Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Da biste mogli registrirati aplikaciju koja za autentikaciju korisnika koristi sustav AAI@EduHr, vaša ustanova / tvrtka mora imati status partnera sustava AAI@EduHr ili matične ustanove u sustavu AAI@EduHr.

Ako se radi o usluzi pristupa mreži, naša je preporuka korištenje RADIUS protokola i eduroam standarda, a upute su dostupne ovdje.

Ako se radi o aplikaciji, naša je preporuka korištenje SAML protokola (alternativno je moguće koristiti i CAS ili OIDC(link is external) protokol) putem sustava jedinstvene autentikacije korisnika.

Koraci u omogućavanju autentikacije korisnika aplikacije putem sustava AAI@EduHr:

 1. Osigurajte da ustanova / tvrtka davatelj usluge ima status partnera sustava AAI@EduHr ili matične ustanove u sustavu AAI@EduHr
 2. Pročitajte upute za omogućavanje autentikacije za aplikacije.
 3. Razmislite koji će protokol aplikacija koristiti. Naša je preporuka SAML protokol, a alternativno su dostupni CAS i OIDC(link is external) protokol.
 4. Registrirajte svoju uslugu kroz Registar resursa. Upute su dostupne ovdje.
  • Za usluge u fazi razvoja / testiranja preporučamo korištenje AAI@EduHr Lab-a.
  • Podaci o korisniku koje možete dohvatiti kroz sustav AAI@EduHr propisani su hrEdu imeničkim shemama. Popis i opis atributa možete pronaći ovdje.
   • Pri izboru atributa / podataka koje želite dohvatiti kroz svoju aplikaciju vodite računa o tome da je riječ (i) o osobnim podacima korisnika, te da Zakon o zaštiti osobnih podataka i GDPR propisuju da obrada osobnih podataka treba biti takva da se koristi minimalno potreban set podataka, te da korisnik mora biti informiran o točnoj namjeni za koju se koristi pojedini podatak što je potrebno uz svaki odabrani atribut unijeti prilikom registracije resursa.
   • Unos vrijednosti nekih atributa nije obavezan. Kod takvih atributa aplikacija treba očekivati da možda neće dobiti vrijednost atributa.
 5. Ovisno o platformi koju koristite za razvoj usluge i samom autentikacijskom protokolu, preuzmite odgovarajuće metapodatke središnjih AAI@EduHr servisa te podesite "klijenta" sukladno autentikacijskom protokolu na strani same usluge. Upute su dostupne ovdje.
 6. Kad je usluga spremna za produkciju, kroz Registar resursa je potrebno zatražiti produkcijski status za uslugu, te uslugu podesiti da koristi produkcijski a ne testni SSO servis sustava AAI@EduHr.

...