Prozor Studentov završni/diplomski zadatak služi za evidenciju podataka o:

 • studentovom završnom/diplomskom zadatku - datumu roka, mentoru, naslovu teme,
 • obrani završnog/diplomskog zadatka,
 • evidenciji članova povjerenstva.

Student može prijaviti diplomski zadatak u studentskoj službi ako su zadovoljeni uvjeti:

 • student ima upisanu zadnju nastavnu godinu studija (obavezan uvjet)
 • student je položio sve predmete za koje ima obvezu polaganja ili ima dovoljan broj ECTS bodova ako je to definirano za studij (ovaj uvjet korisnik može zanemariti nakon obavijesti)


Ukoliko su studentu prethodno evidentirani podaci o izboru mentora/predmeta/teme, oni se preuzimaju prilikom evidencije zadatka (preuzimaju se samo potvrđeni i trenutno važeći podaci).
Za studenta koji obrani završni/diplomski rad ispisuje se Svjedodžba, i moguće mu je evidentirati završetak studija odabirom opcije Alati -- Završetak studija.  Ako završetak studija za prikazanog studenta nije evidentiran, odmah nakon pokretanja te opcije pokreće se unos podataka o završetku studija za tog studenta. Ako je završetak studija za prikazanog studenta već evidentiran, prikazane su informacije o završetku studija tog studenta. Ovom je opcijom omogućena evidencija i pregled informacija o završetku studija isključivo za studenta trenutno prikazanog u prozoru Studentov završni/diplomski rad.
Slika 1. Prozor Studentov završni/diplomski zadatak
Prozor Studentov završni/diplomski zadatak podijeljen je na 4 okvira:

 • Podaci o studentu
 • Obrana diplomskog
 • Članovi povjerenstva na obrani
 • Pitanje članova povjerenstva

  Diploma se ispisuje za razine studija 1, 4, 5, 6 i 7, dok se za studiji 2, 3 i 8 ispisuje svjedodžba i dopunska isprava o studiju (podaci su evidentirani u opciji Razina studija (izbornik Nastavni program - Katalozi -opcija Razina studija).

  Ispis zapisa Zapisnik, Obavijest o članovima komisije, Zapisnik o pitanjima dobiva se na način da se mišem pozicionira u okvir Obrana diplomskog, te tada sustav omogućuje ispis navadenih zapisa. Moguće je ispisati također i Potvrdu o stručnom nazivu.


Na ovoj stranici:


Osnovni podaci o studentovom završnom/diplomskom zadatku

Završni/diplomski zadatak može se definirati samo za element strukture studija (smjer) koji je definiran kao završni smjer.
Student mora tijekom studija odslušati i položiti predmet iz kojeg se radi završni/diplomski zadatak, s tim da se ne može raditi završni rad iz predmeta koji se ne polaže.

Slika 2. Podaci o studentovom završnom/diplomskom zadatku


Datum roka - Datum roka na koji se student prijavljuje.
Element strukture studija - Element strukture studija (smjer) na kojem student diplomira.
Upisuje se paralelno s drugim - Podatak radi li se o dvopredmetnom studiju.
Razina studija, Model upisa - Podatak o razini studija i modelu studiranja.
Datum roka - Datum roka za koji se student prijavio.
Redni broj zadatka - Interni redni broj diplomskog zadatka u okviru pojedine organizacijske jedinice.
Datum dokumenta - Datum tiskanja dokumenta – datum koji se ispisuje na završnom/diplomskom radu kao datum dokumenta u gornjem desnom kutu. Ako prilikom tiskanja zadatka ova vrijednost nije postavljena, postavlja se automatski na aktualni datum. Ako prilikom tiskanja zadatka ima neku vrijednost, ispisuje se postavljena vrijednost.
Student - JMBAG, ime i prezime studenta koji diplomira.
Paralelan studij - Oznaka je li studij koji student upisuje paralelan. Može poprimiti vrijednosti Ne, Prvi, Drugi... Oznaka identificira studentov studij na visokom učilištu.
Mentor - Nastavnik kojeg je student odabrao za mentora prilikom izrade svog diplomskog zadatka.
Redni broj, Naslov i Vrsta teme - Redni broj, naslov i vrsta teme diplomskog rada odabranog mentora. Vrsta teme definira se u prozoru Tema završnog/diplomskog rada, a mora odgovarati jednoj od vrijednosti iz kataloga Vrsta teme.
Datum dodjele teme - Datum dodjele teme – inicijalno se postavlja datum dodjele teme preuzet iz diplomskog roka za koji se student prijavio, ali se podatak može promijeniti.
Datum predaje rada - Datum do kojeg student najkasnije treba predati izrađeni rad – inicijalno se postavlja na datum predaje rada definiran za završni/diplomski rok na koje se student prijavio, ali se može naknadno promijeniti.
Predmet - Šifra, kratica i naziv predmeta uz koji je vezana tema završnog/diplomskog zadatka.

