Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predradnje

Predradnje koje je potrebno napraviti kako bi se studentovi odgovori na pitanja ankete mogli dovesti u vezu s izvođačima nastave predmeta za kojeg je student popunjavao anketu:


  • Svim predmetima koji se predaju u određenom semestru akademske godine (npr. ljetnom semestru 2007./08. godine) potrebno je evidentirati nastavne grupe za sve vrste nastave (Predavanja, Auditorne vježbe…) koje postoje za konkretan predmet. To je moguće napraviti pomoću opcije Nastavne grupe za predmet u semestru.
  • Svim nastavnim grupama koje za predmet postoje u određenom semestru akademske godine, potrebno je evidentirati izvođače nastave i postotak nastave koji drže danoj grupi. Pri tom jednoj nastavnoj grupi nastavu može održavati više od jednog izvođača.

Hodogram postupaka kod evidencije anketa


  • No labels