Opcija Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom omogućuje studentu da putem Studomata preda zahtjev za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom. Nakon obrade tog zahtjeva, potvrda će biti poslana na studentovu službenu adresu.

Slika 1. Izgled prozora zahtjeva za izdavanjem potvrda sa elektroničkim pečatom, na Studomatu


Ako student nema evidentiranu potrebnu email adresu, prikazuje mu se obavijest o tome.

Slika 2. Prikaz obavijesti studentu


Odabirom opcije Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom, ako student ima više od jednog (paralelnog) studija, otvara se ekran s popisom studija. Nakon odabira studija ili ako student ima samo jedan paralelni studij, otvara se ekran s listom potvrda s elektroničkim pečatom.


Slika 3. Lista vrsta potvrda s elektroničkim pečatom


Odabirom željene vrste potvrde otvara se opcija za odabir jezika potvrde (ako ima samo jedan jezik preskače se odabir jezika i ide se na ekran za pristanak).

Slika 4. Odabir jezika potvrde

Ako visoko učilište nije definiralo niti jedan jezik za izradu potvrde, student će dobiti poruku o tome.

Slika 5. Prikaz poruke kada nije definiran niti jedan jezik za izradu potvrde


Elektroničke potvrde nemaju svrhu potvrde koja bi se mogla izabrati, izdaju se bez svrhe.


Odabirom jezika (ili vrste potvrde ako ima samo jedan jezik) prikazuje se ekran za pristanak s detaljima zahtjeva koji će se poslati. Prikazuje se vrsta i jezik potvrde, akademska godina za koju se potvrda izdaje te službena email adresa na koju će biti poslana potvrda i rok za primitak.Slika 6. Slanje zahtjeva za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom


Ako je student već zatražio izdavanje te vrste potvrde, a obrada je još u tijeku, studentu će se prikazati obavijest o tome.


Slika 7. Obavijest studentu da je već postoji zahtjev za izdavanjem potvrde


Kada je evidencija zahtjeva uspješno prošla, prikazuje se obavijest o tome i student se preusmjerava na početnu stranicu.


Slika 8. Prikaz poruke nakon uspješno postavljenog zahtjeva za izdavanje potvrde s elektroničkim pečatom


Ako student pokuša doći do opcije za izdavanje elektroničkih potvrda potvrda iako one nisu omogućene na njegovom visokom učilištu prikazati će mu se sljedeća poruka:


Slika 9. Prikaz obavijesti kada na visokom učilištu nije omogućeno izdavanje potvrda sa elektroničkim pečatom

  • No labels