Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(a) neusklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Na pojedinim stranicama hijerarhija naslova nije realizirana prema Smjernicama. Na stranici za prijavu časopisa u Hrčak nije dana alternativa vizualnoj CAPTCHA-i.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020. godine.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.

Izjava je zadnji put

...

preispitana u svibnju 2023. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

...