U prozoru Osoba moguće je

 1. evidentirati ili pregledavati podatke o osobama zaposlenim na visokom učilištu
 2. novom korisniku dodijeliti pravo autentikacije na sustav AAI korisničkim imenom
 3. ISVU koordinator može dodijeliti ovlasti za rad sa sustavom.

 

Slika 1. Prozor Osoba

Na ovoj stranici:

Dodjela prava autentikacije na sustav novom korisniku pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta

Samo korisnici koji imaju postavljeno AAI korisničko ime na ustanovi mogu postati novi korisnici koji će se autenticirati pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

 Nakon dohvata podataka u prozoru Osoba, potrebno je odabrati opciju Alati AAI Dodavanje novog korisnika.

 • Nakon odabira opcije Dodavanje novog korisnika pojavljuje se sljedeća obavijest:


Slika 2. Dodavanje novog korisnika

 • Ako se želi dodati novog korisnika ISVU koji će za autentikaciju korisiti AAI@EduHr elektronički identitet potrebno je odabrati 'Da', nakon čega se pojavljuje prozor s obavijesti za korisnika kojeg se može ispisati i dostaviti korisniku.

Alati - AAI

Omogući AAI autentikaciju - opcija pomoću koje se prikazanoj osobi na ustanovi omogućuje autentikacija u ISVU samostojeće module putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
Opciju je moguće koristiti kad je omogućena autentikacija na razini ustanove, osoba ima AAI korisničku oznaku, aktivan je korisnik i ne koristi AAI za autentikaciju (autentikacija joj još nije omogućena) te ako nije započeta neka druga akcija u prozoru.

Onemogući AAI autentikaciju - opcija pomoću koje se prikazanoj osobi na ustanovi onemogućuje autentikacija u ISVU samostojeće module putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
Opciju je moguće koristiti kad je omogućena autentikacija na razini ustanove, osoba ima AAI korisničku oznaku, aktivni je (ili je bila) korisnik i koristi AAI za autentikaciju (autentikacija joj je omogućena) te ako nije započeta neka druga akcija u prozoru.

Automatsko omogućavanje AAI autentikacije? - opcija za uključivanje/isključivanje automatskog omogućavanja autentikacije u ISVU samostojeće module putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta pri dodjeli funkcija za rad sa samostojećim modulima.
Ako je automatsko omogućavanje AAI autentikacije uključeno (postavljena kvačica):

 • Kod ponovnog aktiviranja neaktivnog korisnika koji ima AAI korisničku oznaku i ne koristi AAI za autentikaciju automatski će mu se omogućiti autentikacija, ako mu je pri tom aktivirana bar jedna funkcija za rad sa samostojećim modulima.
 • Kod aktiviranja/deaktiviranja funkcija za rad sa sustavom za korisnika koji ima AAI korisničku oznaku i ne koristi AAI za autentikaciju, ako je aktivirana bar jedna funkcija za rad sa samostojećim modulima, automatski će mu se omogućiti autentikacija.

U slučaju pogreške kod aktiviranja/deaktiviranja funkcija za rad sa sustavom, autentikacija neće biti omogućena.

Automatsko onemogućavanje AAI autentikacije? - opcija za uključivanje/isključivanje automatskog onemogućavanja autentikacije u ISVU samostojeće module putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta pri ukidanju funkcija za rad sa samostojećim modulima.
Opcije za uključivanje/isključivanje se mogu koristiti prije pokretanja i nakon završetka akcija u prozoru (opcije su onemogućene ako je neka akcija u tijeku).
Ako je automatsko onemogućavanje AAI autentikacije uključeno (postavljena kvačica):

 • Kod deaktiviranja aktivnog korisnika koji ima AAI korisničku oznaku i koristi AAI za autentikaciju automatski će mu se onemogućiti autentikacija.
 • Kod aktiviranja/deaktiviranja funkcija za rad sa sustavom za korisnika koji ima AAI korisničku oznaku i koristi AAI za autentikaciju, ako su deaktivirane sve (ili nema ni jedne) funkcije za rad sa samostojećim modulima, automatski će mu se onemogućiti autentikacija.