Znanstveno područje - Šifra, oznaka i naziv znanstvenog područja završnog/diplomskog zadatka
Ocjena rada - Ocjena završnog/diplomskog rada koju je student dobio.
Srednja ocjena ispita - srednja ocjena ispita.
Datum završetka studija - Datum završetka studija i ispisa s učilišta razlogom ispisa "Diplomirao". Ovaj je datum moguće naknadno mijenjati. Ukoliko se na završnom elementu strukture studija izrađuje završni/diplomski rad, prilikom evidencije završetka studija ponudi se datum na temelju datuma izrade/obrane završnog/diplomskog rada. Ukoliko student nije završio studij, navedeno polje je prazno.
Studentska prava na studiju do - Datum do kojeg student ima studentska prava na studiju. Prilikom evidencije završetka studija studenta, kao datum do kojeg student na studiju ima studentska prava ponudi se vrijednost datuma završetka studija ukoliko je taj datum manji od datuma do kojeg student ima prava temeljem upisa. U suprotnom se ponudi vrijednost datuma do kojeg student ima prava temeljem upisa. Ukoliko student nije završio studij, navedeno polje je prazno.
Ukupna ocjena studija - ovisi o upisanom studiju studenta, a oni su:

 • ukoliko je razina studija studenta sa šifrom 1, 2, 4 ili 7 trebalo bi u polje upisati ocjenu studija prema odluci visokog učilišta
 • ukoliko je student završio studije s nekom od razina studija koje nisu navedene u točci 1., ukupna ocjena studija se računa kao težinski prosjek ocjena (odnosno nije moguće upisati vrijednost u polje). Težinski prosjek ocjena je prosjek ponderiran s obzirom na ECTS bodove predmeta, a izražava se kao suma umnoška ocjene i ECTS boda predmeta podijeljeno sa sumom ECTS bodova predmeta. Na dopunskoj ispravi je navedeno da se radi o težinskom prosjeku ocjena.

Ukoliko student nije završio studij, navedeno polje je prazno.
Vrsta/broj dokumenta - Vrsta dokumenta koja se izdaje studentu nakon završetka studija, koja ovisi o razini studija studenta, a može biti Svjedodžba ili Diploma. Ukoliko student nije završio studij, navedeno polje je prazno.Prilikom evidencije studentovog završnog/diplomskog zadatka obavljaju se provjere unutar sustava:

 • prekid studija - ako student ima prekid pri kojem miruju prava i obveze ne može prijaviti završni/diplomski zadatak
 • ispis sa studija - ukoliko je student ispisan sa studija ne može diplomirati
 • školarine - ako student nije platio školarine ne može diplomirati
 • zadnja nastavna godina - ako student nije na zadnjoj nastavnoj godini ne može diplomirati
 • upisni list - student mora imati upisni list u trenutku kada diplomira, prijavljuje završni/diplomski te polje Obavio sve u cijelosti na tom upisnom listu mora biti postavljeno na 'Da'
 • predmeti - student mora:
  • obaviti sve upisane predmete
  • imati sve potpise iz predmeta
  • imati ponovo upisane predmete zbog pada pred povjerenstvom
  • imati konačnu ocjenu povjerenstva iz predmeta koje je ponovno upisao zbog pada pred povjerenstvom
  • imati položene sve predmete koji se polažu
 • ECTS bodovi - ako je za studij predviđeno da student mora imati određen broj ECTS bodova tada se taj kriterij uvijek uzima u obzir.

Neispunjavanje nekih od navedenih ograničenja se mogu dopustiti. U tom slučaju korisnik mora eksplicitno potvrditi želju za nastavkom evidencije studentovog diplomskog zadatka nakon što ga sustav obavijesti koji sve uvjeti nisu zadovoljeni. Na korisniku leži odgovornost za evidenciju takvog diplomskog zadatka.  


