Temeljem informacije dobivene od Ministarstva, za studente koji su prethodne akademske godine mirovali 1 semestar, parametri programskog ugovora vezani uz subvencije moraju biti identični parametrima koji važe za studente koji nisu imali mirovanje. Npr. do sada je studentima s mirovanjem jednog semestra za ostvarivanje prava na subvenciju bilo potrebno 27,5 ECTS bodova, dok im je sada potrebno 55 ECTS bodova. U skladu s navedenim, promijenjeni su parametri vezani uz subvencije studenata s mirovanjem jednog semestra (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Programski+ugovor). Promjena je obavljena na programskim ugovorima koji su u ISVU evidentirani pod šiframa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Pragovi koji se odnose na participaciju nisu promijenjeni.

Studentima s mirovanjem jednog semestra prethodne akademske godine, kojima je za akademsku godinu 2020./2021. evidentiran upisni list, a dobili su pravo na subvenciju (temelj financiranja 10), potrebno je ponoviti izračun participacije. Navedene studente moguće je dohvatiti postavljanjem uvjeta u prozoru Izračun participacije studenta u akademskoj godini https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671303), na polja: Akademska godina, Miruje jedan semestar u PAG, Temelj financiranja.

Ako su studenti koji su imali mirovanje u prethodnoj akademskoj godini, u akademskoj godini prije tog mirovanja (dakle u akademskoj godini 2018./2019. ako i u njoj nisu imali mirovanje) ostvarili dovoljno ECTS bodova za subvenciju, potrebno ih je ručno dodati u izvještaj koji se šalje Ministarstvu.

  • No labels