U slučaju pogreške kod aktiviranja/deaktiviranja funkcija za rad sa sustavom, autentikacija neće biti onemogućena.Dodjela ovlasti korisnicima


ISVU koordinator može evidencijom zapisa u okviru Dodijeljene funkcije za rad sa sustavom dodijeliti korisnicima ovlasti za rad sa sustavom. Ovlasti na sustavu dodjeljuju se odmah nakon evidencije zapisa, a korisnici odmah mogu obavljati akcije na sustavu u skladu s dodijeljenim ovlastima. Pomoću opcije Obavijest o dodijeljenim ovlastima može se napraviti izvještaj o ovlastima korisnika koji se može ispisati i dostaviti korisniku na uvid.

 

Slika 6. Ispis ovlasti korisnika. 

Podaci o prozoru Osoba


Prozor se sastoji od pet okvira:

 • podaci o osobi
 • osoba u ustanovi
 • ustanova na kojoj osoba ima dozvolu
 • dodijeljene funkcije za rad sa sustavom
 • dodijeljene ovlasti nad podacima

Podaci o osobi


Slika 6.
Podaci o osobi


Osoba - Podaci o zaposlenoj osobi (ime, prezime)

Matična ustanova - Ustanova u kojoj je osoba u radnom odnosu.

Ustanova s pravom izmjene - Ustanova koja ima pravo izmjene podataka o osobi

Korisničko ime - Korisničko ime osobe.

Osoba u ustanovi

 
Slika 7.
Podaci o osobi u ustanovi


Ustanova, Uža ustr. jedinica - Podaci o ustanovi u kojoj je osoba zaposlena.

Status zaposlenja, Zaposlenje aktivno do - Podaci o zaposlenju osobe.

Broj sobe - Broj sobe osobe na ustanovi

Telefon na poslu, URL - Kontakt - podaci osobe

AAI e-mail -  Službeni mail osobe na visokom učilištu. Generira se prema predlošku u prozoru Parametri ustanove - Algoritmi za AAI.

AAI korisnička oznaka- jedinstvena korisnička oznaka osobe u sustavu AAI@EduHr. Koristi se pri interinstitucionalnoj autentikaciji. Generira se prema predlošku u prozoru Parametri ustanove – Algoritmi za AAI. Ako ustanova koristi AAI@EduHr za autentikaciju na ISVU, a ne koristi vezu između AAI i ISVU u ovom prozoru moguće je i postaviti AAI@EduHr korisničku oznaku osobe koja će se koristiti za autentikaciju.

AAIuid - identifikator korisnika kojim se identificira osoba na matičnoj ustanovi. Može se rabiti za autentikaciju pri korištenju raznih resursa te institucije (resurs=objekt kojem korisnik želi pristupiti; može biti računalna mreža, sustav, Web sjedište, aplikacija isl.). Generira se prema predlošku u prozoru Parametri ustanove – Algoritmi za AAI.

MjestoAdresa - Podaci o mjestu u kojem je osoba zaposlena.

Ustanova na kojoj osoba ima dozvolu

 
Slika 8.
Podaci o ustanovi na kojoj osoba ima dozvolu za rad


Korisnik, opis korisnika -  Oznaka i ime korisnika na kojeg se odnosi dozvola.

Ustanova, naziv ustanove - Šifra i naziv ustanove na kojoj osoba ima ovlasti za rad s ISVU modulima.

Datum od, datum do - Datum od kad osoba ima ovlasti za rad da ISVU modulima, te datum do kada, ako su ukinute ovlasti. To mogu biti jedino datumi koji su bili u trenutku dodijele odnosno ukidanja ovlasti. Evidencijom datuma do ukidaju se sve dodijeljene funkcije korisnika.

