Prozor Raspoređivanje studenata po grupama služi za raspoređivanje studenata u hijerarhiju nastavnih grupa.

Nalazi se u modulu Studiji i studenti - izbornik Nastavni plan.

Jednom kad je student raspoređen u neku nastavnu grupu, njega će sustav automatski rasporediti u sve predmete koji sadrže nastavnu grupu istog imena.

Ako za komponentu izvedbe predmeta u zimskom ili ljetnom semestru akademske godine za neku vrstu nastave postoji točno jedna nastavna grupa, studenti će automatski biti raspoređeni u tu nastavnu grupu prilikom upisa te komponente izvedbe predmeta u odgovarajući semestar na upisnom listu.

Na ovoj stranici:

Student će putem Studomata  opcija Aktivni predmeti moći vidjeti podatak  u koju je grupu raspoređen.

Ako su studenti raspoređeni u nastavne grupe, predmetni nastavnici će u modulu Nastavnički portal moći vidjeti popise studenata po grupama.
Također, ako su studenti raspoređeni u grupe, u modulu Ispiti  opcije Raspored za pismeni ispit / Raspored za usmeni ispit, moći će ih se evidentirati u termin pismenog ili usmenog ispita prema izvođaču nastave za tu grupu.

U modulu Studiji i studenti prozor se pokreće odabirom opcije Raspoređivanje studenata po grupama izbornika Nastavni plan. U modulu Raspored sati prozor kataloga pokreće se odabirom izbornika Satnica, zatim podizbornika Grupe studenata i na kraju odabirom opcije Raspoređivanje studenata po grupama.

Za razliku od prozora Raspoređivanje po grupama za studenta, u kojem se prvo odabire student, pa se nakon toga odabranog studenta smješta u nastavne grupe za predmete koje je upisao, u ovom prozoru se prvo odabire nastavna grupa pa se nakon toga u tu grupu smještaju željeni studenti.


Slika 1. Prozor Raspoređivanje studenata po grupama


Prozor Raspoređivanje studenata po grupama sastoji se od dva okvira (slika 1).

Donji okvir sadrži dvije kartice sa popisima:

Evidencija raspoređivanja studenata po grupama

U prozoru nije omogućen unos podataka. Razlog tome je taj što su grupe već napravljene u prozoru Nastavne grupe za predmet u semestru. Pokretanjem dohvata moguće je pretraživati podatke.

Pri dohvatu u gornjem dijelu prozora posebno treba pripaziti na sljedeće podatke (slika 2):

 • visoko učilište - šifra i naziv visokog učilišta čije se studente raspoređuje u grupe

 • predmet - šifra i naziv predmeta za koji se studente raspoređuje u grupe

 • izvedba - redni broj izvedbe predmeta za koju se obavlja raspoređivanje

 • komponenta - redni broj komponente izvedbe predmeta za koju se obavlja raspoređivanje

 • akademska godina - akademska godina u kojoj vrijedi raspored po grupama

 • semestar - semestar u kojem vrijedi raspored po grupama

 • vrsta nastave - vrsta nastave za koju se obavlja raspoređivanje

 • grupa - grupa u koju se raspoređuje studenteRaspoređivanje studenata u grupe obavlja se iz kartice Dohvaćeni studenti (slika 2). Da bi se studente moglo rasporediti u grupe, mora ih se najprije dohvatiti u kartici Dohvaćeni studenti.


Slika 2. Pokretanje opcije Uvjeti dohvata


Nakon toga se otvara novi prozor, u kojem se mogu unijeti uvjeti dohvata, pokretanjem akcije unos. Postoji pet vrsta uvjeta dohvata koji se mogu postaviti:

 • upisana godina
 • upisan smjer
 • upisan predmet
 • u grupi za predmet
 • Centar visokog učilišta


 

Slika 3. Vrste uvjeta u prozoru Uvjeti dohvata


Odabirom željene vrste uvjeta i pritiskom desne tipke miša nad sljedećim poljem precizira se uvjet.


Npr. za uvjet Upisana godina, iz liste se odabire godina koju su studenti upisali. Uz uvjet Upisan smjer, moguće je odabrati smjer koji su studenti upisali itd. Nakon što su uvjeti dohvata definirani, možemo dohvatiti studente prema pravilima koja su određena u prozoru Uvjeti dohvata. Odabirom opcije Dohvati u donjem lijevom kutu prozora, dohvaćaju se studenti koji zadovoljavaju postavljene uvjete.

