Prozor Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine omogućuje evidentiranje uvjeta koje studenti moraju zadovoljiti da bi mogli upisati predmete s više godine u godini u kojoj upisuju ponavljanje (tzv. "parcijala").

Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine definiraju se samo za studije s modelom studiranja Prema nastavnom programu.

Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine definirana u ovom prozoru primjenjuju se samo za upise na Studomatu.

Pravila za upis parcijale opisuju se posebno za neparne (zimske), a posebno za parne (ljetne) semestre, jer student u zimskom semestru može položiti još neke predmete i tako ostvariti pravo na veću količinu parcijalnog upisa u ljetnom semestru.

Prozor Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine pokreće se odabirom izbornika Nastavni program, a zatim opcije Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine iz podizbornika Pravila za upis godine

U gornjem dijelu prozora omogućen je samo dohvat akademske godine i rednog broja semestra za koji se želi definirati pravila upisa parcijale.

Zapisi u ovom prozoru mogu se dohvatiti tek nakon zaključavanja nastavnog programa druge nastavne godine.

Naime, ako je opisan i zaključan nastavni program samo prve nastavne godine, nema smisla navoditi uvjete za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine, jer nastavni program više godine još nije opisan.

Pravila za upis parcijale nije potrebno evidentirati za sve studije i smjerove u akademskoj godini i semestru, jer ne moraju na svim studijima studenti upisivati parcijalu, primjerice ako su svi studenti ostvarili pravo upisa u višu nastavnu godinu.

Na ovoj stranici:

Za svaki smjer u akademskoj godini i semestru za koji je navedena šifra i opis vrste pravila, potrebno je navesti barem jedno ukupno pravilo za upis parcijale.

Pravilo upisa parcijale na nekom studiju ili smjeru opisuje se:

 • pomoću ukupnog pravila uz koje se mogu navesti i pravila za prethodne semestre ili/i prethodne godine.
Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine zaključavaju se u prozoru Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra. Zaključana pravila ne mogu se mijenjati.

Da bi studenti mogli upisivati parcijalu putem Studomata, potrebno je zaključati pravila i evidentirati odgovarajuće datume u akademskom kalendaru unutar kojih će studenti na Studomatu upisivati predmete iz više nastavne godine. Zaključavanjem pravila se provjerava njihova logička ispravnost, te se osigurava da su svi studenti upisani uz iste uvjete. Pravila se ne mogu otključati ukoliko postoji student upisan prema tim pravilima.

Slika 1. Podaci u prozoru Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine

Prozor Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine sastoji se od pet okvira:

 • Gornji okvir prikazuje podatke o visokom učilištu, akademskoj godini i rednom broju semestra za koji se definiraju pravila.
 • Okvir ispod njega sadrži popis studija i smjerova za koje se za danu akademsku godinu i semestar mogu evidentirati pravila za upis "parcijale". Za svaki smjer evidentira se vrsta pravila koja će se koristiti pri opisivanju uvjeta za upis parcijale.Sva pravila za isti smjer (ukupna pravila, pravila za prethodne semestre i godine) moraju koristiti istu vrstu pravila.
 • Srednji okvir (Ukupno pravilo) prikazuje pravila za upis parcijale za označeni smjer.
 • Donji lijevi okvir (Pravila za prethodne semestre) prikazuje pravila za prethodne semestre za označeni smjer.
 • Donji desni okvir (Pravila za prethodne godine) prikazuje pravila za prethodne nastavne godine za označeni smjer.


Podaci u prozoru Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine

Gornji okvir

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad.

Akademska godina - Akademska godinu za koju se opisuju pravila upisa parcijale.

Semestar - Redni broj semestra za koji se opisuju pravila upisa parcijale. Pravila za parcijalu druge nastavne godine opisuju se za treći i četvrti semestar, za parcijalu treće nastavne godine opisuju se za peti i šesti semestar i tako redom. Pravila se posebno opisuju za neparne (zimske), a posebno za parne (ljetne) semestre, jer student u zimskom semestru može položiti još neke predmete i tako ostvariti pravo na veću količinu parcijalnog upisa u ljetnom semestru.

Pravila prijenosa zaključana - Ovo polje prikazuje podatak da li su pravila za upis predmeta iz semestra zaključana.Može poprimiti samo vrijednosti Da ili Ne. Pravila se zaključavaju u prozoru Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra. Pravila se posebno zaključavaju za zimske, a posebno za ljetne semestre akademske godine.

