You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

 

Za studenta koji ostvaruje neki od programa cjeloživotnog učenja izvan matičnog visokog učilišta, evidentiraju se detalji boravka na partnerskoj ustanovi:

 • Studij uz koji se veže program (polje Paralelni studij),
 • Redni broj boravka
 • Da li je student odlazni ili dolazni (u odnosu na visoko učilište)
 • Partnerska institucija
 • Program u okviru kojeg se ostvaruje boravak
 • Polja Datum rješenja i Broj rješenja će omogućiti da se boravak poveže s odgovarajućim dokumentom (za sada se to polje ostavlja praznim).
Na ovoj stranici nalazi se:
 


Slika 1. Opis boravka odlaznog studenta na partnerskoj ustanovi

 

Boravak se, u pravilu, veže za semestre. Tada se u polje Izvan semestra upisuje 'Ne'. Boravak se može protezati kroz više semestara. Za svaki semestar upisuje se datum početka i datum kraja boravka. Za programe koji se odvijaju izvan semestara (npr. ljetne škole) u polje Izvan semestra upisuje se 'Da'.


Slika 2. Opis semestra boravka

 

Za svaki od navedenih semestara evidentiraju se partnerske institucije na kojima su se odvijale aktivnosti. Naime, boraveći na jednoj partnerskoj instituciji, student može ostvarivati aktivnosti na njoj, ali i na nekim drugim institucijama. Primjerice, student boraveći na Sveučilištu Comenius u Bratislavi može slušati predmete i na nekoj drugoj instituciji. Sa svakom od institucija se posebno sklapa Ugovor o učenju, uz koji će se opisati predmeti koje je tamo slušala.


Slika 3.
Definiranje partnerske institucije na kojoj se slušaju predmeti

 

Na slici 3., u okviru  Ugovori o učenju, navedena je partnerska institucija te su za nju upisani predmeti.

Predmeti se jednostavno dodaju u listu – Okvir: Predmeti upisani izvan matičnog visokog učilišta. Korištenjem Pomoćnih tablica  Lista-Predmet, u prozoru se pojavljuju predmeti dotične institucije.


Slika 4. Upisivanje predmeta sa partnerske institucije

 

Uz predmet se upisuje:

 • Status predmeta – izvorno upisan/Obrisan/Dodan
 • Izvannastavna aktivnost – Da/Ne

Ako se postavi vrijednost na 'Da' onda će se ti predmeti na dopunskoj ispravi ispisivati pod dodatne ECTS bodove, a ako je vrijednost 'Ne', onda će se ispisivati zajedno sa ostalim predmetima.

 • Element strukture studija – upisuje se studij/smjer/profil, ...
  Ovo je polje uvedeno zbog dvopredmetnih studija gdje se za predmet treba reći uz koji dio od dvopredmetnog studija će se predmet vezati.
  Također, predmet se može pridružiti smjeru/modulu/profilu koji će student tek upisati.
 • Ostala polja se popunjavaju, na temelju ranije unesenih vrijednosti.

 

Ukoliko  postoji upisni list za odgovarajuću akademsku godinu u prozoru Upis godine na visokom učilištu, tada se predmet automatski dodaje na upisni list u odgovarajući semestar – pri tome se korisniku dojavljuje poruka.


Slika 5. Poruka o automatskom upisu predmeta na upisni list

 

U upisnom listu mogu se vidjeti predmeti koji su automatski dodani. Predmeti su dodani u odgovarajući semestar. Uz predmet se može vidjeti kojem visokom učilištu pripada.

Studentu kojem je boravak evidentiran prije upisa u odgovarajuću akademsku godinu, tj. ne postoji upisni list, unosom upisnog lista automatski će se dodati predmeti koji su evidentirani uz boravak studenta u toj akademskoj godini i ugovore o učenju na partnerskim institucijama. Ovisno o trenutku unosa predmeta, status upisanog predmeta će se postaviti na upisan/odslušan – prije kraja dotičnog semestra predmet ima status upisan. Nakon kraja semestra predmet dobiva status odslušan.


Slika 6. Predmeti uneseni kroz ugovor o učenju

 

Na isti način upisuju se predmeti s drugih partnerskih institucija na kojima studenti slušaju predmete.

Izgled podatka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za "Dolaznog studenta"

Slika 7 prikazuje primjer ispunjenog prozora za dolaznog studenta.


Slika 7. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"

 

 • No labels