Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kako bi ISVU Centar potpore dodijelio funkciju ISVU koordinatora osobi koju je ustanova imenovala kao ISVU Koordinatora, potrebno je:

  • Evidentirati osobu u modulu ISVU Kadrovi
  • ISVU Centru potpore je potrebno javiti AAI@EduHr identitet budućeg ISVU koordinatora na email adresu isvu@srce.hr 
  • Poštom poslati potpisani i ovjereni dokument o imenovanju osobe kao ISVU Koordinatora na adresu
Sveučilišni računski centar
Sektor za informacijske sustave
ISVU Centar potpore
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb


Kako bi ISVU Centar potpore razriješio osobu funkcije ISVU koordinatora na ustanovi, potrebno je:

  • Poštom poslati potpisani i ovjereni dokument o razrješenju osobe kao ISVU Koordinatora na adresu Sveučilišnog računskog centra


Korisne informacije

ISVU Centar potpore će evidentirati imenovanje ili razrješenje osobe kada dokument o imenovanju ili razrješenju pristigne poštom.
Jednim dokumentom moguće je imenovati i/ili razriješiti više osoba kao ISVU koordinatora.
Koordinatora za rad s ISVU-om može biti više. Budući da neke akcije u sustavu može napraviti samo koordinator za ISVU, preporuka je da visoka učilišta imenuju barem dva koordinatora, a mogu i više. 


  • No labels