Podaci o smjeru 

Šifra smjera, Naziv smjera - Zaključavanjem nastavnog programa u ovim poljima se prikazuju podaci o opisanim studijima i smjerovima za koje se mogu evidentirati pravila upisa parcijale.

Šifra vrste pravila - Unosi se šifra pravila koje se želi primijeniti. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti pomoćne tablice Vrsta pravila.

Opis vrste pravila - Pomicanjem u ovo polje ispiše se naziv vrste pravila za koji je unesena šifra.

Ukupno pravilo

Ukupno pravilo određuje kolika je ukupna količina predmeta, ECTS bodova ili sati u trenutku upisa koju student mora imati položenu ili može imati nepoloženu da bi ostvario pravo na definiranu količinu parcijalnog upisa.
Za razliku od Pravila za upis više nastavne godine, ovdje je moguće evidentirati više ukupnih pravila, po jedno za svaku dozvoljenu količinu parcijalnog upisa.

Ukupno pravilo za Studij Filozofije, prikazano na Slici 2. opisuje da student koji ima položeno najmanje 31 ECTS bod, može upisati parcijalu trećeg semestra, te parcijalom može upisati najviše 1 ECTS bod.

Slika 2. Ukupno pravilo

Količina parcijalnog upisa -  Unosi se količina parcijalnog upisa s više godine koju student može upisati prilikom ponavljanja godine.Vrsta pravila definirana u okviru Podaci o smjeru određuje da li se količina izražava u predmetima, ECTS bodovima ili satima.

Količina prijenosa - Unosi se količina predmeta, ECTS bodova ili sati koju student u trenutku upisa mora imati položenom ili može imati nepoloženom da bi ostvario pravo na određenu količinu parcijalnog upisa.

Položio? - Definira se da li student određenu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati mora položiti ili može prenijeti. Ako je vrijednost ovog polja Položio, onda student mora položiti definiranu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati da bi mogao upisati parcijalu.Ako je vrijednost polja Nije položio, onda student, da bi mogao upisati parcijalu, može prenijeti definiranu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati.

Pravila za prethodne semestre


Slika 3. Pregled okvira s podacima o pravilima za prethodne semestre


Za svako ukupno pravilo moguće je evidentirati jedno ili više pravila za prethodne semestre. Ova pravila određuju koliko predmeta, ECTS bodova ili sati iz određenog semestra student mora položiti ili smije prenijeti (ovisno o vrijednosti u polju Položio?) da bi mogao upisati parcijalu.
Pravilo na Slici 3. za gore navedeno ukupno pravilo opisuje da student koji ima položeno najmanje 31 ECTS bod, može upisati parcijalom najviše 1 ECTS bod uz uvjet da u 1. semestru ima položeno najmanje 15 ECTS bodova.
Semestar iz kojeg se prenosi - Unosi se broj semestra na koji se odnosi pravilo.

Količina prijenosa - Unosi se količina predmeta, ECTS bodova ili sati koje student mora položiti ili može prenijeti.

Položio? - Definira se da li student određenu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati mora položiti ili može prenijeti. Ako je vrijednost ovog polja Položio, onda student mora položiti definiranu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati da bi mogao upisati parcijalu.Ako je vrijednost polja Nije položio, onda student, da bi mogao upisati parcijalu, može prenijeti definiranu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati.

Pravila za prethodne godine



Slika 4. Pregled okvira s podacima o pravilima za prethodne godine


Za svako ukupno pravilo moguće je evidentirati jedno ili više pravila za prethodne godine. Ova pravila određuju koliko predmeta, ECTS bodova ili sati u određenoj nastavnoj godini student mora položiti ili smije prenijeti (ovisno o vrijednosti u polju Položio?) da bi mogao upisati parcijalu.
Pravilo na Slici 4. zajedno s gore navedenim pravilima opisuje sljedeće: Student koji ima položeno najmanje 140 ECTS bodova može upisati parcijalu uz uvjet da u 1. i 2. nastavnoj godini ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta iznosi 0, te da u 3. nastavnoj godini ima osvojeno najmanje 20 ECTS bodova. Od 20 ECTS bodova položenih u 3. nastavnoj godini, najmanje 10 ECTS bodova mora biti položeno u 5. semestru.
Nastavna godina iz koje se prenosi - Unosi se nastavna godina na koju se odnosi pravilo.

