Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AAI korisnička oznaka- jedinstvena korisnička oznaka osobe u sustavu AAI@EduHr. Koristi se pri interinstitucionalnoj autentifikacijiautentikaciji. Generira se prema predlošku u prozoru Parametri ustanove – Algoritmi za AAI. Ako ustanova koristi AAI@EduHr za autentikaciju na ISVU, a ne koristi vezu između AAI i ISVU u ovom prozoru moguće je i postaviti AAI@EduHr korisničku oznaku osobe koja će se koristiti za autentikaciju.

AAIuid - identifikator korisnika kojim se identificira osoba na matičnoj ustanovi. Može se rabiti za autentifikaciju autentikaciju pri korištenju raznih resursa te institucije (resurs=objekt kojem korisnik želi pristupiti; može biti računalna mreža, sustav, Web sjedište, aplikacija isl.). Generira se prema predlošku u prozoru Parametri ustanove – Algoritmi za AAI.

...

Ustanova na kojoj osoba ima dozvolu

Image RemovedImage Added 
Slika 8.
Podaci o ustanovi na kojoj osoba ima dozvolu za rad

...