Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pri odabiru studija, ako postoji zabrana upisa godine za studenta na VU ili tom studiju, student će se prebaciti na početnu stranicu sa obavijesti kao na Slici 1.a

 Slika 1.a - Obavijest ako postoji aktivna zabrana Upisa godine

Odabir smjera

...