Količina prijenosa - Unosi se količina predmeta, ECTS bodova ili sati koje student mora položiti ili može prenijeti.

Položio? - Definira se da li student određenu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati mora položiti ili može prenijeti. Ako je vrijednost ovog polja Položio, onda student mora položiti definiranu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati da bi mogao upisati parcijalu.Ako je vrijednost polja Nije položio, onda student, da bi mogao upisati parcijalu, može prenijeti definiranu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati.

Evidencija pravila za upis predmeta s više godine

Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine definiraju se za upis parcijale druge i viših nastavnih godina. Pravila se mogu opisati tek kada je opisan i zaključan nastavni program druge godine.
Na sljedećim slikama prikazana je evidencija pravila za upis parcijale četvrte nastavne godine (sedmog semestra) u 2007./2008. akademskoj godini za Studij grafičke tehnologije - smjer dizajn.

Evidencija vrste pravila

Ako se želi definirati pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine najprije se mora odlučiti o pravilu koje će se primijeniti, odnosno hoće li se uvjeti za upis parcijale izražavati u broju predmeta, količini ECTS bodova ili ukupnom broju sati.
Svi smjerovi ne moraju imati jednako pravilo, ali sva pravila za jedan smjer koriste istu vrstu pravila. Pravila za upis parcijale nije potrebno evidentirati za sve smjerove u akademskoj godini i semestru.

 • Otvoriti prozor Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine.
 • Dohvatiti akademsku godinu za koju se žele definirati pravila za upis.
 • Među dohvaćenim zapisima izabrati semestar za koji se želi definirati pravila upisa.
 • Odabrati drugi okvir s popisom smjerova, te pokrenuti akciju izmjene.
 • Za željene smjerove evidentirati šifru vrste pravila ili prenijeti ju iz pomoćne tablice Vrsta pravila.
 • Potvrditi akciju.

Evidencija ukupnog pravila

 • U gornjem okviru označiti smjer za koji se želi evidentirati ukupno pravilo.
 • Odabrati okvir Ukupno pravilo. U okviru Ukupno pravilo nije moguće evidentirati pravila za one smjerove za koje u gornjem okviru nije navedena šifra i opis vrste pravila.
 • Pokrenuti akciju unosa.
 • U polje Količina prijenosa unijeti količinu predmeta, ECTS bodova ili sati koju student mora imati položenu ili može prenijeti da bi parcijalom mogao upisati (polje Količina parcijalnog upisa) određenu količinu predmeta, ECTS bodova ili sati.
 • Izabrati odgovarajuću vrijednost u polju Položio?.Ako student mora imati određenu količinu uvjeta položenom, odabrati vrijednost Položio.Ako student može prenijeti određenu količinu uvjeta, odabrati vrijednost Nije položio.
 • Ako za neki smjer postoji više pravila za upis parcijale, za unos novog ukupnog pravila pokrenuti akciju unosa.
 • Nakon što su unesena sva ukupna pravila, potvrditi akciju unosa.


Slika 5. Evidencija ukupnih pravila za Studij grafičke tehnologije - smjer dizajn



Prema opisanim ukupnim pravilima na Slici 5, student može upisati parcijalu četvrte nastavne godine ako u trenutku upisa:

 • ima položeno najmanje 140 ECTS bodova
 • ako je student osvojio 140 - 159 ECTS bodova, parcijalom može upisati najviše 10 ECTS bodova
 • ako je student osvojio 160 i više ECTS bodova, a manje nego što je potrebno za upis četvrte nastavne godine, parcijalom može upisati najviše 20 ECTS bodova

Evidencija pravila za prethodne semestre

Za svako ukupno pravilo mogu se evidentirati pravila za prethodne semestre.
Ako se, osim Ukupnog pravila, želi definirati pravila za prethodne semestre, potrebno je:

 • Označiti smjer i ukupno pravilo za koje se želi evidentirati pravila za prethodne semestre.
 • Pokrenuti akciju unosa.
 • Unijeti redni broj semestra za koji se želi definirati pravilo.
 • U polje Količina prijenosa unijeti odgovarajući broj predmeta, ECTS bodova ili sati.
 • Evidentirati da li student navedenu količinu mora imati položenom ili ju može prenijeti.Ako student mora imati određenu količinu uvjeta položenom, odabrati vrijednost Položio.Ako student može prenijeti određenu količinu uvjeta, odabrati vrijednost Nije položio.
 • Za unos novog pravila za semestar, pokrenuti akciju unosa.
 • Nakon što su unesena sva pravila za semestre, potvrditi akciju unosa.


