Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • nastavnik mora biti evidentiran u aplikaciji ISVU Kadrovi
  • nastavnik mora biti propušten u aplikaciji Admin kooordinator u prozoru Osoba, okvir Alati -AAi - Dodavanje novog korisnika
  • nastavniku mora biti dodijeljena dozvola za rad s Nastavničkim portalom , ili dozvola za rad s ispitima ili dozvola za pregled ispita (Osoba - Koordinator)
  • visoko učilište dodjeljuje korisniku AAI@EduHr identitet s kojim će se korisnik moći prijaviti na Nastavnički portal
  • ISVU koordinator dodjeljuje nastavniku dozvole nad predmetima čije podatke nastavnik može ili samo pregledavati ili ima pravo izmjene podataka (prozor Dozvole djelatniku nad predmetima).

...