupio pismenom ispitu, moći će pristupiti ispitu pred povjerenstvom.

Ako student prijavi ispit 4. put, da li se taj ispit računa isključivo kao komisijski ispit? Koje eventualne posljedice ima prijava ispita po 4. put?

Ponašanje sustava u slučaju 4. i 8. pada na ispitu definirana su u prozoru Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom.Ako na visokom učilištu ne postoji komisija, tada u ovom prozoru neće biti evidentiran redak s rednim brojem izlaska 4. Ako postoji komisija, potrebno je evidentirati što će se dogoditi kada ako student padne ispit 4. put. Moguća ponašanja sustava su:

 

 •  Ponovni upis predmeta – Predmet je potrebno ponovo upisati zbog pada na ispitu pred povjerenstvom. Nakon pada na ispitu, predmet na upisnom listu prelazi u status 6 – ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom.
 • Ispis sa studija – Ispis sa studija zbog pada na ispitu pred povjerenstvom. Ova vrijednost se može primijeniti samo jednom. Nakon pada na ispitu pred povjerenstvom, predmet na upisnom listu prelazi u status 12 – pad pred povjerenstvom - ispis sa studija.
 • Nema akcije – Nakon pada na ispitu pred povjerenstvom, predmet prelazi u status 3 – odslušan predmet. Student i dalje može izlaziti na ispit iz tog predmeta ako nije iskoristio dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta. Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta evidentira se posebno za svaki studij u prozoru Parametri studija u akademskoj godini ako visoko učilište primjenjuje pravila o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta.
 • No labels