Slika 6. Evidencija pravila za prethodne semestre


Slika 6. prikazuje da student koji ima položeno najmanje 140 ECTS bodova može upisati parcijalu uz uvjet da u 5. semestru ima položeno najmanje 10 ECTS bodova.
Evidencija pravila za prethodne godine
Za svako ukupno pravilo mogu se evidentirati pravila za prethodne godine.
Ako se, osim Ukupnog pravila, želi definirati pravila za prethodne nastavne godine, potrebno je:

 • Označiti smjer i ukupno pravilo za koje se želi evidentirati pravila za prethodne godine.
 • Pokrenuti akciju unosa.
 • Unijeti nastavnu godinu za koju se želi definirati pravilo.
 • U polje Količina prijenosa unijeti odgovarajući broj predmeta, ECTS bodova ili sati.
 • Evidentirati da li student navedenu količinu mora imati položenom ili ju može prenijeti.Ako student mora imati određenu količinu uvjeta položenom, odabrati vrijednost Položio.Ako student može prenijeti određenu količinu uvjeta, odabrati vrijednost Nije položio.
 • Za unos novog pravila za nastavnu godinu, pokrenuti akciju unosa.
 • Nakon što su unesena sva pravila za nastavne godine, potvrditi akciju unosa.


Slika 7. Evidencija pravila za prethodne godine


Slika 7. prikazuje da student koji ima položeno najmanje 140 ECTS bodova može upisati parcijalu uz uvjet da u 1. i 2. nastavnoj godini ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta iznosi 0, te da u 3. nastavnoj godini ima osvojeno najmanje 20 ECTS bodova. Od 20 ECTS bodova položenih u 3. nastavnoj godini, najmanje 10 ECTS bodova mora biti položeno u 5. semestru.

Kopiranje pravila iz jednog smjera u drugi

Nakon definiranja pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine za jedan nastavni smjer, postoji mogućnost kopiranja tog pravila na druge nastavne smjerove.
Kada se pravila žele kopirati iz jednog smjera u drugi, potrebno je:

 • Označiti smjer čija se pravila žele kopirati.
 • Odabrati opciju Kopiranje pravilaKopiraj u drugi smjer koja se nalazi na alatnoj traci.
 • U prozoru Smjerovi za koje će se kopirati pravila označiti one smjerove u koje se želi kopirati pravilo.
 • Pritisnuti gumb Kopiranje pravila koji se nalazi u prozoru Smjerovi za koje će se kopirati pravila.
 • Pravila su kopirana.Označavanjem bilo kojeg od smjerova u drugom okviru, u donjim okvirima pokazat će se pravila upisana ili kopirana u taj smjer.

Kopiranje pravila iz jednog smjera u drugi neće poništiti pravila za smjer u koji se kopira. Bit će nadodane one stavke koje nisu definirane u smjeru u koji se kopira.

Kopiranje pravila u drugu akademsku godinu

Nakon što su definirana pravila za upis "parcijale" za jednu akademsku godinu, ta pravila se mogu kopirati u drugu akademsku godinu.
Kada se pravila žele kopirati iz jedne u drugu akademsku godinu, potrebno je:

 • Dohvatiti akademsku godinu iz koje se žele kopirati opisana pravila.
 • Odabrati opciju Kopiranje pravilaKopiraj u drugu akademsku godinu koja se nalazi u alatnoj traci.
 • U prozoru Lista akademskih godina označiti onu akademsku godinu u koju se žele kopirati pravila.
 • Pritisnuti gumb Kopiranje pravila koji se nalazi u prozoru Lista akademskih godina.
 • Pravila su kopirana.

Kopiranje pravila iz jedne akademske godine u drugu neće poništiti već evidentirana pravila u akademskoj godini u koju se kopira. Bit će nadodane one stavke koje nisu definirane u akademskoj godini u koju se kopira

Pravila se mogu kopirati u sljedeće, ali i u prošle akademske godine. Akademska godina u koju se kopira pravila upisa predmeta s više godine mora imati otključana pravila upisa za oba semestra

Primjeri opisanih pravila

Primjer 1.

