U ovom prozoru je omogućen samo pregled Izbornih predmeta i kvota za izborne grupe.


Važno

Podaci se unose u aplikaciji Studiji i studenti u prozoru Izborni predmeti - kvota za više izbornih grupa.

Ovaj podatak je važan za upisivanje izbornih predmeta putem Studomata, jer se predmet nudi na upis sve dok ga nije upisao maksimalan broj studenata.

Kada izborni predmet upiše maksimalan broj studenata, on se više ne nudi na Studomatu za upis. No, studentu je moguće odobriti upis takvog predmeta kroz aplikaciju Studiji i studenti.


Slika 1. Izgled prozora Izborni predmeti - kvote 


Slika 2. Izborni predmet - kvota za više izbornih grupa

U prozoru su vidljivi podaci o predmetu, šifri predmeta i kratici, akademskoj godini, semestru početka predavanja izvedbe.


Objašnjenje podataka:

Maksimalan broj studenata koji mogu upisati predmet -grupa - Ovaj broj je važan za upisivanje izbornih predmeta putem Studomata. Predmet se nudi sve dok se ne ispuni ova kvota.

Maksimalan broj studenata koji mogu upisati predmet -ukupno Ukupna kvota definirana na razini izbornog predmeta, evidentirana u prozoru Predavanje izbornih predmeta u akademskoj godini u aplikaciji Studiji i studenti

Predmet se predaje - Podatak da li se predmet predaje u određenom semestru i akademskoj godini.

Upisali predmet izborno za ovu grupu - Broj studenata koji su upisali predmet ovu grupu s početkom u semestru i akademskoj godini koji su prikazan u gornjem dijelu prozora.

Broj izbornih grupa za ovu grupu Broj izbornih grupa na koje se odnosi definirana kvota za upis izbornog predmeta.

Broj izbornih grupa za ovaj predmet u NP - Broj izbornih grupa u kojima se predmet pojavljuje u nastavnom programu u akademskoj godini i semestru.

Nedodijeljeno izbornih grupa iz NP - Broj izbornih grupa u kojima se predmet pojavljuje u nastavnom programu u akademskoj godini i semestru, ali za koje nije navedena kvota za upis izbornog predmeta.

Izborna grupa - odabirom opcije Izborne grupe otvara se opis Izborne grupe

Slika 3. Izborna grupa - Opis  • No labels