Dohvat je moguće pokrenuti i bez postavljenih uvjeta, ali se u tom slučaju dohvaćaju svi studenti koje se može rasporediti u grupu definiranu u gornjem okviru prozora Raspoređivanje studenata po grupama. Postavljanje ovih dodatnih uvjeta dohvata služi za lakše raspoređivanje studenata u grupe tako da u istu grupu budu smješteni studenti sa sličnim nastavnim obavezama. Ovo je potrebno zbog lakšeg stvaranja rasporeda sati.
Kartica dohvaćeni studenti sadrži polja:

 • JMBAG - jedinstveni matični broj akademskog građanina

 • ime - ime studenta

 • prezime - prezime studenta

 • student upisan u godinu - nastavna godina u koju je student upisan

 • semestar predmeta - semestar u kojem je student upisao predmet

 • šifra statusa predmeta, opis statusa predmeta - šifra i opis statusa predmeta.Svi studenti koji su prvi put upisali predmet trebali bi imati status "Upisana komponenta".Ponavljači  imaju status "Odslušan predmet" ili "Odslušana komponenta"

 • način upisa- način upisa predmeta. Može poprimiti vrijednosti:
  • Prvi put
  • Ponovno zbog pada na ispitu pred povjerenstvom
  • Ponovno zbog neispunjenja nastavnih obaveza
  • Ponovno na studentov zahtjev
 • predmet upisan kao- na koji je način student upisao predmet.Može poprimiti vrijednosti:
  • Redovno
  • Parcijala (Upisan predmet s više godine pri ponavljanju godine)
  • Diferencijala (Predmet razlike prilikom prelaska s jednog visokog učilišta ili smjera na drugo)

Pokretanjem opcije za odabir vidljivih polja i kriterija sortiranja (slika 10) može se odabrati po kojem će se kriteriju izlistati studenti u kartici Dohvaćeni studenti. Primjer za to bi bio:

 • ukoliko se u grupu žele rasporediti studenti prema abecedi, kriterij sortiranja se mora postaviti prema Prezimenu studenta. To se radi na način da se iz alatne trake odabere opcija Izbor vidljivih polja i kriterij sortiranja   te se od-označe sva polja osim polja Prezime u kojoj ostavimo kvačicu, te potvrdimo akciju nakon čega će se u okviru Dohvaćeni studenti studenti prikazati abecedno.Slika 4. Sortiranje prema prezimenu


Ukoliko se u grupu žele rasporediti studenti koima je status predmeta Upisan predmet, kriterij sortiranja se mora postaviti prema Šifra statusa predmeta. Postupak je isti kao i sortiranje prema prezimenu.

Obilježeni studenti u kartici Dohvaćeni studenti rasporedit će se u grupu navedenu u gornjem okviru prozora Raspoređivanje studenata po grupama pokretanjem opcije Rasporedi.

U kartici Dohvaćeni studenti može se obilježiti proizvoljan broj studenata.

Ako u istoj akademskoj godini (na istim visokom učilištu) postoje i drugi predmeti koje su odabrani studenti upisali i za koje je definirana grupa sa istim nazivom, studenti će biti raspoređeni i u te grupe.

Ako je definirana hijerarhija grupa, studenti koje se raspoređuje u neku grupu bit će raspoređeni u sve grupe koje su po hijerarhiji nadređene početnoj grupi (ako se želi izbjeći raspoređivanje studenata po hijerarhiji grupa, prilikom definiranja grupa treba izostaviti definirane hijerarhije - nadređenu grupu i vrstu nastave).

Raspoređeni studenti (slika 5)


Slika 5. Raspoređeni studenti


Kartica Raspoređeni studenti sadrži sljedeća polja:

 • JMBAG - jedinstveni matični broj akademskog građanina
 • ime - ime studenta
 • prezime - prezime studenta

Brisanje zapisa

Operacija brisanja omogućena je samo u kartici Raspoređeni studenti. Pokretanjem operacije brisanja, za studenta ili studente odabrane u kratici Raspoređeni studenti, briše se raspored za grupu odabranu u gornjem okviru prozora Raspoređivanje studenata po grupama.

Save

Save

 • No labels