Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Akademska godina - u ovom polju evidentira se podatak o akademskoj godini za koju se želi evidentirati statistika o generacijama

Akademska godina generacijageneracije - u ovom polju evidentira se statistika generacije za akademsku godinu (definiranu u desnom okviru)

...