Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U ovom prozoru se evidentiraju oni informacijski sustavi koji će pristupati ISVU kroz REST API.

Za svaki informacijski sustav se evidentiraju osnovni opisni podaci (naziv, opis...), a osim njih, ključni su podaci tip (lokalni i višeinstitucijski) i vlasnik sustava (ustanova).

Slika 1. Izgled prozora Informacijski sustavi za REST API


Na ovoj stranici:

Šifra - Šifru generira sustav i korisnik je ne može promijeniti. Ona na jedinstven način određuje informacijski sustav.

Kratica - Upisuje se kratica informacijskog sustava, odnosno znakovni niz maksimalne duljine 15 znakova.

Naziv -  Naziv informacijskog sustava koji može imati najviše 60 znakova.

Tip - Tip informacijskog sustava. Može biti lokalni i višeinstitucijski.

Lokalni sustav je onaj kojega će koristiti samo vlasnik, odnosno učilište uključeno u ISVU. On pristupa samo podacima tog učilišta, i evidentira ga sama ustanova.

Višeinstitucijski sustav može pristupati podacima onih učilišta koja to sama dopuste (što se evidentira u okviru Dozvole ustanova za višeinstitucijski informacijski sustav). Ovaj tip sustava evidentira Centar potpore ISVU temeljem dobivene dokumentacije. 

Vlasnik - Ustanova koja je vlasnik informacijskog sustava. 

Kratki opis - Kratki opis informacijskog sustava koji može imati najviše 100 znakova.

Dugi opis - Dugi opis informacijskog sustava.

URL s informacijama o sustavu - URL s informacijama o sustavu.

Login za prijavu u sustav - Sustav generira korisničko ime (login) koje će ovaj informacijski sustav koristiti za pristup podacima. Detaljnije u poglavlju Podaci za pristup (korisničko ime i lozinka).

Dozvoljeni IP raspon za klijenta - Raspon IP adresa s kojih je dozvoljena obrada zahtjeva. Detaljnije u poglavlju Ograničavanje pristupa informacijskom sustavu REST API sučelju.

Kontakt email - Email adresa za kontaktiranje vezano za informacijski sustav.

Kontakt tel. - Telefonski broj  za kontaktiranje vezano za informacijski sustav.

Omogućen od vlasnika - Je li sustav omogućen od strane vlasnika. Detaljnije u poglavlju Omogućavanje pristupa informacijskom sustavu REST API sučelju.

Omogućen od Centra potpore ISVU - Je li sustav omogućen od Centra potpore ISVU. Detaljnije u poglavlju Omogućavanje pristupa informacijskom sustavu REST API sučelju.

Objavljen - Vlasnik sustava može omogućiti objavu podataka u Pregledniku informacijskih sustava ovlaštenih za spajanje na ISVU.

Preporuke ustanova za višeinstitucijski informacijski sustav - Popis visokih učilišta koji preporučuju korištenje dotičnog informacijskog sustava, u smislu potpore prvenstveno pri pokretanju tog informacijskog sustava.

Dozvole ustanova za višeinstitucijski informacijski sustav - Popis visokih učilišta koji su dali dozvolu dotičnom informacijskom sustavu da pristupa njihovim podacima.

Ključne riječi - Lista od maksimalno 10 ključnih riječi vezanih za informacijski sustav (ključna riječ može biti i tekst koji se sastoji od više riječi).

U ovom prozoru moguće je izdati lozinku za pristup informacijskom sustavu odabirom alata Generiranje lozinke za pristup. Ta opcija je detaljnije objašnjena u poglavlju Podaci za pristup (korisničko ime i lozinka).

Također moguće je pregledati sve evidentirane ključne riječi korištenjem alata Korištene ključne riječi. Otvara se lista s popisom korištenih ključnih riječi uz informaciju o broju pojavljivanja pojedine ključne riječi.

Slika 2. Izgled prozora Lista-Ključna riječ

Dozvole za rad s podacima o informacijskim sustavima

Korisnici s visokoškolskih ustanova u prozoru Informacijski sustavi za REST API mogu raditi s podacima svojih lokalnih informacijskih sustava. Također mogu vidjeti sve evidentirane višeinstitucijske informacijske sustave, te evidentirati ili ukloniti dozvolu svog učilišta višeinstitucijskom sustavu za rad s pripadnim podacima tog učilišta. Uz višeinstitucijske informacijske sustave mogu vidjeti koje su ustanove dale preporuku tom informacijskom sustavu, ali ne mogu vidjeti koje su druge ustanove dale dozvole za korištenje svojih podataka. U listu Dozvole ustanova za višeinstitucijski informacijski sustav jedino mogu dodati svoju ustanovu (čime se daje dozvola za pristup podacima te ustanove), ili ju obrisati iz popisa (čime se ukida dozvola pristupa podacima ustanove).

