U prozoru Rješenje o neračunanju ponavljanja evidentira se rješenje prema kojem se ponovni upis neke godine studentu ne računa u ponavljanje. Evidencijom rješenja se studentu koji treći put upisuje istu nastavnu godinu i   prema pravilniku MZOŠ-a   ne bi imao pravo na studentsku prehranu, omogućuje održavanje potpore ministarstva.

Godina koja se ne računa u ponavljanje, studentu se ne broji u broj godina koje student studira uz potporu MZOŠ-a, kao ni u broj iskorištenih semestara za pravo na prehranu. 

Na ovoj stranici nalazi se:
 


Prozor opcije se pokreće odabirom izbornika Upis godine, a zatim opcije Rješenje o neračunanju ponavljanja unutar podizbornika Rješenja vezana uz upis godine.


Rješenje o neračunanju ponavljanja potrebno je evidentirati prije evidencije upisnog lista za akademsku godinu na koju se rješenje odnosi. Na taj način će se studentima prilikom upisa godine ponuditi indikator upisa - ponovni upis-ne računa se.

Rješenje o neračunanju ponavljanja se ne može obrisati ukoliko postoji evidentiran upisni list na koji se to rješenje odnosi.

Jednom doneseno rješenje o neračunanju ponavljanja vrijedi za sve studije/smjerove na visokom učilištu u danoj akademskoj godini.Slika 1. Pregled prozora opcije

Podaci u prozoru

Visoko učilište - šifra i naziv visokog učilišta koje izdaje rješenje o neračunanju ponavljanja

Student - JMBAG, ime i prezime studenta kojemu se izdaje rješenje o neračunanju ponavljanja

Razlog neračunanja ponavljanja - šifra i opis razloga neračunanja ponavljanja

Akademska godina - akademska godina za koju se izdaje rješenje

Datum rješenja - datum izdavanja rješenja

Broj rješenja - broj „papirnatog" rješenja

Generirani broj rješenja - broj rješenja kojeg generira sustav  • No labels