Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upis godine

U ovom dijelu uputa prikazan je postupak upisa godine za studente koji studiraju na studijima s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.

Upis predmeta prema preduvjetima se odvija u dva koraka. Prilikom upisa godine upisuju se predmeti za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

 

Brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar. Brucoši jednopredmetnih studija mogu upisivati predmete semestar po semestar ili mogu pri upisu godine upisati predmete iz cijele godine.

Općenite informacije o upisu brucoša nalaze se na stranici uputa Upis brucoša.

Na ovoj stranici:

Nastavna godina koju studenti upisuju i način upisa računaju se na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini/godinama. Izračunata nastavna godina i način upisa vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

Pravila za upis studija s modelom prema preduvjetima definiraju se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti.

Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem Studomata moraju biti evidentirani određeni osobni podaci. Osobni podaci evidentiraju se nakon odabira gumba U REDU.

Pri odabiru opcije Upis godine provjerava se jesu li upisani osobni podaci za studenta. Ukoliko ti podaci nisu evidentirani, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka (Slika I.). Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

Slika I. Obavijest o popunjavanju osobnih podataka pri upisu godine

 

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u poglavlju Osobni podaci.

Nakon evidencije obveznih osobnih podataka potrebno je ponovo odabrati opciju Upis godine nakon čega se prikazuje prozor Upis godine > Studiji/Smjerovi > kroz koji student odabire studij ili smjer koji će upisati.


Slika 1. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Na Slici 1. prikazan je upis godine za studenta koji je osvojio manje ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini od definiranog broja bodova potrebnog za upis 3. semestra, odnosno druge nastavne godine (okvir ECTS bodovi potrebni za upis, prozor Parametri studija u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti). Pravilo ovog tipa definira se samo za neparne semestre, jer se u neparnim semestrima odvija upis više nastavne godine.

Pri upisu  godine upisuju se predmeti iz zimskog semestra, pri čemu student mora ispuniti kvotu za upis predmeta iz zimskog semestra. Kvota za upis semestra se definira u obliku najmanjeg i najvećeg opterećenja u ECTS bodovima koje student može imati u pojedinom semestru.

Upis će biti moguć i ukoliko student odabere sve ponuđene predmete, a i dalje ne može ispuniti kvotu.

U prozoru Upis godine > Studiji/smjerovi > prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u zimskom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u danom semestru (trenutno upisana kvota)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno
 • Podatak o nastavnoj godini uz način upisa koju student upisuje
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za studij/smjer kojeg student upisuje


Student može odabrati opciju predmeti ) kojom bira predmete ili opciju Upiši ) kojom će se obaviti upis odabranih predmeta.
Na Slici 1. student trenutno ima upisano 17 ECTS bodova, a ukupno treba upisati najmanje 25 ECTS, a najviše 35 ECTS bodova. Opcija Upiši svijetli crveno, jer nije ispunjena kvota za upis semestra.

Ukoliko student odabere opciju Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka zašto upis nije moguć, primjerice, ukoliko se odabere opcija Upiši, a nije zadovoljena kvota za upis javit će se poruka na Slici 2.


Slika 2. Obavijest o razlogu zbog kojeg nije moguće obaviti upis godine


Za odabir predmeta za upis potrebno je odabrati opciju predmeti ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student u semestru upisati.
Nakon odabira opcije predmeti ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u pojedinom semestru (Slika 3).

Također je prikazan podatak o ukupnom zbroju ECTS bodova trenutno odabranih predmeta (svi obvezni i izborni predmeti zajedno), kao i podatak o ukupnoj vrijednosti ECTS bodova trenutno izabranih izbornih predmeta za svaku grupu izbornih predmeta zasebno.


Slika 3. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima


Odabirom opcije za odabir/pregled (  ) obveznih predmeta za 1. semestar prikazuje se prozor prikazan na Slici 4.


Slika 4. Obvezni predmeti za 1. semestar


Za svaki predmet prikazan je:

 • Naziv predmeta
 • Broj sati predavanja
 • Broj sati vježbi
 • ECTS bodovi predmeta
 • Semestar predavanja predmeta


Obvezni predmeti su podijeljeni u grupe predmeta koje student:

 • mora upisati zbog neodrađenih obveza u prethodnim semestrima
 • ne može odabrati za upis jer nije zadovoljio preduvjete za upis predmeta
 • ne može odabrati jer ih je već upisao
 • može odabrati za upis


Na Slici 4. svi obvezni predmeti za 1. semestar su predmeti koje student mora upisati zbog neodrađenih obveza, te ukupan zbroj njihovih ECTS bodova iznosi 17 ECTS-a.

Ti ECTS bodovi su bodovi prikazani u prozoru Upis godine > Studiji/smjerovi > kao trenutno upisana kvota (Slika 1 i Slika 3).
Predmete koje student mora upisati zbog neodrađenih obveza nije moguće odoznačiti.


Odabirom strelice za natrag ( ) potrebno je vratiti se na prethodni prozor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta u pojedinim semestrima (Slika 3) i nastaviti s odabirom predmeta iz 3. semestra.


Slika 5. Obvezni predmeti za 3. semestar


Za odabir određenog predmeta potrebno je označiti polje Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega.

Prikazuju se svi obvezni predmeti 3. semestra, pri čemu su posebno navedeni predmeti koje student ne može odabrati radi neispunjenja preduvjeta za upis predmeta.
Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota. Kada je dostignuta kvota za semestar moguće je obaviti upis godine, te se podatak o trenutno upisanoj kvoti prikazuje u zelenoj boji.


