Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

XSL predlošci za diplome koje su Visoka učilišta prilagođavala svojim potrebama nisu modificirani ovom promjenom. Stoga ako Visoko učilište želi koristiti navedene stavke u diplomi trebat će naknadno prilagoditi svoj XSL predložak. Detaljne upute za prilagodbu prilagođenih predložaka mogu se naći na mrežnim stranica ISVU uputa: 31.08.2023. Prilagodba sadržaja XSL predloška novom Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju

Nastavno na korisničke upite koje dobiva ISVU Centar potpore vezano uz prijelazne i završne odredbe novog "Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju" te primjenu novog obrasca dopunske isprave o studiju, obavještavamo Vas da je tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) da se novi obrazac primjenjuje od 1.1.2024. Tijekom ove kalendarske godine izvršit će se podatkovna i programska prilagodba sustava ISVU kako bi podržao novi obrazac dopunske isprave o studiju.