Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Članke u XML formatu je moguće objaviti u Hrčak na dva načina:

 1. Objava cjelovitog broja (svih članaka) odjednom - koristi se kada uredništvo ima sve članke u XML formatu te želi kreirati potpuno novi broj na Hrčku i objaviti sve članke unutar njega
 2. Objava pojedinačnih članaka (jednog ili više njih) - koristi se kada uredništvo želi ažurirati već prethodno objavljen članak. 
  • (warning) Važno (warning) Naknadna objava pojedinačnog članka u XML-u će pregaziti prethodno objavljeni članak i sve unesene podatke.


Postupak pakiranja članaka u XML formatu za objavu na Hrčku je isti za oba slučaja do koraka 6:


 1. IZRADA 
  Za svaki članak je potrebno izraditi zasebni XML dokument prema uputama predlošku članka. (warning)1 članak = 1 XML (warning)

 2. VALIDACIJA 
  Svaki pripremljen XML dokument preporučujemo preporučamo validirati prije dostave u Hrčak. Validacija se može izvršiti na stranici PMC XML Validator.

 3. IMENOVANJE XML-a
  Nakon validacije, svaki XML je potrebno imenovati prateći sljedeće pravilo:

  Info
  iconfalse

  casopis-vol-str.xml


  casopis
  - Skraćeni naziv časopisa bez razmaka, bez dijakritičkih znakova

  vol - Volumen/svezak časopisa

  str - Početna stranica članka


  Primjer: actaclincroat-55-208.xml


 4. IMENOVANJE SLIKA I DODATNIH MATERIJALA
  Slike
   koje se pojavljuju u članku, kao i dodatne materijale (supplementary material), potrebno je dostaviti kao zasebne dokumente. Svaku sliku ili dodatak XML-u je potrebno imenovati prateći sljedeće pravilo:

  Info
  iconfalse

  casopis-vol-str-VrstaBr.ext


  casopis - Skraćeni naziv časopisa bez razmaka, bez dijakritičkih znakova

  vol - Volumen/svezak časopisa

  str - Početna stranica članka

  Vrsta - Vrsta dodatka: g ("graphic" - slika, fotografija, formula...), s ("supplementary material" - csv dokument, tekstualni dokument, video...)

  Br - Broj dodatka prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu

  ext - Format dodatka (ovaj podatak nije potrebno ručno upisivati)


  Primjer: actaclincroat-55-208-g1.png


  (warning) Preporučuje Preporuča se dostavljati slike u visokoj rezoluciji u formatima TIFF (.tif, .tiff), PNG (.png) te EPS (.eps), a dozvoljeni format je i JPEG (.jpg, .jpeg).  Za slike u TIFF i EPS formatu se prilikom dostave automatski izrađuje slika u JPEG formatu identične veličine i ona se koristi u prikazu rada.  Slika širine veće od 570 piksela prikazuje se na sučelju Hrčka u širini od 570 piksela, a slika širine 570 piksela i manje prikazuju se u izvornoj širini.  Za formule i jednadžbe se ne preporučuje korištenje slika, već jezika LaTeX ili MathML.  

   
 5. IMENOVANJE PDF-a ČLANKA
  Osim XML dokumenata (članaka) i dodatnih dokumenata (slika, grafika...), u Hrčak je potrebno dostaviti obavezno objaviti i PDF dokumente članaka. PDF dokument članka je potrebno imenovati prateći sljedeće pravilo:

  Info
  iconfalse

  casopis-vol-str-jez.pdf


  casopis
  - Skraćeni naziv časopisa bez razmaka, bez dijakritičkih znakova

  vol - Volumen/svezak časopisa

  str - Početna stranica članka

  jez - dvoslovna oznaka jezika (hr, en...) prema ISO639-1 standardu.


  Primjer: actaclincroat-55-208-en.pdf


 6. POHRANJIVANJE U MAPE (FOLDERE)
  Nakon pripreme i pravilnog upisivanja naziva svih potrebnih dokumenata za objavu, oni se grupiraju i pohranjuju u mape (foldere) ovisno o načinu na koji ih želite objaviti, a koji su navedeni na vrhu ove stranice:


  • ako želite objaviti novi cjeloviti broj (sve članke) odjednom, potrebno je sve pripremljene dokumente grupirati u jednu mapu, od nje napraviti ZIP datoteku te ju imenovati prateći sljedeće pravilo:

   Info
   iconfalse

   casopis-vol-br.zip

   (warning) cjeloviti broj odjednom se objavljuje kada se kreira novi, nepostojeći broj.


  • ako želite objaviti članak po članak pojedinačno(jedan ili više njih) pojedinačno, potrebno je sve dokumente pojedinog članka grupirati u jednu mapu te od nje napraviti ZIP datoteku. Svaki članak (XML + slike + PDF) će biti zasebna ZIP datoteka koju ćete imenovati prateći sljedeće pravilo:

   Info
   iconfalse

   casopis-vol-str.zip

   (warning) članak po članak se objavljuje u slučajevima kada je potrebno ažurirati već objavljeni rad ili radove. 7. OBJAVA
  Nakon pripremanja ZIP datoteka, objavite ih na Hrčku na sljedeći način, ovisno o tome imate li spreman cjeloviti broj ili pojedinačne članke:


  • Objava cjelovitog broja (svih članaka) odjednom

   Kreirajte U admnistratorskom sučelju Hrčka kreirajte novi broj časopisa (odabirom opcije Dodaj novi broj u administratorskom sučelju Hrčka), a potom kliknite na poveznicu "Promijeni/Dodaj novi članak" Image Added uz novododani broj. Pojavit će se kućica za uvoz članaka "Uvoz članaka iz JATS XMLa"Pronađite i odaberite polje JATS datoteka te odaberite Choose File. Pronađite na svom računalu ZIP datoteku koja sadržava sve članke broja skupa sa dodatnim materijalima kao što su PDF-ovi, slike i sl. te kliknite na gumb "Promijeni" Spremi. Ukoliko je uvoz prošao bez greške u sučelju će se pojaviti članci sa svim pripadajućim metapodacima. Pregledajte je li sve u redu i po potrebi ažurirajte podatke. Ukoliko više puta napravite uvoz podataka iz ZIP datotekeputa objavite ZIP datoteku cjelovitog broja, članci koji su već kreirani će biti osvježeni sa novim podacima, a oni koji ne postoje će biti kreirani.

  • Objava pojedinačnih članaka u XML formatu
   Za svaki članak moguće je pohraniti XML koji će onda biti moguće dohvatiti sa portala. Slično kao kod uvoza svih članaka broja i ovdje je 
   potrebno pronaći U administratorskom sučelju Hrčka kliknite na poveznicu Image Added u stupcu Uređivanje brojeva, a potom kliknite na poveznicu Image Added uz broj za koji ste pripremili članke. Na vrhu stranice pronađite poveznicu Članci te kliknite na nju. Pronađite članak kojeg ste pripremili u XML formatu te pored njega u stupnu JATS XML odaberite Choose File. Pronađite na svom računalu ZIP datoteku koja sadržava osim XML-a i sve ostale dokumente te kliknuti na gumb "Promijeni".  XML datoteku s dodatnim materijalima kao što su PDF-ovi, slike i sl. te kliknite na gumb Spremi. Pregledajte je li sve u redu i po potrebi ažurirajte podatke.