Opcija Prostor (4.8), kapitalna oprema (4.9) i opremljenost knjižnice (4.10) otvara se odabirom izbornika Analitički prilog te opcije Tema 4 Nastavnički i institucijski kapaciteti.

Podatke u ovom prozoru evidentira ustanova

Slika 1. Izgled prozora Prostor (4.8), kapitalna oprema (4.9) i opremljenost knjižnice (4.10)


Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablicama 4.8., 4.9. i 4.10. dokumenta Analitički prilog samoanalizi.


Prozor Prostor (4.8), kapitalna oprema (4.9) i opremljenost knjižnice (4.10) podijeljen je na 2 okvira: 

  • Okvir Visoko učilište sadrži općenite podatke o ustanovi. U njemu se podaci ne evidentiraju. 
  • Okvir koji sadrži podatke 3 kartice:
    1. Tablica 4.8. - u njoj se evidentiraju podaci o prostoru sukladno tablici 4.8. iz dokumenta Analitički prilog samoanalizi.
    2. Tablica 4.9. - u njoj se evidentiraju podaci o kapitalnoj opremi sukladno tablici 4.9. iz dokumenta Analitički prilog samoanalizi.
    3. Tablica 4.10. - u njoj se evidentiraju podaci o opremljenosti knjižnice sukladno tablici 4.10. iz dokumenta Analitički prilog samoanalizi.


Tablica 4.8.

U njoj se evidentiraju podaci o prostoru. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8) te odabirom vrste prostora iz kataloga. Podaci se evidentiraju sukladno tablici 4.8. iz dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Slika 2. Izgled kartice Tablica 4.8.


Akademska godina - u ovom polju evidentira se godina na koju se odnosi zapis

Kategorija - u ovom polju podatak se dodaje automatski prilikom odabira Vrste prostora

Vrsta prostora -u ovom polju evidentiraju se podaci odabirom iz kataloga

Broj prostorija - u ovom polju evidentiraju se podaci  o broju prostorija

Broj računala - u ovom polju evidentiraju se podaci o broju računala

Ukupna površina - u ovom polju evidentiraju se podaci o ukupnoj površini u m2

Tablica 4.9.

U njoj se evidentiraju podaci o kapitalnoj opremi. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8) te unosom kapitalne opreme. Podaci se evidentiraju sukladno tablici 4.9. iz dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Navodi se raspoloživa kapitalna oprema visokog učilišta čija nabavna vrijednost prelazi 200.000 kuna.


Slika 3. Izgled kartice Tablica 4.9.

Akademska godina - u ovom polju evidentira se godina na koju se odnosi zapis

Redni broj - u ovom polju evidentira se redni broj kapitalne opreme

Naziv opreme - u ovom polju evidentira se naziv kapitalne opreme

Nabavna vrijednost - u ovom polju evidentira se nabavna vrijednost kapitalne opreme (u kunama)

Godina nabave - u ovom polju evidentira se godina nabave kapitalne opreme

Tablica 4.10.

U njoj se evidentiraju podaci o opremljenosti knjižnice. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8) te unosom podataka o knjižnici. Podaci se evidentiraju sukladno  tablici 4.10. iz dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Slika 4. Izgled kartice Tablica 4.10.

Akademska godina - u ovom polju evidentira se godina na koju se odnosi zapis

Ukupna površina (u m2) - u ovom polju evidentira se ukupna površina u m2

Broj zaposlenog stručnog knjižničkog osoblja -  ovom polju evidentira se broj osoblja

Ukupan broj svezaka knjiga -  ovom polju evidentira se broj svezaka knjiga

Broj mjesta u čitaonici ili Površina čitaonice - u ovim poljima evidentira se broj mjesta u čitaonici ili površina čitaonice

Ukupan broj naslova udžbenika obvezne literature - u ovom polju evidentira se broj naslova udžbenika obvezne literature

Ukupan broj tiskanih inozemnih časopisa - u ovom polju evidentira se ukupan broj tiskanih inozemnih časopisa

Ukupan broj tiskanih inozemnih časopisa - u ovom polju evidentira se ukupan broj tiskanih inozemnih časopisa

Broj elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstom kojima je osiguran pristup - u ovom polju evidentira se broj elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstom kojima je osiguran pristup

Broj bibliografskih baza financiranih sredstvima institucije - u ovom polju evidentira se broj broj bibliografskih baza financiranih sredstvima institucije
  • No labels