U prozoru Oslobođenje od dijela ispita evidentiraju se podaci o studentima koji su oslobođeni od dijela ispita i ocjenama kojima su oslobođeni. 

Student se u nekoj akademskoj godini može osloboditi pismenog ili usmenog dijela ispita. Da bi se student oslobodio dijela ispita, mora imati upisanu ili odslušanu zadnju komponentu predmeta do navedene akademske godine. 

Slika 1. Prozor Oslobođenje od dijela ispitaProzor Oslobođenje od dijela ispita sastoji se od dva okvira:

 • Podaci o predmetu za koji se definira oslobođenje
 • Popis oslobođenih studenata – popis studenata za koje se evidentira oslobođenje od dijela ispita

   

Na ovoj stranici:


Podaci o predmetu za koji se definira oslobođenje

U gornjem okviru evidentiraju se podaci o predmetu za koji se želi evidentirati oslobođenja od dijela ispita za studente.

 

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem se predaje predmet za koji se definiraju oslobođenja.

Predmet - Šifra i naziv predmeta za koji se definiraju oslobođenja.

Akademska godina - Akademska godina u kojoj je student oslobođen od dijela ispita.

Popis oslobođenih studenata

U donjem okviru evidentiraju se  podaci o studentima koji se oslobađaju dijela ispita, i to:

 • kojeg dijela ispita (pismenog ili usmenog) su oslobođeni,
 • s kojom su ocjenom oslobođeni, te
 • od kada do kada vrijedi oslobođenje.

Oslobođenje je važeće ako je datum roka unutar intervala određenog datumom aktiviranja i datumom deaktiviranja oslobođenja. Kada student položi ispit na kojem se oslobodio dijela ispita, datum deaktiviranja oslobođenja postavlja se na datum roka na kojem je položio ispit.


Slika 3. Popis studenata


Student - JMBAG, ime i prezime studenta koji se oslobodio dijela ispita.

Oslobođen od – Oslobođenje se može odnositi na pismeni ili usmeni dio ispita. Ako je student oslobođen usmenog dijela ispita, onda je oslobođen i pismenog dijela (oslobođen je cijelog ispita).

Ocjena – Ocjena s kojom je student oslobođen dijela ispita.

Datum aktiviranja i Datum deaktiviranja - Vremenski interval u kojem vrijedi oslobođenje od dijela ispita.

Dodatna polja - kroz ovu opciju (crveni okvir na slici 1.) moguće je odabrati prikaz dodatnih polja u prozoru.

 • Centar visokog učilišta i način izvedbe - za svakog studenta  je vidljivo kojem centru visokog učilišta pripada i kakav je način izvedbe studija.
 • Predmet upisan na el. strukt. studija (izbornoj grupi) - Informacija o upisanom elementu strukture studija i izbornoj grupi  u kojoj se nalazi predmet.

Pravila prilikom evidencije oslobođenja od dijela ispita:

 • Studenti koji imaju važeće oslobođenje od pismenog ispita ne raspoređuju se na pismeni ispit, već samo na usmeni ispit.

 • Studentima koji imaju važeće oslobođenje pismenog dijela ispita ocjena pismenog se ne evidentira u prozoru Rezultati pismenih ispita. Ukoliko student ima važeće oslobođenje pismenog ispita, ocjena s kojom se oslobodio postat će mu i ocjena pismenog ispita.

 • Studenti koji imaju važeće oslobođenje od usmenog ispita raspoređuju se na usmeni ispit. Oni mogu promijeniti ocjenu s kojom su se oslobodili usmenog ispita jer je ocjena usmenog i konačna ocjena ispita.

 • Studentima koji imaju važeće oslobođenje od usmenog dijela ispita ocjena pismenog se ne evidentira. Međutim oni još imaju mogućnost promijene ocjene usmenog s kojom su se oslobodili, stoga je takvim studentima potrebno evidentirati ocjenu usmenog. To je onda konačna ocjena ispita.

 • Ukoliko student ne prođe ispit na kojem je imao oslobođenje, ne zna se da li je to oslobođenje potrošio ili mu je ono još važeće. Ako oslobođenje u slučaju pada na ispitu više ne vrijedi, datum deaktiviranja može se postaviti prilikom zaključavanja roka ili se može postaviti ručno.

Postupak evidencije oslobođenja od dijela ispita

 • U gornjem okviru pokrenuti akciju unosa.
 • Evidentirati podatke o predmetu i akademskoj godini, te potvrditi akciju.
 • Evidentirati JMBAG studenta i podatak od kojeg je dila ispita oslobođen (pismenog ili usmenog)
 • Evidentirati ocjenu kojom je oslobođen i po potrebi datum deaktivacije, te potvrditi akciju.

Česta pitanja vezana uz oslobođenje od dijela ispita

Kako se evidentira oslobođenje za pismeni ili usmeni dio ispita koje se ukida nakon prvog izlaska na ispit?

Oslobođenje se evidentira koristeći opciju Oslobođenje od dijela ispita i polje datum deaktivacije se ostavlja prazno. Prilikom zaključavanja roka nudi se opcija:Želite li studentima koji su pali na ispitu poništiti oslobođenje?, u kojoj korisnik odabire vrijednost Da.

 

 • No labels