Dodijeljene funkcije


 

 Slika 9. Podaci o dodijeljenim funkcijama za rad sa sustavom


Šifra funkcije, opis funkcije - Šifra i opis funkcije koju se želi dati osobi za rad.

Datum od, datum do - Datum od kad osoba ima ovlasti za rad da ISVU modulima, te datum do kada, ako su ukinute ovlasti. To mogu biti jedino datumi koji su bili u trenutku dodjele, odnosno ukidanja ovlasti, tj. trenutni datum.


 • Neovisno o tome da li je za visoko učilište omogućena autentikacija putem AAI ili nije, ISVU koordinator može ažurirati dozvole za sve korisnike koji imaju izrađena ISVU korisnička imena.
 • Dozvola se dodaje pomoću akcije unosa i dodavanja retka s odgovarajućom dozvolom i trenutnim datumom u polje Datum od, a ukida postavljanjem trenutnog datuma u polje Datum do u redak s odgovarajućom dozvolom.
 • Nakon potvrde akcije, ažurira se desni okvir Dodijeljene ovlasti nad podacima, te se u njemu prikazuju propuštene dozvole na bazi, odnosno iz njega se brišu ukinute dozvole na bazi.
 • Jedine dozvole koje se ne propuštaju na bazi i ne prikazuju u desnom okviru Dodijeljene ovlasti nad podacima su:
  931 - Izrada DISIS pdf-ova na temelju izrađenih XML-ova
  909 - Rad s Nastavničkim portalom.

Imenovanja osoba ISVU koordinatorima i dalje odrađuje ISVU Centar potpore te nam je za navedene osobe potrebno poslati poštom odluku o imenovanju ISVU koordinatorom.


Dodijeljene ovlasti nad podacima

 
Slika 10.
Podaci o dodijeljenim ovlastima nad podacima


Šifra, naziv vrste ovlasti - Šifra i naziv ovlasti koje osoba trenutno ima.


Dozvole u ISVU:

Šifra funkcije u ISVU

Opis funkcije

Objašnjenje

 6

Koordinator u ISVU

Ovlaštenje za rad sa svim podacima u ISVU modulima.

19 (dozvolu nije moguće aktivirati)

Zamjenik kooridnatora

Dozvola više nije u uporabi, ako postoje korisnici koji ju posjeduju -  takvi korisnici nemaju potpune koordinatorske dozvole. Dozvola 6 je jedina prava dozvola za koordinatore koja omogućuje sve akcije. 

26

Evidencija ispitnog roka u Ispitnoj evidenciji

Evidencija ispitnih rokova u modulu Ispiti.

 900

Rad s dozvolama za korisnike

Rad s dozvolama za korisnike 
Pregled temeljnih kataloga 
Pregled nastavnog programa 
Evidencija dozvola za predmet na VU 
Evidencija pravila o ispitu pred povjerenstvom za VU 
Ispis lozinki za djelatnika 
Pregled podataka o djelatnicima 
Evidencija dozvola za mentora 
Ispis izvještaja o dozvolama djelatnika 
Evidencija računala 
Zatraživanje i generiranje dozvola 
Evidencija dozvola za rad s podacima vezanim uz smjer 
Evidencijom dozvola nad predmetima definira se koji djelatnik može pregledavati podatke ili raditi s podacima kojeg predmeta u aplikacijama ISVU Ispiti, te Nastavnički portal. 
ISVU Koordinatoru i zamjeniku koordinatora, u navedenim aplikacijama, omogućen je rad s podacima svih predmeta visokog učilišta.

