Katalog Stručni naziv sadrži osnovne podatke o stručnim nazivima (šifru, kraticu i naziv stručnog naziva, te stručnu spremu koja se stječe tim stručnim nazivom).

Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Katalog Stručni naziv

 

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Šifra stručnog naziva - Šifra (broj) jedinstveno dodijeljena svakom stručnom nazivu.

Stručna sprema - Šifra (broj), kratica i naziv stručne spreme koju osoba s tim stručnim nazivom posjeduje, a po vrijednostima mora odgovarati podacima u katalogu Stručna sprema.

Kratica i naziv  - Kratica i naziv stručnog naziva na pretpostavljenom jeziku (hrvatskom). Moguće je evidentirati stručni naziv za muškarce i za žene. Za neke stručne nazive, nazivi za muškarce i za žene su jednaki. Jezici na kojima se pojavljuju stručni nazivi navedeni su u katalogu Jezik.

Kratica i naziv stručnog naziva na ostalim jezicima - Opcionalan unos kratica i naziva na ostalim svjetskim jezicima.

Save

  • No labels