Slika 6. Obvezni predmeti za 3. semestar


Nakon što su odabrani obvezni predmeti 3. semestra, potrebno je strelicom za natrag ( ) vratiti se na prethodni prozor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta u pojedinim semestrima (Slika 7).


Slika 7. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima

 

Budući da je kvota za semestar zadovoljena, upis godine je moguće obaviti bez upisa izbornih predmeta.

Ukoliko kvotu za upis semestra nije moguće zadovoljiti upisom obveznih predmeta, student mora upisati i izborne predmete do ispunjenja kvote. Također, student može upisati najveću moguću količinu izbornih predmeta i na taj način smanjiti količinu obveznih predmeta koje mora upisati do ispunjenja kvote za semestar.

Hoće li student morati upisati izborne predmete, ovisi i o načinu upisa studenta (prvi ili ponovni upis).

Ukoliko je student upisao sve obvezne i izborne predmete koji mu se nude, te upisom tih predmeta nije mogao doseći donju granicu kvote za semestar, trenutno upisana kvota za tog studenta će biti označena zelenom bojom, te će takav student moći obaviti upis godine.


Odabirom opcije za odabir/pregled (  ) izbornih predmeta prikazuje se prozor prikazan na Slici 8.


Slika 8. Izborni predmeti iz izborne grupe Izborni predmeti za 3. i 4. semestar studija


Za izbornu grupu prikazano je:

 • Pravilo za upis predmeta iz izborne grupe izraženo u obliku količine ECTS bodova izbornih predmeta koju student mora upisati
 • Ukupan broj ECTS bodova upisanih izbornih predmeta iz izborne grupe
 • Naziv predmeta
 • Broj sati predavanja
 • Broj sati vježbi
 • ECTS bodovi predmeta
 • Semestar predavanja predmeta


Izborni predmeti su podijeljeni u grupe predmeta koje student:

 • ne može odabrati za upis jer nije zadovoljio preduvjete za upis predmeta
 • ne može odabrati jer ih je već upisao
 • može odabrati za upis

 

U primjeru prikazanom na Slici 8. student ne mora upisati izborne predmete iako nije ispunio pravilo izborne grupe, odnosno upisao najmanje 1 ECTS bod izbornih predmeta, jer je dostigao donju granicu kvote za semestar, te može obaviti upis godine.

Trenutno nije odabran niti jedan izborni predmet, te zbroj ECTS bodova upisanih izbornih predmeta iznosi 0.

Za odabir određenog izbornog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored izbornog predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega (Slika 9).

Odabirom izbornog predmeta mijenja se podatak o trenutno upisanoj kvoti za semestar (Slika 9). Budući da je student odabirom izbornog predmeta s opterećenjem od 1 ECTS boda zadovoljio pravilo za upis izborne grupe, pravilo za upis izborne grupe prikazano je u zelenoj boji (Slika 9).


Slika 9. Izborni predmeti iz izborne grupe Izborni predmeti za 3. i 4. semestar studija


Nakon obavljanja upisa izbornih predmeta strelicom za nazad (  ) potrebno je vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni >, te iz njega strelicom za nazad (  ) na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > u kojem za upis godine treba odabrati opciju Upiši (  ).

Opcija Upiši označena je zelenom bojom, jer je ispunjena kvota za semestar, odnosno sva pravila upisa, te je moguće obaviti upis godine (Slika 10).


Slika 10. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Odabirom opcije Upiši ) prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o studiju ili smjeru kojeg student upisuje, te podaci o obveznim i izbornim predmetima koje student upisuje (Slika 11).


Slika 11. Prozor Pregled predmeta prije upisa


Za obavljanje upisa godine potrebno je odabrati opciju Upiši ), nakon čega je obavljen upis godine i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu godine (Slika 12).


Slika 12. Obavijest o upisu godine

 

Ograničenje pri upisu korištenjem Studomata

Ako student prema nastavnom programu mora upisati obvezni predmet (ili više njih) koji se ne predaje u akademskoj godini i semestru kojeg upisuje, upis godine se onemogućuje i prikazuje se odgovarajuća poruka. Provjera da li se predmeti koje student prema nastavnom programu mora upisati predaju u akademskoj godini koju upisuje, vrši se samo za obvezne predmete.

Na Slici 13, student pri upisu 3. nastavne godine mora upisati obvezni predmet iz prvog semestra Materijali I kojeg nije položio, a budući da se taj predmet ne predaje u danoj akademskoj godini, upis nije omogućen i student se mora javiti u studentsku referadu.


Slika 13. Obavijest

Napomene uz upis godine

U aplikaciji ISVU Studiji i studenti, prozoru Grupe izbornih predmeta može se evidentirati napomena za pojedini izborni predmet u izbornoj grupi koja će se prikazivati na Studomatu prilikom upisa izbornih predmeta iz te izborne grupe. Na Studomatu će se uz pojedini izborni predmet za kojeg je evidentirana napomena prikazivati ikona prikazana na Slici 14.

Slika 14. Napomena uz izborni predmet 

 

Klikom na ikonu, studenti dobivaju dodatne informacije i napomene vezane uz upis izbornog predmeta (Slika 15).


Slika 15. Tekst napomene uz izborni predmet 

 • No labels