Preporuke za provođenje online upisa (bez dolaska na visoko učilište) studenata s državne mature

kako bi se u trenutnoj epidemiološkoj situaciji izbjegao dolazak kandidata koji su temeljem rezultata državne mature stekli pravo upisa na visoko učilište, u nastavku su preporuke za provođenje upisa brucoša.

Nakon što su u ISVU prebačeni rezultati državne mature (vidljivi u prozoru Rezultati državne mature, ISVU modula Studiji i studenti), kandidat/budući student mora dostaviti visokom učilištu dokumente potrebne za upis. Visoko učilište samo definira način na koji će te dokumente prikupiti (elektronička pošta, pošta ili vlastito programsko rješenje).

Nakon provjere dostavljenih informacija i dokumenata, studente je potrebno upisati na visoko učilište. Budući da je upis studenta s državne mature na visoko učilište osjetljiva akcija koja uključuje niz provjera i više sustava, obavlja se isključivo kroz ISVU modul Studiji i studenti, opcijom Upis studenata s državne mature. Da bi studenti mogli pristupiti Studomatu, potrebno im je dostaviti privremenu lozinku, koju je moguće ispisati odmah prilikom upisa studenta s državne mature na visoko učilište.

Iz sigurnosnih se razloga ne preporučuje slanje privremene lozinke elektroničkom poštom, već klasično poštom. Iz tog je razloga produljeno trajanje privremene lozinke na 15 dana. Valja napomenuti da AAI@EduHr pristupne podatke nikako ne bi trebalo slati elektroničkom poštom. Ako se visoko učilište ipak odluči privremenu lozinku studentima slati putem elektroničke pošte, potrebno je prilagoditi parametre za ispis omotnica s privremenim lozinkama. U prozoru Upis studenata s državne mature, izbornik Alati, opcija Parametri ispisa privremene lozinke, potrebno je odoznačiti (maknuti kvačicu) polje za ispis AAI@EduHr podataka i prilagoditi tekst koji se ispisuje na papiru s privremenom lozinkom (umjesto prikaza nepromjenjivog teksta navesti vlastiti tekst koji uključuje informaciju da će AAI@EduHr pristupni podaci biti dostavljeni poštom).

Sljedeći korak je obavljanje upisa godine:

-ako se na visokom učilištu upis godine provodi putem Studomata, student upis može obaviti bez dolaska na visoko učilište, ako je u Parametrima ustanove postavljeno da upis godine nije isključivo putem Studomata na visokom učilištu. Pri odabiru opcije Upis godine na Studomatu, provjerava se jesu li upisani osobni podaci za studenta te student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine

-ako se upis godine provodi u studentskoj referadi, moguće je upis godine obaviti odmah nakon upisa studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature (prije upisivanja prvog studenta mora biti označena opcija Alati/Obaviti upis godine). Da bi studenti putem Studomata mogli evidentirati osobne podatke, visoko učilište mora u akademskom kalendaru evidentirati period u kojem je to moguće napraviti, tj. definirati period za vrstu dana: 31- Dani za izmjenu osobnih podataka studenta na Studomatu.

Predradnje potrebne za upis s državne mature opisane su na poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=38273087, dok je sam postupak upisa studenata s državne mature na visoko učilište opisan poveznici: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Postupak+upisa+studenata.

Spajanje na ISVU desktop aplikacije omogućeno je s bilo kojeg računala, a ne samo onih koje imaju propuštenu IP adresu na ustanovi.

Sve upute navedene u ovom mailu možete pronaći na stranici uputa: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=55050368

  • No labels