U ovom dijelu uputa prikazan je postupak upisa godine za studente koji studiraju na studijima s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.

Upis predmeta prema preduvjetima se odvija u dva koraka. Prilikom upisa godine upisuju se predmeti za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

Nastavna godina koju studenti upisuju i način upisa računaju se na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini/godinama. Izračunata nastavna godina i način upisa vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem Studomata moraju biti evidentirani određeni osobni podaci. 

Pri odabiru opcije Upis godine provjerava se jesu li upisani osobni podaci za studenta. Ukoliko ti podaci nisu evidentirani, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

Na ovoj stranici:

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u poglavlju Unos osobnih podataka u sklopu upisa godine.

Odabir studija

Odabirom opcije Upis godine otvara se prozor Upis godine > Izbor studija, kroz koji student odabire studij za koji želi napraviti upis godine.

Slika 1. Odabir studija za upis


Nakon odabira studija, student može vidjeti osnovne podatke vezane uz prikazani studij, te smjerove (ukoliko postoje) koje može pregledati i odabrati za upis.

Pri odabiru studija, ako postoji zabrana upisa godine za studenta na VU ili tom studiju, student će se prebaciti na početnu stranicu sa obavijesti kao na Slici 1.a

 Slika 1.a Obavijest ako postoji aktivna zabrana Upisa godine

Odabir smjera

Odabirom pojedinog studija, student za svaki od ponuđenih smjerova može pregledati detalje vezane uz taj smjer (ukoliko postoje).

U primjeru na slici, prikazan je studij koji se dijeli na 3 smjera, te student može odabrati pojedini smjer i pogledati obvezne i izborne predmete koji se na pojedinom smjeru nude.


Slika 2. Odabir smjera


Upis obveznih predmeta

Pri upisu  godine upisuju se predmeti iz zimskog semestra, pri čemu student mora ispuniti kvotu za upis predmeta iz zimskog semestra. Kvota za upis semestra se definira u obliku najmanjeg i najvećeg opterećenja u ECTS bodovima koje student može imati u pojedinom semestru.


Slika 3. Pregled obveznih i izbornih predmeta


Odabirom pregleda obveznih predmeta, student može vidjeti sve ponuđene predmete na određenom smjeru te staviti kvačicu uz predmete koje želi upisati. Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota. Kada je dostignuta kvota za semestar moguće je obaviti upis godine, te se podatak o trenutno upisanoj kvoti prikazuje u zelenoj boji. Ako student odabere opciju Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka da kvota za upis nije zadovoljena.


Slika 4. Upis obveznih predmeta

Predmete koje student mora upisati zbog neodrađenih obveza nije moguće odoznačiti.

Ako je student upisao sve obvezne i izborne predmete koji mu se nude, te upisom tih predmeta nije mogao doseći donju granicu kvote za semestar, trenutno upisana kvota za tog studenta će biti označena zelenom bojom, te će takav student moći obaviti upis godine.

Nakon što su odabrani obvezni predmeti, odabirom povratka na popis vrsta predmeta, napravljen je povratak na prethodni porzor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta u pojedinim semestrima.

Upis izbornih predmeta

Odabirom studija koji želi upisati, studentu se nudi pregled obveznih i izbornih premeta te mogućnos upisa istih. Izborni predmeti mogu biti podijeljeni u podgrupe te će uz svaku podgrupu biti navedeno pravilo za upis.

Upis izbornih predmeta omogućen je prilikom upisa godine ili naknadno ako je na tom studiju omogućeno dodavanje predmeta.


Slika 5. Odabir izborne podgrupe


Ako su pravila na fakultetu definirana tako da student može upisati premete iz više godine, oni će se ponuditi za odabir.

Slika 6. Pregled  izbornih predmeta za viši semestar

Na donjoj slici je prikazan upis jednog izbornog predmeta, kojim se zadovoljilo pravilo izborne grupe, a ono kaže da je potrebno odabrati minimalno 6 ECTS bodova. Također, vidi se da još uvijek nije zadovoljeno pravilo da student mora ukupno upisati od 25 - 37 ECTS bodova jer je za sada odabrao 24 ECTS boda za upis.


Slika 7. Odabir izbornih predmeta


Na donjoj slici možemo vidjeti da je student odabrao predmete iz dvije izborne grupe i ne mora upisati predmete treće izborne iako nije ispunio pravilo izborne grupe, jer je dostigao donju granicu kvote za semestar, te može obaviti upis godine.

Slika 8. Pregled upisanih izbornih podgrupa

Nakon što zadovolji pravila za upis obveznih i izbornih predmeta, studentu se nudi mogućnost upisa godine.


Slika 9. Upis godine


Upis će biti moguć i ukoliko student odabere sve ponuđene predmete, a i dalje ne može ispuniti kvotu.


Slika 10. Pregled odabranih obveznih predmeta prije upisa


Slika 11. Pregled odabranih izbornih premdeta prije upisa

Nakon što student obavi upis godine, otvara se prozor kao na slici 12. Student dobiva obavijest o upisanoj godini i stanju školarine (ako ju treba plaćati).

Slika 12. Pregled upisane godine i školarine

Više podataka o studentovim zaduženjima i plaćanjima školarina, moguće je vidjeti u izborniku Pregled školarina.

Ograničenja pri upisu korištenjem Studomata

Ako student prema nastavnom programu mora upisati obvezni predmet (ili više njih) koji se ne predaje u akademskoj godini i semestru kojeg upisuje, upis godine se onemogućuje i prikazuje se odgovarajuća poruka. Provjera da li se predmeti koje student prema nastavnom programu mora upisati predaju u akademskoj godini koju upisuje, vrši se samo za obvezne predmete.

Nadodavanje predmeta nakon obavljenog upisa godine

U slučaju da je nadodavanje predmeta omogućeno, nakon što student obavi upis godine, zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, pri svakom sljedećem pristupu Studomatu može upisati predmete iz skupa ponuđenih predmeta koje nije prethodno odabrao. Student može pristupati Studomatu i upisivati predmete sve dok ne dosegne maksimalnu kvotu za semestar.

Nadodavanje predmeta nakon obavljenog upisa godine nije nužno omogućeno, omogućava se prema odluci visokog učilišta za pojedini studij ili za pojedine studente.


Dodavanje predmeta pomoću Studomata omogućeno je za vrijeme trajanja upisa godine, odnosno upisa predmeta za ljetni semestar. Prilikom dodavanja predmeta pomoću Studomata, student mora zadovoljiti sva važeća pravila nastavnog programa.

Za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine nije omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Razlog tomu je što je za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine postupak upisa korištenjem Studomata identičan postupku upisa godine za brucoše koji studiraju prema nastavnom programu.

Budući da brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar, za njih je omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Upis na dvopredmetne studije

Studenti koji upisuju dvopredmetni studij, u jednoj akademskoj godini upisuju kombinaciju dvaju studija koji se mogu studirati kao dvopredmetni studiji.


Podržan model studiranja za dvopredmetne studije je model upisa Upis predmeta prema preduvjetima.

Kod dvopredmetnih studija, svi studenti uvijek upisuju predmete semestar po semestar.

Prilikom upisa godine studenti upisuju predmete za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

  • No labels