U prozoru Pravila za slanje poruka, moguće je definirati kojoj ulozi će se slati koja poruka,u trenutku kada postupak uđe u određeni status.

Slika 1. Prozor Pravila za slanje poruka

 

U prozoru su dostupni sljedeći podaci:

Okvir Status verzije postupka vrednovanja

Vrsta postupka - Naziv postupka za koji se želi evidentirati pravilo za slanje poruka.

Verzija - Verzija postupka za koji se želi evidentirati pravilo za slanje poruka.

Vrijedi od/do - Datum od kada do kada je aktivna verzija postupka.

Šifra i opis statusa - Jedinstvena šifra i opis statusa, prema podacima definiranim u prozoru Status za verziju vrste postupka.

Faza kojoj pripada status - Naziv faze u kojoj se nalazi određeni status.

Okvir Pravila za slanje poruka pri ulasku postupka u status

Uloga koja prima poruku - Naziv uloge koja prima poruku. Uloga se definira u katalogu Uloga.

Poruka - Naziv poruke koji se šalje ulozi kada postupak uđe u određeni status. Nazi poruke se definira u prozoru Predložak za poruke.

 

  • No labels