Tip dvorane

Tip dvorane je katalog koji sadrži oznake i opise tipova dvorana na visokim učilištima u sustavu ISVU.

Katalog Tip dvorane nalazi se u modulu Studiji i studenti i u modulu Raspored sati. U modulu Studiji i studenti prozor kataloga se pokreće odabirom izbornika Nastavni plan, zatim odabirom podizbornika Katalozi, te na kraju odabirom opcije Tip dvorane. U modulu Raspored sati katalog se pokreće odabirom izbornika Zajednički katalozi i opcije Tip dvorane.

Korisnik ne može unositi nove tipove dvorana, niti mijenjati ili brisati postojeće tipove dvorana. Evidenciju novog tipa dvorane ili izmjenu postojećih podataka obavlja Centar potpore.
Na ovoj stranici:

Katalog Tip dvorane (slika 1) sadrži sljedeća polja:

 • oznaka tipa dvorane - slovna oznaka koja jednoznačno određuje tip dvorane

 • opis tipa dvorane - opis tipa dvorane određene oznakom

 

Slika 1. Katalog Tip dvorane


U katalogu Tip dvorane su evidentirani sljedeći tipovi dvorana:


Slika 2. Lista tipova dvorana evidentiranih u katalogu Tip dvorane


Vrsta dana

Vrsta dana je katalog koji sadrži podatke o vrstama dana koji se evidentiraju u kalendarima visokih učilišta u sustavu ISVU.

Katalog Vrsta dana nalazi se u modulu Studiji i studenti, a pokreće se odabirom izbornika Nastavni plan, zatim odabirom podizbornika Katalozi, te opcije Vrsta dana.

Korisnik u ovom katalogu ne može unositi nove vrste dana, niti mijenjati ili brisati postojeće vrste dana. Evidenciju nove vrste dana ili ustrojstvene jedinice koja ima dozvolu unosa neke vrste dana, te izmjenu i brisanje postojećih podataka obavlja Centar potpore.

Za svaku se vrstu dana definira način prikaza u kalendaru, te koje vrste ustrojstvenih jedinica imaju pravo unosa, izmjene i brisanja pojedinih vrsta dana.

U primjeru na slici 3 vrstu dana Održavanje nastave, može definirati ustrojstvena jedinica koja je po vrsti: visoka škola, fakultet, umjetnička akademija, sveučilišni odjel, veleučilišni odjel ili odjelno organizirano sveučilište.


Slika 3. Katalog Vrsta dana


Gornji okvir kataloga sastoji se od sljedećih polja:

 • šifra vrste dana - broj koji jednoznačno određuje vrstu dana

 • opis vrste dana - opis vrste dana određene šifrom

 • radni dan - oznaka da li je dan radni ili ne.Npr. neradni dan su blagdani u Republici Hrvatskoj, a Sjednica vijeća visokog učilišta je radni dan

 • održavanje nastave -  oznaka da li se na taj dan održava nastava (Da /Ne). Npr. vrsta dana Praznik za studente je radni dan, ali se ne održava nastava

 • potrebno definirati za zaključavanje kalendara - oznaka da li je potrebno definirati određenu vrstu dana kako bi se kalendar mogao zaključatiNpr. da bi visoko učilište moglo zaključati kalendar mora definirati dane koji su po vrsti Održavanje nastave

 • prioritet prikaza - broj koji označava prioritet pri prikazu vrste dana na kalendaru.Manji broj predstavlja veći prioritet, npr. vrsta dana Akademska godina ima najveći prioritet pri prikazu na kalendaru, jer joj je prioritet 1.

