Nastavni program opisuje za to ovlaštena osoba unutar modula Studiji i studenti.

Opis nastavnog programa u ISVU sadrži:

  • evidenciju predmeta, opterećenje predmeta po pojedinoj vrsti nastave (npr. 30 sati predavanja i 60 sati auditornih vježbi), ECTS bodove predmeta, trajanje predmeta (izraženo u broju semestara)
  • evidencija nositelja nastave za predmet, popis literature, opis sadržaja predmeta
  • formiranje grupa izbornih predmeta
  • popis obveznih predmeta za svaki smjer i studij po godinama studija i semestrima
  • pravilo za upis izbornih predmeta na smjeru
  • definiranje ekvivalentnih predmeta (zamjenski predmet koji se počinje predavati nakon ukidanja starog predmeta)
  • No labels