Predmet, mentor i tema moraju odgovarati: mentor mora biti izvođač (u bilo kojem periodu) predmeta iz kojeg student radi diplomski, a tema mora biti tema koju nudi mentor.
Ako je završni/diplomski rad vraćen na doradu, potrebno je samo promijeniti datum predaje. Uz napomenu se može upisati dodatno objašnjenje, a kao ocjena diplomskog rada se ne upisuje ništa. Tek se konačna ocjena rada upisuje u polje Ocjena rada.  
Za odjavu završnog/diplomskog potrebno je obrisati zapis o studentovom diplomskom zadatku.Pravila prilikom evidencije datuma vezanih za završetak studija:

 • datum zadavanja zadataka mora biti prije ili na datum podjele zadataka
 • datum podjele zadataka mora biti prije datuma predaje radova
 • datum predaje radova mora biti prije datuma obrane radova
 • datum roka prijave mora biti prije ili na datum obrane radova

Obrana diplomskog

Student može isti rad braniti više puta - ovisno o pravilima visokog učilišta. Ako visoko učilište dopušta da student može npr. u roku 30 dana ponovo branii isti rad, nije potrebno ponovo upisivati podatke, već se treba samo nadodati novi redak u okviru Obrana diplomskog.
Ako student isti diplomski rad brani na drugom roku, potrebno je za taj drugi rok (datum) napraviti novi unos u prozoru Studentov završni/diplomski zadatak.

Slika 3. Podaci o obrani diplomskog zadatka


Redni broj obrane - Redni broj izlaska studenta na obranu jednog završnog/diplomskog zadatka.
Datum obrane - Datum obrane završnog/diplomskog. Mora biti naveden ako je student obranio diplomski s prolaznom ocjenom.
Broj zapisnika - Interni broj zapisnika obrane završnog/diplomskog rada.
Ukupna ocjena obrane - Ukupna ocjena obrane završnog/diplomskog rada.
Ukupna ocjena studija - Potrebno je unijeti ocjenu na način na koji se računa na pojedinom visokom učilištu.
Napomena - Napomena uz studentovu obranu završnog/diplomskog rada. Ako postoji potreba da datum obrane bude nakon akademske godine u kojoj student ima zadnji upisni list, u tom slučaju je potrebno evidentirati "Datum roka" u aktualnoj ak.godini. dok Datum obrane može biti i nakon.

Nakon toga prilikom kreiranja zapisa u Završetak studija studenta, Datum završetka studija i Studentska prava na studiju do, datumi moraju biti unutar zadnje akademske godine u kojoj student ima zadnji upisni list.

Primjer STUDENT 1 ima zadnji upisni list 2019/2020. ak.god. ali obrana će ulaziti u ak. godinu 2020/2021. Tada se datum roka postavlja primjerice 05.09.2020. dok datum obrane može biti 15.10.2020 (znači u novoj akademskoj godini). U Završetku studija će se tada navesti da je Datum završetka studija 05.09.2020.

Prilikom evidencije obrane diplomskog rada moraju se poštivati ograničenja:

 • ako se žele evidentirati podaci o novoj obrani, ocjena prve obrane mora biti ocijenjena neprolaznom ocjenom
 • datum obrane koja se unosi mora biti veći od datuma prethodne obrane, ukoliko ona postoji
 • ukupna ocjena studija se ne može unijeti ako nije unesena prolazna ukupna ocjena obrane
Brisanje zapisa o obrani diplomskog rada nije dozvoljeno. Izmjena zapisa o obrani diplomskog rada je dozvoljena samo za posljednje evidentiranu obranu.

Članovi povjerenstva na obrani i pitanja članova povjerenstva

Članovi povjerenstva na obrani

U okvir Članovi povjerenstva na obrani evidentiraju se nastavnici - članovi povjerenstva, njihova funkcija u povjerenstvu i ocjena kojom su ocijenili studentovu obranu rada.


 Slika 4. Okvir s podacima o članovima povjerenstva na obrani

Pitanje člana povjerenstva

U okviru Pitanje člana povjerenstva je moguće evidentirati redni broj i pitanja koja su pojedini članovi povjerenstva postavili studentima na obrani diplomskog rada, te napomene uz pojedina pitanja.

Slika 5. Okvir s pitanjima članova povjerenstva • No labels