Prioritet vrste dana se koristi pri definiciji kalendara visokog učilišta. Ovisno o tome kako visoko učilište definira kalendar, neki dani se mogu preklapati, npr. na isti datum može pasti Dan visokog učilišta (koji ima prioritet 4) i Dodatni ispitni rok (koji ima prioritet 10). Takav će datum na kalendaru biti prikazan bojom one vrste dana koja ima veći prioritet (u primjeru je to Dan visokog učilišta)

 • tip dana- tip dana može biti:
  • opći dan
  • dan neovisan o rednom broju semestra
  • dan ovisan o rednom broju semestra
 • dozvoljeni broj pojavljivanja - minimalno i maksimalno - dozvoljeni broj pojavljivanja pojedine vrste dana unutar pojedinog semestra (ako je dan ovisan o rednom broju semestra) ili dozvoljeni broj pojavljivanja pojedine vrste dana unutar akademske godine (ako je dan opći ili neovisan o rednom broju semestra)

Svaka vrsta dana se unutar akademske godine ili semestra (ovisno o tome da li je vrsta dana neovisna o rednom broju semestra ili nije) može unijeti iz intervala od minimalno do maksimalno puta. Ako su minimalni i maksimalni dozvoljeni broj pojavljivanja jednaki, znači da se ta vrsta dana mora unijeti u kalendar točno taj broj puta (npr. Dan rektora je točno jednom unutar jedne akademske godine)

 • ime fonta- ime fonta kojim će biti prikazana pojedina vrsta dana u kalendaruMoguće je odabrati između sljedećih fontova:
  • sanserif
  • serif
  • monospaced
 • stil fonta- stil fonta kojim će biti prikazana pojedina vrsta dana u kalendaruMoguće je odabrati između sljedećih stilova:
  • plain
  • italic
  • bold
  • bold-italic
 • boja teksta - boja teksta prikazana kao heksadecimalna brojevna konstanta

 • boja pozadine - boja pozadine prikazana kao heksadecimalna brojevna konstanta 

U katalogu su evidentirana tri tipa dana:

 • opći dani
  • šifra 1 - akademska godina
  • šifra 3 - praznik za studente
  • šifra 4 - sjednica vijeća visokog učilišta
  • šifra 5 - dan visokog učilišta
  • šifra 6 - blagdan Republike Hrvatske
  • šifra 7 - neradni dan u Republici Hrvatskoj
  • šifra 8 - dan rektora
 • dani neovisni o rednom broju semestra
  • šifra 9 - upis na visoko učilište u tekuću akademsku godinu
  • šifra 10 - upis u tekuću akademsku godinu
  • šifra 11 - zimski ispitni rok
  • šifra 12 - ljetni ispitni rok
  • šifra 13 - jesenski ispitni rok
  • šifra 14 - dodatni ispitni rok
  • šifra 15 - kritični ispitni rok
  • šifra 19 - upis na visoko učilište u sljedeću akademsku godinu
  • šifra 20 - upis u sljedeću akademsku godinu
 • dani ovisni o rednom broju semestra
  • šifra 2 - održavanje nastave
  • šifra 16 - upis izbornih predmeta za tekuću akademsku godinu
  • šifra 17 - upis izbornih predmeta za sljedeću akademsku godinu
  • šifra 18 - upis izbornih i društvenih predmeta
  • šifra 22 - upis predmeta iz više nastavne godine (za tekuću akademsku godinu)
  • šifra 23 - upis predmeta iz više nastavne godine (za sljedeću akademsku godinu)


 Ustrojstvene jedinice koje imaju dozvolu unosa vrste dana

Administrator ISVU definira koja vrsta ustrojstvene jedinice može unositi koje vrste dana (npr. sveučilište može unositi Dan rektora, a visoko učilište ne može).

Svaka ustrojstvena jedinica u svom kalendaru može definirati samo one vrste dana za koje ima dozvolu. Pri generiranju kalendara za neku ustrojstvenu jedinicu koriste se svi dani koje je ona sama definirala, te dani koje su definirale njoj nadređene ustrojstvene jedinice (izravno ili posredno nadređene).

Vrsta ustrojstvene jedinice država je ustrojstvena jedinica koja je nadređena svim drugim ustrojstvenim jedinicama (izravno ili posredno). Država (zapravo Centar potpore, kao administrator ISVU) definira blagdane i neradne dane, te početak i završetak akademske godine.

Ljetni, zimski i jesenski ispitni rokovi su zakonom propisani ispitni rokovi, a ujedno su i rokovi na kojima se polaže najviše ispita, te se i statistike o broju položenih ispita najčešće baziraju na tim rokovima. Zbog toga se ti rokovi promatraju zasebno (kao posebne vrste dana), a ostali će rokovi po vrsti dana biti dodatni rokovi (npr. rokovi u 4., 5. mjesecu) ili kritični rokovi (dekanski rok).

