Kako bi ISVU Centar potpore dodijelio funkciju ISVU koordinatora osobi koju je ustanova imenovala kao ISVU Koordinatora, potrebno je:

  • Evidentirati osobu u modulu ISVU Kadrovi
  • ISVU Centru potpore je potrebno javiti AAI@EduHr identitet budućeg ISVU koordinatora na email adresu isvu@srce.hr 
  • Poštom poslati potpisani i ovjereni dokument o imenovanju osobe kao ISVU Koordinatora na adresu
Sveučilišni računski centar
Sektor za informacijske sustave
ISVU Centar potpore
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb


Kako bi ISVU Centar potpore razriješio osobu funkcije ISVU koordinatora na ustanovi, potrebno je:

  • Poštom poslati potpisani i ovjereni dokument o razrješenju osobe kao ISVU Koordinatora na adresu Sveučilišnog računskog centra


Korisne informacije

ISVU Centar potpore će evidentirati imenovanje ili razrješenje osobe kada dokument o imenovanju ili razrješenju pristigne poštom.
Jednim dokumentom moguće je imenovati i/ili razriješiti više osoba kao ISVU koordinatora.
Koordinatora za rad s ISVU-om može biti više. Budući da neke akcije u sustavu može napraviti samo koordinator za ISVU, preporuka je da visoka učilišta imenuju barem dva koordinatora, a mogu i više. 


  • No labels