Obavijest je namijenjena za visoka učilišta koja ne koriste pretpostavljeni XSL predložak za vrstu dokumenta 15 - Diploma, nego imaju prilagođeni XSL predložak diplome. To su ona visoka učilišta koja u prozoru Izgled dokumenta na jeziku za VU imaju definiran zapis o proizvoljnom predlošku. Prilagođeni predložak održava informatička služba visokog učilišta.

Izmjene u pretpostavljenom predlošku vrste dokumenta 15 - Diploma

Pretpostavljeni predložak se može naći u prozoru Izgled dokumenta na jeziku.

Važno: Prilikom uređivanja predloška, Centar potpore ISVU savjetuje korisnicima da ne kopiraju pretpostavljeni predložak te da ga izmijene, nego da promjene već evidentirani XSL dokument (prozor Izgled dokumenta na jeziku za VU) prema uputama koje donosimo u nastavku. 


Dodan ispis OIB-a

Na 386. liniji pretpostavljenog predloška dodan je blok za ispis OIB-a studenta. Navedeni blok se može iskoristiti za ispis OIB-a na proizvoljnom mjestu u prilagođenom predlošku dokumenta visokog učilišta.

OIB
   <fo:block xsl:use-attribute-sets="attset-normalTekst">
     <xsl:text>(</xsl:text>
     <xsl:choose>
      <xsl:when test="$lang='hr'">
        <xsl:text>OIB: </xsl:text>
      </xsl:when>
      <xsl:when test="$lang='en'">
        <xsl:text>PIN: </xsl:text>
      </xsl:when>
     </xsl:choose>
     <xsl:value-of select="student/oib" />
     <xsl:text>)</xsl:text>
   </fo:block>Dodan ispis znanstvenog područja

Template definicija

Na 973. liniji pretpostavljenog predloška dodan je template za ispis podrucja. Navedeni template se može ukopirati u prilagođeni predložak kako bi se kasnije mogao iskoristiti za ispis na proizvojnom mjestu

Template definicija
  <!-- procedura za ispis znanstvenih podrucja  -->
  <xsl:template name="ispisZnanstvenoPodrucje">
   <xsl:param name="lang"/>
   <xsl:param name="spol"/>

   <xsl:choose>
     <xsl:when test="$lang='hr'">

      <xsl:choose>
        <!-- jednopredmetni studij ili dvopredmetni s istim znanstvenim podrucjem-->
        <xsl:when test="(count(studijskiProgram/smjerovi/smjer) = 1) or (studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje = studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucje)">

         <xsl:choose>
           <xsl:when test="studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1">
            <xsl:text>u znanstvenom podru&#269;ju </xsl:text>
            <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucjeGenitiv)" />
           </xsl:when>
           <xsl:otherwise>
            <xsl:text>u </xsl:text>
            <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucjeDativ)" />
           </xsl:otherwise>
         </xsl:choose>
         
         <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:when>
        <!-- dvopredmetni studiji s različitim znanstvenim područjima -->
        <xsl:otherwise>
           <xsl:choose>
            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1)">
               <xsl:text>u znanstvenim podru&#269;jima </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucjeGenitiv)" />
               <xsl:text> i </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucjeGenitiv)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1)">
               <xsl:text>u </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucjeDativ)" />
               <xsl:text> i u </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucjeDativ)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1)">
               <xsl:text>u znanstvenom podru&#269;ju </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucjeGenitiv)" />
               <xsl:text> i u </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucjeDativ)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1)">
               <xsl:text>u </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucjeDativ)" />
               <xsl:text> i u znanstvenom podru&#269;ju </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucjeGenitiv)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

           </xsl:choose>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>

      <xsl:value-of select="document(concat('file:///', $konTekstDiploma))
                        /konTekst/jezik[lang($lang)]
                        /teStekao[contains(@spol,$spol)]" />
      <xsl:text> </xsl:text>
      
     </xsl:when>

     <xsl:when test="$lang='en'">

      <xsl:choose>
        <!-- jednopredmetni studij ili dvopredmetni s istim znanstvenim podrucjem-->
        <xsl:when test="(count(studijskiProgram/smjerovi/smjer) = 1) or (studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje = studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucje)">

         <xsl:choose>
           <xsl:when test="studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1">
            <xsl:text>in the scientific field of </xsl:text>
           </xsl:when>
           <xsl:otherwise>
            <xsl:text>in the field of </xsl:text>
           </xsl:otherwise>
         </xsl:choose>

         <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
         <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:when>
        <!-- dvopredmetni studiji s različitim znanstvenim područjima -->
        <xsl:otherwise>
           <xsl:choose>
            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1)">
               <xsl:text>in scientific fields of </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> and </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1)">
               <xsl:text>in the fields of </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> and </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1)">
               <xsl:text>in the scientific field of </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> and in the field of </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

            <xsl:when test="(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/vrstaZnanstvenoPodrucje != 1) and (studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/vrstaZnanstvenoPodrucje = 1)">
               <xsl:text>in the field of </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[1]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> and in the scientific field of </xsl:text>
               <xsl:value-of select="lower-case(studijskiProgram/smjerovi/smjer[2]/nazZnanstvenoPodrucje)" />
               <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:when>

           </xsl:choose>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>

     </xsl:when>
   </xsl:choose>

  </xsl:template>  

Template poziv

Navedeni template se poziva na dva mjesta - u hrvatskom i engleskom dijelu predloška.

Na 489. liniji poziva se template u hrvatskom dijelu predloška:

        <xsl:call-template name="ispisZnanstvenoPodrucje">
         <xsl:with-param name="lang" select="$lang"/>
         <xsl:with-param name="spol" select="$spol"/>
        </xsl:call-template>


umjesto prethodno definiranog ispisa koji je izbačen na tom mjestu

Izbačeni ispis
        <xsl:value-of
          select="document(concat('file:///', $konTekstDiploma))
              /konTekst/jezik[lang($lang)]
              /iStekao[contains(@spol,$spol)]" />
        <xsl:text> </xsl:text>


Na 531. liniji poziva se template u engleskom dijelu predloška:

        <xsl:text> </xsl:text>

        <xsl:call-template name="ispisZnanstvenoPodrucje">
         <xsl:with-param name="lang" select="$lang"/>
         <xsl:with-param name="spol" select="$spol"/>
        </xsl:call-template> • No labels