Podaci za pristup (korisničko ime i lozinka)

Prilikom evidencije informacijskog sustava automatski se stvara novo korisničko ime (login) koje će ovaj informacijski sustav koristiti za pristup podacima. Korisničko ime se kreira u formatu
<kratica informacijskog sustava>.<domena>, pri čemu je kratica stvarni uneseni podatak za informacijski sustav, a domena je prvi dio URL adrese vlasnika iza predmetka www (dakle, domena za informacijski sustav kojem je vlasnik Sveučilišni računski centar Srce s URL-om www.srce.unizg.hr bi bila srce). Ukoliko URL vlasnika nije evidentiran, za domenu se koristi kratica vlasnika evidentirana u prozoru organizacijska jedinica, a ukoliko i taj podatak nije evidentiran, koristi se sama šifra ustanove vlasnika.

U slučaju izmjene podataka kratica ili vlasnik će se automatski promijeniti i korisničko ime za pristup sustavu, ali samo ako već za ovaj informacijski sustav nije izgenerirana lozinka. Nakon što je izgenerirana lozinka za pristup, login se više neće mijenjati.

Generiranje korisničkog imena za pristup sustavu obavlja vlasnik lokalnog informacijskog sustava, odnosno Centar potpore za višeinstitucijski informacijski sustav, korištenjem opcije Alati -> Generiranje lozinke za pristup. Promjena lozinke za pristup se obavlja na isti način – generiranjem nove lozinke.

Na slici je prikazan pregled ispisa nove lozinke koji se pojavljuje odmah po generiranju lozinke za pristup.

Slika 3. Pregled ispisa nove lozinke

Omogućavanje pristupa informacijskom sustavu REST API sučelju

Da bi mogao pristupati ISVU kroz REST API, svaki sustav mora biti omogućen i od vlasnika i od Centra potpore ISVU. Prilikom evidencije lokalnog informacijskog sustava, sustav je automatski omogućen od Centra potpore. Centar potpore može u svakom trenutku onemogućiti pristup bilo kojem informacijskom sustavu. Vlasnik također može sam onemogućiti svoj sustav prema potrebi.

Ograničavanje pristupa informacijskom sustavu REST API sučelju

U ISVU REST API sučelje ugrađena je mogućnost ograničenja obrade zahtjeva koje se temelji na IP adresi s koje je zahtjev poslan. Vlasnik može, po potrebi, definirati u CIDR notaciji dozvoljeni raspon IP adresa za REST API klijente. 

Ako se IP adresa s koje je zahtjev poslan, nalazi u evidentiranom rasponu, tada se zahtjev obrađuje, a inače se zahtjev odbija. Ukoliko raspon IP adresa nije evidentiran za pojedini informacijski sustav, to znači da se opisana provjera neće obavljati.

Višeinstitucijski informacijski sustav

Ovaj tip sustava evidentira Centar potpore ISVU temeljem dobivene dokumentacije. Kako vlasnik višeinstitucijskog sustava može biti ustanova koja je izvan sustava visokog obrazovanja (npr. javni prijevoz i sl.), takav informacijski sustav mora imati potporu nekoliko učilišta prije samog pokretanja. Ovjerene preporuke šalju visoka učilišta na adresu Srca, Centar potpore ISVU-a ih evidentira u sustav, nakon čega su vidljive u okviru Preporuke ustanova za višeinstitucijski informacijski sustav.

Nakon što je Centar potpore ISVU-a evidentirao višeinstitucijski sustav, da bi vanjski sustav magao pristupiti podacima visokog učilišta, visoko učilište mora dohvatiti zapis o višeinstitucijskom sustavu te evidentirati dozvolu za svoju ustanovu, u okviru Dozvole ustanova za višeinstitucijski informacijski sustav.

Slika 4. Okvir u koji se unosi zapis o ustanovi

Nakon toga je još potrebno evidentirati konkretne dozvole za pojedine vrste resursa, u prozoru Dozvoljene funkcije za informacijske sustave za REST API.

U postupku razvoja i testiranja informacijskog sustava preporuka je otvoriti identičan informacijski sustav na probnoj bazi (poslati zahtjev Centru potpore nakon dobivenih preporuka) te evidentirati potrebne dozvole korištenjem modula Admin Koordinator Proba.  • No labels