Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section


Column
width70%

 

Za studenta koji ostvaruje neki od programa cjeloživotnog učenja izvan matičnog visokog učilišta, evidentiraju se detalji boravka na partnerskoj ustanovi:

Student - JMBAG studenta

Paralelni studij - Studij uz koji se veže program

(polje Paralelni studij),
 • Redni broj boravka
 • Da li je student odlazni ili dolazni

  Student je - dolazni ili odlazni (u odnosu na visoko učilište)

  Virtualna mobilnost - može poprimiti vrijednosti Da ili Ne.

  Note
  ISSP ne preuzima podatke o periodima boravka koji je označen kao virtualna mobilnost, čime je osigurano da student ne izgubi prava kad mu se evidentira odlazna virtualna mobilnost i, slično, da ne dobije prava kad mu se evidentira dolazna virtualna mobilnost.

  Partnerska institucija - Institucija na koju ili s koje student dolazi/odlazi.

   • za dolazne studente partnerska institucija ne može biti visoko učilište na koje student dolazi
   • za odlazne studente partnerska institucija može biti visoko učilište s kojeg student odlazi samo za neke vrste programa mobilnosti

  Mjesto i država - mjesto i država partnerske institucije

  Program - Program u okviru kojeg se ostvaruje boravak

  Polja Datum rješenja i Broj rješenja će omogućiti da se boravak poveže s odgovarajućim dokumentom (za sada se to polje ostavlja praznim).

  Rbr. boravka, Razina i vrsta studija, Zadnji upisani studij/smjer i Vrsta programa - vrijednosti u poljima se ne mogu unositi i mijenjati ali se mogu koristiti prilikom dohvata podataka.


  Column
  width30%


  Panel
  titleNa ovoj stranici nalazi se:
   
  Table of Contents  Image AddedImage Removed
  Slika 1. Opis boravka odlaznog studenta na partnerskoj ustanovi

   


  Boravak se, u pravilu, veže za semestre. Tada se u polje Izvan semestra upisuje 'Ne'. Boravak se može protezati kroz više semestara. Za svaki semestar upisuje se datum početka i datum kraja boravka. Za programe koji se odvijaju izvan semestara (npr. ljetne škole) u polje Izvan semestra upisuje se 'Da'.

  Image AddedImage Removed
  Slika 2. Opis semestra boravka

   


  Za svaki od navedenih semestara evidentiraju se partnerske institucije na kojima su se odvijale aktivnosti. Naime, boraveći na jednoj partnerskoj instituciji, student može ostvarivati aktivnosti na njoj, ali i na nekim drugim institucijama. Naveden je primjer studentice koja je Primjerice, student boraveći na Tehničkom sveučilištu u Beču slušala Sveučilištu Comenius u Bratislavi može slušati predmete i na Sveučilištu u Bečunekoj drugoj instituciji. Sa svakom od institucija se posebno sklapa Ugovor o učenju, uz koji će se opisati predmeti koje je tamo slušala.

  Image AddedImage Removed
  Slika 3.
  Definiranje partnerskih institucija partnerske institucije na kojoj se slušaju predmeti

   


  Na slici 43., u okviru  Ugovori o učenju navedene su dvije partnerske institucije. Za trenutno označenu instituciju (Tehničko sveučilište u Beču) upisani su , navedena je partnerska institucija te su za nju upisani predmeti.

  Predmeti se jednostavno dodaju u listu – Okvir: Predmeti upisani izvan matičnog visokog učilišta. Korištenjem Pomoćnih tablica  Lista-Predmet, u prozoru se pojavljuju predmeti dotične institucije.

  Image AddedImage Removed
  Slika 4. Upisivanje predmeta sa partnerske institucije

  ...


  Uz predmet se upisuje:

  • Status predmeta – izvorno upisan/Obrisan/Dodan
  • Izvannastavna aktivnost – Da/Ne

   

  Note

  Ako se postavi vrijednost na 'Da' onda će se ti predmeti na dopunskoj ispravi ispisivati pod dodatne ECTS bodove, a ako je vrijednost 'Ne', onda će se ispisivati zajedno sa ostalim predmetima.

