Katalog Jezik sadrži osnovne podatke o jezicima na kojima će nazivi vrijednosti pojedinih atributa unutar ostalih prozora aplikacije biti prikazani.

Višejezičnost aplikacije uvedena je kako bi se pratile vrijednosti određenih atributa na raznim jezicima (npr. nazivi država, nazivi predmeta i sl. pojavljuju se na hrvatskom, ali i na drugim svjetskim jezicima).

Nužnost uvođenja naziva na raznim jezicima potaknuta je uključivanjem u ECTS sustav bodovanja, što je međunarodni sustav vrednovanja pojedinih kolegija na visokim i višim učilištima. ECTS sustav bodovanja svakom kolegiju, odnosno predmetu pridružuje određen broj bodova prema međunarodnim standardima, analogno broju bodova koje takav ili sličan kolegij nosi na drugim svjetskim visokim i višim učilištima. Kako bi pri međunarodnoj razmjeni nastavnih programa pojedinih sveučilišta i viših škola bila moguća usporedba, za svaki je predmet potrebno njegov naziv prikazati na više svjetskih jezika.

Analogno uvođenju naziva predmeta na svjetskim jezicima, za sve atribute koji prikazuju nazive koji su različiti na raznim jezicima omogućen je unos naziva i na pretpostavljenom, ali i na ostalim svjetskim jezicima (npr. vidjeti katalog Država ).

Prozor kataloga Jezik (prikazan na slici 1.) otvara se odabirom izbornika Zajednički katalozi, a zatim odabirom opcije Jezik.


Slika 1. Prozor Jezik

U prozoru su prikazani sljedeći podaci:

Oznaka jezika - Dvoslovna kratica (malim slovima) koja jednoznačno određuje jezik.

Naziv jezika - Naziv jezika na hrvatskom jeziku.

Zastava - Slika koja prikazuje zastavu pojedine države u kojoj je to izvorno službeni jezik.

Redni broj za prikazivanje - Redni broj koji označava na kojem će mjestu u listi biti prikazan naziv na tom jeziku (u prikazima gdje se pojavljuju višejezični nazivi).

Pretpostavljeni jezik - Za trenutačno prikazani jezik određuje hoće li biti pretpostavljen, odnosno hoće li se na tom jeziku prikazivati nazivi u prikazima gdje se ne pojavljuju višejezični nazivi. U nekom trenutku samo jedan jezik može biti pretpostavljen. Iz liste je potrebno izabrati Da/Ne (Da - jezik će biti pretpostavljen, Ne - jezik neće biti pretpostavljen). Inicijalno je postavljeno da je pretpostavljeni jezik hrvatski i taj podatak nije potrebno mijenjati u većini primjena.

  • No labels