Opcijama izbornika Anketa obavljaju se operacije vezane uz ankete: definiranje anketnog obrasca, definiranje strukture izvještaja za nastavnike te ostale radnje vezane uz provedbu ankete.

Hodogram postupaka kod evidencije anketa

1. Evidencija i objava anketnog obrasca

 • U prozoru se definira obrazac s anketnim pitanjima
 • Ako sveučilište definira obrazac za sastavnice tada sastavnice ovaj korak preskaču
 • Ovaj korak je potreban ako npr. neko veleučilište definira anketu za sebe

2. Evidencija podataka u prozoru Izvođenje ankete

 • Definira se termin izvođenja ankete, smjerovi, predmeti
 • Ovaj korak rade sve ustanove koje će provesti anketu

3. Određivanje Strukture Izvještaja za nastavnike

 • Definira ustanova koja je definirala anketni obrazac
 • Ako je sveučilište definiralo anketu za sastavnice, tada sveučilište evidentira i Strukturu
 • Jednom definirana struktura ostaje aktivna do promjene anketnog obrasca (točka 1.)

4. Obrada ankete u prozoru Anketa za VU

 • Ispis izvještaja (u slučaju da struktura izvještaja nije dobra, evidentirati novu točka 3.)
 • Pokretanje obrade rezultata ankete za sve ustanove koje su provodile anketu

5. Anketa za sveučilište

 • Kako bi sveučilište imalo uvid u podatke sastavnice, sastavnica treba pokrenuti obradu podataka u Anketa za VU (točka 4.)
 • Sveučilište može napraviti ispis podataka i obradu podataka za sveučilište
Ako visoko učilište (sastavnica) ispunjava anketu koju je definiralo nadređeno sveučilište, tada VU ispunjava samo podatke u prozoru Izvođenje ankete, te nakon završetka ankete obrađuje podatke u prozoru Anketa za VU.
 • No labels