  • Element strukture studija – upisuje se studij/smjer/profil, ...
   Ovo je polje uvedeno zbog dvopredmetnih studija gdje se za predmet treba reći uz koji dio od dvopredmetnog studija će se predmet vezati.
   Također, predmet se može pridružiti smjeru/modulu/profilu koji će student tek upisati.
  • Ostala polja se popunjavaju, na temelju ranije unesenih vrijednosti.

  ...


  Note
  Ukoliko  postoji upisni list za odgovarajuću akademsku godinu u prozoru Upis godine na visokom učilištu, tada se predmet automatski dodaje na upisni list u odgovarajući semestar – pri tome se korisniku dojavljuje poruka.

  Image AddedImage Removed
  Slika 5. Poruka o automatskom upisu predmeta na upisni list

  ...


  Note
  U upisnom listu mogu se vidjeti predmeti koji su automatski dodani. Predmeti su dodani u odgovarajući semestar. Uz predmet se može vidjeti kojem visokom učilištu pripada.

  Studentu kojem je boravak evidentiran prije upisa u odgovarajuću akademsku godinu, tj. ne postoji upisni list, unosom upisnog lista automatski će se dodati predmeti koji su evidentirani uz boravak studenta u toj akademskoj godini i ugovore o učenju na partnerskim institucijama. Ovisno o trenutku unosa predmeta, status upisanog predmeta će se postaviti na upisan/odslušan – prije kraja dotičnog semestra predmet ima status upisan. Nakon kraja semestra predmet dobiva status odslušan.

  Image AddedImage Removed
  Slika 6. Predmeti uneseni kroz ugovor o učenju

   


  Na isti način upisuju se predmeti s drugih partnerskih institucija na kojima studenti slušaju predmete

  ...

  .

  ...


  ...

   

  Slika 8 prikazuje navedene predmete na upisnom listu studenta, prozor Upis godine na visokom učilištu.

  Image Removed
  Slika 8. Predmeti uneseni kroz ugovor o učenju

   


  Izgled podatka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za "Dolaznog studenta"

  Slika 9 7 prikazuje primjer ispunjenog prozora za dolaznog studenta.

  Image AddedImage Removed
  Slika 97. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni" 


   Horizontalna mobilnost

  Prilikom evidencije boravka studenta, moguće je postaviti radili se o horizontalnoj mobilnosti (polje Horizontalna mobilnost Da/Ne). Kako se radi o mobilnosti unutar sveučilišta, kao partnersku instituciju moguće je navesti samo sastavnice sveučilišta.

  Studenti inicijalno programom međunarodne razmjene studenata dolaze na jednu sastavnicu, a nakon toga mogu horizontalnom mobilnošću na drugoj sastavnici slušati predmete. Polje Matično visoko učilište sadrži informaciju o VU s kojeg je student inicijalno došao, kako bi se na sastavnici na koju je student došao horizontalnom mobilnošću znalo od kuda je student s međunarodne razmjene došao. Kao program mobilnosti navodi se program međunarodne razmjene temeljem kojeg je student inicijalno došao na sveučilište.

  Info
  iconfalse
  titlePrimjer
  Student dolazi na VU1 koje ga evidentira kao dolaznog, sa stranog VUM, koje evidentira kao partnersku ustanovu i kao studentovo matično visoko učilište. Horizontalnom mobilnošću student s VU1 odlazi na VU2 i evidentira njegov odlazak na VU2 (taj odlazak na VU2 temeljem horizontalne mobilnosti na VU1 ne mora biti evidentirano, ali se može evidentirati ako VU1 želi izdati dokumente koji sadrži prijepis svih ocjena ostvarenih na sveučilištu, tijekom boravka studenta). VU2 evidentira njegov dolazak temeljem horizontalne mobilnosti s VU1 i evidentira VUM kao matično za studenta.