Slika 8. prikazuje pravila za upis predmeta iz 9. semestra pri ponavljanju 4. nastavne godine za studij Primijenjene kompozicije.
Da bi student upisao parcijalu petog semestra:

 • ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta može iznositi najviše 36
 • u prvoj nastavnoj godini ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta mora iznositi 0, odnosno student ne smije imati nepoloženih predmeta iz prve nastavne godine.Pravila za prethodne godine posebno se evidentiraju za svako ukupno pravilo.
 • što student ima manji ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta, to je količina parcijalnog upisa veća
 • ako student ima 36 ECTS bodova nepoloženih predmeta, parcijalom može upisati najviše 24 ECTS boda
 • ako student ima 35 ECTS bodova nepoloženih predmeta, parcijalom može upisati najviše 25 ECTS bodova
 • ako broj ECTS bodova nepoloženih predmeta iznosi 30 ili manje, student parcijalom može upisati najviše 30 ECTS bodova
 • količina parcijalnog upisa ne može biti veća od 30 ECTS bodova, jer semestar ima 30 ECTS bodova


Slika 8. Pravila za upis parcijale petog semestra na Diplomskom studiju prava


Primjer 2.


Slika 9. prikazuje pravila za upis predmeta iz 3. semestra pri ponavljanju 1. nastavne godine za Studij Kompozicije.
Da bi student upisao parcijalu trećeg semestra:

 • ukupan broj osvojenih ECTS bodova mora iznositi najmanje 1
 • što student ima veći ukupan broj osvojenih ECTS bodova, to je količina parcijalnog upisa veća
 • ako student ima osvojeno 1 ECTS bod, parcijalom može upisati najviše 1 ECTS bod
 • ako student ima osvojeno 2 ECTS boda, parcijalom može upisati najviše 2 ECTS boda
 • definirano je trideset ukupnih pravila, pri čemu je količina parcijalnog upisa jednaka broju osvojenih ECTS bodova
 • posljednje pravilo opisuje da ako student ima osvojeno 30 ECTS bodova ili više, parcijalom može upisati najviše 30 ECTS bodova
 • količina parcijalnog upisa ne može biti veća od 30 ECTS bodova, jer semestar ima 30 ECTS bodova


Slika 9. Pravila za upis parcijale trećeg semestra na Preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva


Primjer 3.
Slika 10. prikazuje pravila za upis predmeta iz 5. semestra pri ponavljanju 2. nastavne godine za studij Primjenjene kompozicije.
Da bi student upisao parcijalu petog semestra:

 • ukupan broj osvojenih ECTS bodova mora iznositi najmanje 61
 • što student ima veći ukupan broj osvojenih ECTS bodova, to je količina parcijalnog upisa veća
 • ako student ima osvojeno 61 ECTS bod, parcijalom može upisati najviše 1 ECTS bod
 • ako student ima osvojeno 62 ECTS boda, parcijalom može upisati najviše 2 ECTS boda
 • definirano je trideset ukupnih pravila
 • u prvoj nastavnoj godini ukupan broj ECTS bodova nepoloženih predmeta mora iznositi 0, odnosno student ne smije imati nepoloženih predmeta iz prve nastavne godine.Pravila za prethodne godine posebno se evidentiraju za svako ukupno pravilo.
 • iz evidentiranih pravila proizlazi da za upis parcijale student mora imati osvojeno najmanje 1 ECTS bod u drugoj nastavnoj godini
 • posljednje pravilo opisuje da ako student ima osvojeno 90 ECTS bodova ili više, parcijalom može upisati najviše 30 ECTS bodova
 • količina parcijalnog upisa ne može biti veća od 30 ECTS bodova, jer semestar ima 30 ECTS bodova


Slika 10. Pravila za upis parcijale petog semestra na Preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva


Česta pitanja vezana uz pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine

 • Kako evidentirati da student mora položiti određeni broj predmeta (npr. 4), ako želi upisati određeni broj predmeta s više nastavne godine (npr.2)?

 Prilikom evidencije ukupnog pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine, potrebno je u polje Položio? postaviti vrijednost na Položio, u polje Količina prijenosa unijeti vrijednost 4 (znači, 4 predmeta), te u polje Količina parcijalnog upisa unijeti vrijednost 2 (tj. 2 predmeta).

 • No labels