901

Rad s podacima o ustroju visokog učilišta

Rad s podacima o ustroju visokog učilišta 
Pregled temeljnih kataloga 
Kadrovska evidencija parametara ustanove

902

Rad s podacima o zaposlenicima

Rad s podacima o zaposlenicima (JMBG, OIB, ime, prezime, trenutno zvanje, radno mjesto, odjel, stručna sprema, akademski stupanj) 
Pregled temeljnih kataloga 
Kadrovska evidencija djelatnika

903

Rad s podacima o nastavnom programu

Rad s podacima o nastavnom programu 
Pregled temeljnih kataloga 
Opisivanje strukture studija, predmeta, nositelja itd. 
Pregled nastavnog programa 
Održavanje podataka o ustrojbenim jedinicama bez nadređene 
Objavljivanje na webu opisa ustrojstvenih jedinica 
Objavljivanje na webu nastavnog programa 
Evidencija diplomskih za VU 
Evidencija školarina na visokom učilištu 
Evidencija pravila izbora mentora/predmeta/teme

904

Rad s podacima o nastavnom planu

Rad s podacima o nastavnom planu 
Pregled temeljnih kataloga 
Evidencija rokova za VU (unos i brisanje) 
Evidencija akademskog kalendara 
Otključavanje rokova i pregled zaključanih rokova na VU 
Ažuriranje grupa za nastavu (za VU) - studenti 
Objavljivanje na webu kalendara nastave 
Unos slobodnih rezervacija 
Evidencija tjedana nastave 
Pregled ispita na VU 
Definiranje i obrada ankete na VU
ispitni rokovi: ova dozvola omogućuje evidenciju ispitnih rokova samo u aplikaciji ISVU Studiji i studenti

905

Rad s podacima o studentima  i upisima

Rad s podacima o studentima i upisima 
Pregled temeljnih kataloga 
Upis godine (semestra) 
Pregled podataka iz studentske 
Ispis lozinki za studomat 
Izdavanje potvrda u studentskoj službi 
Evidencija diplomskih za VU 
Pregled grupa za nastavu 
Rad sa zabranama iz vanjskih sustava 
Rad s podacima o mobilnosti studenta i priznavanje - za VU

Evidencija rješenja o provođenju ili oslobođenju od ispita pred povjerenstvom

906

Rad s podacima o ispitima

Rad s podacima o ispitima 
Pregled temeljnih kataloga 
Zavodska evidencija 
Promjena grupe studenta (za zavod) 
Unos slobodnih rezervacija 
Evidencija diplomskih za Zavodsku 

907

Rad s podacima o satnici

Rad s podacima o satnici 
Pregled temeljnih kataloga 
Pregled nastavnog programa 
Promjena grupe studenta (za zavod) 
Izrada rasporeda sati

908

Rad s podacima o školarinama

Rad s podacima o školarinama 
Evidencija školarina za studente

909

Rad s Nastavničkim portalom

Unošenje, ažuriranje i jamstvo točnosti sljedećih podataka u web aplikaciji Nastavnički portal:- tjedni plan nastave za predavanja i vježbe- opis predmeta i popis literature - unos ocjena usmenog dijela ispita - diplomski zadaci

910

Rad s Skladištem podataka

Rad sa Skladištem podataka, izrada izvještaja iz skladišta. Nakon evidentiranja dozvole pristup Skladištu podataka će biti omogućen od idućeg dana.

911

ISVU sistem inženjer

Pregled temeljnih kataloga 
Print server 
Evidencija računala

914Rad s poslijediplomskim studijimaRad u aplikaciji Poslijediplomski studiji

Djelatnici Centra potpore ISVU-a rade samo imenovanja i razrješenja koordinatora za ISVU. 

Primjer predloška možete preuzeti na sljedećoj poveznici: imenovanje/razrjesenje.rtf

Na jednoj ustanovi može biti više koordinatora za ISVU.

Imenovanje i razrješenje stupaju na snagu danom zaprimanja i urudžbiranja dokumenta. Nije moguće postaviti datum u prošlosti ili datum u budućnosti (npr. stupio je na snagu prije dva mjeseca ili stupa na snagu za 4 mjeseca). 

Potpisanu i ovjerenu odluku o imenovanju koordinatora treba poslati poštom na adresu: 


Sveučilišni računski centar
Sektor za informacijske sustave
ISVU Centar potpore

Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

 • No labels