Od 1. siječnja 2023. godine, u Republici Hrvatskoj bi euro trebao postati službenom valutom. Jedna od ključnih obaveza je dvojno iskazivanje cijena, i u kunama i u eurima. Na snagu stupa 5. rujna 2022. godine te traje čitavu iduću godinu, zaključno s 31. prosinca 2023. godine.
Pošto se u ISVU sustavu bilježe školarine i participacije studenata, a kako bi se podržale navedene obveze, u narednom periodu će biti napravljene određene preinake u sustavu. One bi se odnosile na studente upisane u akademsku godinu 2022./23.
Ustanove koje vode školarinu kroz ISVU, školarine će kao i do sada definirati u kunama, pošto je kuna trenutno službena valuta u RH. Školarine se definiraju u modulu Studiji i studenti, prozoru Školarina na visokom učilištu. Više o tome na poveznici: https://wiki.srce.hr/x/7YAZ
Upis brucoša u akademsku godinu 2022./23., će se provoditi kao i prethodnih godina. Odnosno, sva će zaduženja i uplate studenata biti evidentirana u kunama.
Na isti način će se provoditi i upisi studenata u više godine studija.
Od rujna, kada započinje dvojno iskazivanje, u ISVU sustavu će se svi novčani iznosi prikazivati i u kunama i u eurima. Prilikom iskazivanja u eurima, preračunavanje iznosa će se raditi po fiksnom tečaju koji će biti utvrđen u srpnju.
Bez obzira na dvojno iskazivanje, do kraja 2022. godine, sve transakcije u ISVU će se provoditi u kunama.
Krajem 2022. godine, u ISVU će se napraviti konverzija iz kuna u euro na način da će se svi iznosi i transakcije kojima je datum dospijeća do 1.1.2023. ostati će u kunama a svi iznosi i transakcije s datumom dospijeća od 1.1.2023. će biti iskazani u eurima. Nakon 1.1.2023. će se sve usporedbe i izračuni raditi samo u eurima. Također, nakon tog datuma će se sve transakcije (zaduženja, uplate, uvećana/smanjenja školarina…) evidentirati samo u eurima.
Nakon obavljene konverzije, korisnici koji koriste REST API sustav za evidentiranje uplata studenata, za uplate do datuma 1.1.2023. iznose će slati u kunama a nakon 1.1.2023. u eurima.


  • No labels