Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Katalog Stručni naziv bez struke sadrži osnovne podatke o stručnim nazivima ali bez naznačene struke.

 

...

Note
iconfalse
Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Stručni naziv bez struke

Save

Save