Katalog Naziv znanstvenog područja, polja i grana u padežu sadrži nazive znanstvenih područja, polja i granama na raznim jezicima u padežima koji se žele koristiti s pojedinim jezikom. Deklinirani nazivi koriste prilikom generiranja diplome kako bi se podaci ispisali u odgovarajućem padežu.

Podatke u katalog unosi ISVU Centar potpore.

Prozor kataloga Naziv znanstvenog područja, polja i grana u padežu (slika 1.), otvara se odabirom izbornika Zajednički katalozi, a zatim odabirom opcije Naziv znanstvenog područja, polja i grana u padežu.


Slika 1. Prozor Naziv mjesta - u padežu


Prozor kataloga  Naziv znanstvenog područja, polja i grana u padežu sastoji se od dva okvira:

Podaci o znanstvenom području, polju ili grani

Znanstveno područje - Šifra i oznaka znanstvenog područja. Šifra mora odgovoarati šifri zanstvenog područja iz kataloga Znanstveno područje, polja i grane.

Nadređeno znanstveno područje -  Podatak o nadređenom znanstvenom području. Ovi se podaci moraju nalaziti u katalogu Znanstveno područje, polja i grane.

Znanstveno područje vrijedi od - Podatak o periodu u kojem navedeno znanstveno podučje, polja ili grane vrijede. Ovi se podaci moraju nalaziti u katalogu Znanstveno područje, polja i grane.

Vrsta znanstvenog područja - Podatak radi li se o području, polju ili grani. Ovi se podaci moraju nalaziti u katalogu Znanstveno područje, polja i grane.
  

Podaci o nazivima u padežima

Jezik - Oznaka jezika na kojem se unosi naziv mjesta.

Padež i Naziv padeža - Oznaka i naziv padeža u kojem se unosi naziv znanstvenog područja, polja ili grane. Ovi se podaci moraju nalaziti u katalogu Padeži za jezik.

Naziv mjesta u padežu - Naziv odabranog znanstvenog područja, polja ili grane za odabrani jezik i padež.

  • No labels