Predradnje

Predradnje koje je potrebno napraviti kako bi se studentovi odgovori na pitanja ankete mogli dovesti u vezu s izvođačima nastave predmeta za kojeg je student popunjavao anketu:


 • Svim predmetima koji se predaju u određenom semestru akademske godine (npr. ljetnom semestru 2019./20. godine) potrebno je evidentirati nastavne grupe za sve vrste nastave (Predavanja, Auditorne vježbe…) koje postoje za konkretan predmet. To je moguće napraviti pomoću opcije Nastavne grupe za predmet u semestru.
 • Svim nastavnim grupama koje za predmet postoje u određenom semestru akademske godine, potrebno je evidentirati izvođače nastave i postotak nastave koji drže danoj grupi. Pri tom jednoj nastavnoj grupi nastavu može održavati više od jednog izvođača.

Hodogram postupaka kod evidencije anketa


1. Evidencija i objava anketnog obrasca

 • U prozoru se definira obrazac s anketnim pitanjima
 • Ako sveučilište definira obrazac za sastavnice tada sastavnice ovaj korak preskaču
 • Ovaj korak je potreban ako npr. neko veleučilište definira anketu za sebe

2. Evidencija podataka u prozoru Izvođenje ankete

 • Definira se termin izvođenja ankete, smjerovi, predmeti
 • Ovaj korak rade sve ustanove koje će provesti anketu

3. Određivanje Strukture Izvještaja za nastavnike

 • Definira ustanova koja je definirala anketni obrazac
 • Ako je sveučilište definiralo anketu za sastavnice, tada sveučilište evidentira i Strukturu
 • Jednom definirana struktura ostaje aktivna do promjene anketnog obrasca (točka 1.)

4. Obrada ankete u prozoru Anketa za VU

 • Ispis izvještaja (u slučaju da struktura izvještaja nije dobra, evidentirati novu točka 3.)
 • Pokretanje obrade rezultata ankete za sve ustanove koje su provodile anketu

5. Anketa za sveučilište

 • Kako bi sveučilište imalo uvid u podatke sastavnice, sastavnica treba pokrenuti obradu podataka u Anketa za VU (točka 4.)
 • Sveučilište može napraviti ispis podataka i obradu podataka za sveučilište
 • No labels