Donji okvir prozora Vrste dana sadrži sljedeća polja:

 • šifra - šifra vrste ustrojstvene jedinice koja ima dozvolu unosa vrste dana prikazane u gornjem dijelu prozora
 • naziv - naziv vrste ustrojstvene jedinice

 Pravila vezana uz evidenciju dana u akademskom kalendaru

Za svaku vrstu dana definiran je minimalan i maksimalan broj koliko se puta ta vrsta dana može pojaviti unutar akademske godine ili semestra. Za dane ovisne o rednom broju semestra, dozvoljeni broj pojavljivanja se odnosi na broj pojavljivanja te vrste dana unutar semestra, a za sve ostale dane, na dozvoljeni broj pojavljivanja unutar akademske godine.

Mjesec

Katalog se nalazi u modulu Studiji i studenti, a pokreće se odabirom izbornika Nastavni plan , a zatim opcije Mjesec unutar podizbornika Katalozi.

Katalog Mjesec sadrži popis kalendarskih mjeseci i njihove nazive na stranim jezicima.

Katalog Mjesec, prikazan na slici 4, sadrži sljedeća polja:

 • redni broj mjeseca - redni broj kalendarskog mjeseca u godini

 • naziv mjeseca - naziv mjeseca na pretpostavljenom jeziku (hrvatskom)

 • naziv mjeseca na ostalim jezicima - naziv mjeseca na ostalim jezicima


Slika 4. Katalog Mjesec


Jezici na kojima se pojavljuju nazivi mjeseci navedeni su u katalogu Jezik izbornika Zajednički katalozi u modulu Studiji i studenti.

U toj tablici pretpostavljeni jezik može biti promijenjen na bilo koji od postojećih. Inicijalno je postavljeno da je pretpostavljeni jezik hrvatski i taj podatak nije potrebno mijenjati u većini primjena.


Naziv mjeseca - u padežu


Katalog Naziv mjeseca - u padežu sadrži nazive kalendarskih mjeseci na raznim jezicima u pojedinim padežima.

Prozor kataloga se pokreće odabirom izbornika Nastavni plan, a zatim opcije Naziv mjeseca - u padežu podizbornika Katalozi u modulu Studiji i studenti.

Deklinirani nazivi mjeseci se koriste prilikom generiranja sadržaja potvrda da bi se na potvrdi ispisali u odgovarajućem padežu.

Prozor kataloga Naziv mjeseca - u padežu sastoji se od dva okvira (slika 5):

 • kalendarski mjesec
 • nazivi u padežima


Slika 5. Katalog Naziv mjeseca - u padežu


Gornji okvir kataloga sastoji se od sljedećih polja:

 • mjesec - redni broj i naziv kalendarsko mjeseca na hrvatskom jeziku

Donji okvir kataloga sadrži sljedeća polja:

 • jezik - oznaka jezika na kojem se unosi naziv kalendarskog mjeseca

 • padež, naziv padeža - oznaka i naziv padeža u kojem se unosi naziv mjeseca.Ovi se podaci, zajedno sa oznakom jezika, moraju nalaziti u katalogu Padeži za jezik (u izborniku Zajednički katalozi)

 • naziv mjeseca u padežu - naziv odabranog mjeseca za odabrani jezik i padež

Kategorija održane nastave

Katalog Kategorija održane nastave sadrži popis svih vrsta održane nastave koje se koriste pri evidenciji održavanja nastave, u prozoru Održana nastava.

Slika 6. Katalog Kategorija održane nastave

U katalogu Kategorija održane nastave evidentirane su sljedeće kategorije održane nastave.Slika 7.
Lista kategorija održane nastave 

Korisnik ne može unositi nove kategorije održane nastave, niti mijenjati ili brisati postojeće kategorije. Evidenciju nove kategorije održane nastave ili izmjenu postojeće obavlja Centar potpore.


Save

Save

 • No labels