Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prije slanja maila potrebno je provjeriti je li ustojstvena jedinica već evidentirana.

U tu se svrhu, prilikom pokretanja akcije dohvata i brisanja podataka o šifri visokog učilišta, koriste posebni znakovi na znakovna polja

*

zamjenjuje proizvoljni niz znakova i praznina

?

zamjenjuje točno jedan znak bilo kojim proizvoljnim znakom

Ako se ne može dohvatiti ustanova, potrebno kontaktirati Centar potpore ISVU.

Podaci koji su potrebni kako bi ISVU Centar potpore mogao evidentirati novu ustrojstvenu jedinicu

Naziv ustrojstvene jedinice - naziv ustrojstvene jedinice na hrvatskom jeziku

Vrsta ustrojstvene jedinice - treba odgovarati jednom od podataka u prozoru Vrsta ustrojstvene jedinice

Nadređena ustrojstvena jedinica - nadređena ustrojstvena jedinica može biti država ili sveučilište. Primjerice, ako se unosi fakultet, sveučilište mu može biti nadređeno. U tom slučaju, molimo Vas da nam navedete koja je nadređena ustrojstvena jedinica - šifra za one koje postoje u sustavu ili svi potrebni podaci za unos nove ustrojstvene jedinice.

Država i mjesto ustrojstvene jedinice - Treba odgovarati jednom od podataka u prozoru Mjesto

Naziv ustrojstvene jedinice na engleskom jeziku


  • No labels