Modul Visoka učilišta nudi pregled podataka visokih učilišta u ISVU. Dostupan je na adresi https://www.isvu.hr/visokaucilista.

Kategorije podataka koje se prikazuje za pojedino visoko učilište:

  • osnovni podaci o visokom učilištu (adresa, telefon, fax, e-mail, URL)
  • akademski kalendar
  • popis nastavnika i suradnika (po akademskim godinama)
  • popis studijskih programa s detaljima o programu
  • detalji predmeta (opterećenje, nositelji, izvođači, opis predmeta, jezik izvođenja nastave, literatura, ishodi učenja, preduvjeti za upis i za polaganje predmeta)
  • organizacijska struktura

Prema načinu prikaza podataka razlikujemo:  • No labels