Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Preduvjet za instalaciju ISVU modula na korisnička računala je propuštanje IP adresa tih računala.

Prvu IP adresu na učilištu propušta Centar potpore temeljem e-maila ISVU koordinatora, a ostale IP adrese evidentira ISVU koordinator u ovom prozoru. Nakon što ISVU koordinator evidentira IP adrese, Centar potpore ih propušta.

ISVU Centar potpore propušta samo statične i javne IP adrese koje pripadaju CARNet adresnom prostoru. Ako korisnik želi registrirati IP adresu izvan CARNet adresnog prostora, treba poslati pismenu potvrdu da se računalo s tom IP adresom nalazi na tom visokom učilištu.

Svaki korisnik može saznati IP adresu računala na kojem radi tako da posjeti web stranicu: www.isvu.hr/ip.

 

Slika 1. Prozor Računalo


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad.

IP adresa -  IP adresa računala sastoji se od 4 cijela broja iz intervala [0,255] odvojenih točkama.

Status - Status IP-a  koji može biti:

    • Zatraženo propuštanje -  Korisnik je unio IP adresu.
    • Propuštena - Centar potpore je propustio IP adresu
    • Odbijena - IP adresa je iz nekog razloga odbijena
    • Zatraženo brisanje - Korisnik želi da se IP adresa obriše

Nakon evidencije zahtjeva za propuštanjem ili brisanjem IP adrese, Centar potpore automatski dobiva obavijest o zahtjevu korisnika te propušta ili briše IP adresu, nakon čega se mijenja status IP adrese.
Opis - Proizvoljan tekst


 

  • No labels