Katalog Država sadrži osnovne podatke (oznaku i naziv države) o državama u svijetu, te Qrossroads country ID.

Podatke u prozoru nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Država

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Oznaka države - Dvoslovna kratica određena šifrarnikom Ujedinjenih naroda (npr. HR za Republiku Hrvatsku), koja jedinstveno određuje državu.

Qrossroads country ID - ID države u europskoj bazi Qrossroads, odnosno platformi koja pruža podatke o akreditiranim studijskim programima na europskim visokim učilištima.

Naziv države - Naziv države na pretpostavljenom jeziku (hrvatskom).

Naziv države na ostalim jezicima - Naziv države na ostalim jezicima, u slučaju da su podaci evidentirani. Za sve države naveden je naziv na engleskom jeziku.


Save

Save

  • No labels