Prozor Pravila izbora mentora/predmeta/teme sadrži podatke o pravilima odabira mentora, tema i predmeta za završne ili diplomske radove na završnim smjerovima na visokim učilištima. Navedena pravila se koriste kako bi se definirala pravila odabira mentora/predmeta/tema putem studomata. Studenti će moći odabrati mentora/predmet/temu putem Studomata u dane koji su navedeni u akademskom kalendaru (Dani neovisni o rednom broju semestra, vrsta dana 24 ili 25).


Prozor Pravila izbora mentora/predmeta/teme pokreće se odabirom opcije Pravila izbora mentora/predmeta/teme iz izbornika Završetak studija u modulu Studiji i studenti, odnosno odabirom opcije Pravila izbora mentora/predmeta/teme iz izbornika Završetak studija u modulu Ispiti.

Prozor se donekle razlikuje u studentskoj i ispitnoj. Razlikuju se u dodanim opcijama Kopiranje i Izvještaji. Modul ISVU Ispiti ima samo Kopiranje, a u modulu ISVU Studiji i studenti postoje 2 vrste kopiranja i Izvještaji.Prozor je podijeljen na okvire:

  • Podaci o završnom smjeru u akademskoj godini - u kojem se navodi smjer i akademska godina za koju se opisuju pravila
  • Podaci o odabiru mentora/predmeta/teme - u kojem se navode pravila odabira
  • Podaci o nastavnicima - u kojem se navode nastavnici - potencijalni mentori za izbor pomoću studomata


 

Slika 1. Izgled prozora Pravila izbora mentora/predmeta/teme u modulu Studiji i studenti

Ako su pravila za pojedine smjerove ista ili slična, ili se pravila za smjerove ponavljaju iz jedne u drugu akademsku godinu, može se koristiti opcija Kopiranje pravila.   

Ako se za neki završni smjer kroz ovaj prozor ne evidentira pravilo o odabiru mentora ili teme ili predmeta, to znači da se za taj smjer neće moći provesti anketa među studentima, niti će studenti moći odabirati mentora/temu/predmet putem studomata.
Važno je napomenuti da  osobe koje imaju dozvole samo za rad s podacima o ispitima, mogu evidentirati mentore na smjeru samo za one nastavnike za koje eksplicitno imaju dozvolu.


U izborniku Završetak studija u sklopu modula Ispiti nalazi se i opcija Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora, kako bi se moglo vidjeti kojim je djelatnicima dozvoljen rad za kojeg mentora.  • No labels